Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Stockholm Kompetensutveckling inom byggsektorn 2.0

Utlysning
2016/00367
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2016-08-15
Slutdatum
2016-09-23
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning och mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. 

 

Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholms  län. Stödet omfattar 100 % av projektbudgeten. 

 

I denna utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet kompetens-utvecklingsprojekt riktade till anställda inom byggsektorn. Projekt inom utlysningen ska tillhandahålla yrkesutbildning för kvinnor och män inom målgruppen som saknar relevant yrkesutbildning i syfte att stärka individens möjlighet till en långsiktigt kvalificerad anställning inom byggbranschen. Satsningarna ska ta höjd för den pågående digitaliseringens nya kompetenskrav och bidra till att förbereda de anställda och arbetsplatserna för framtida arbetssätt.

 

I projekten ska kompetenshöjande insatser i jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling ingå. Det arbetet inbegriper ledning, medarbetare och anställda i de verksamheter som deltar. Insatserna ska bidra till attitydförändringar som möjliggör större flexibilitet på arbetsplatsen i form av nya policys och inriktningar för rekrytering, bemötande, arbetsformer mm. Syftet är att skapa konkurrensstarka och attraktiva arbetsplatser inom byggsektorn med en inkluderande och tillåtande arbetsmiljö, tillgänglig för alla oavsett kön och bakgrund. 

 

Företrädesvis bransch- och medlemsorganisationer, men även företag som verkar inom i byggsektorn i Stockholms län, kan söka. 

 

Utlysningen öppnar den 15 augusti 2016 och stänger den 23 september 2016 kl 16.00.   
Projekten ska starta senast 15 december 2016 och kan pågå som längst till 15 januari 2021 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter till förlängning av projekttiden. 

 

Denna utlysning är en del av en samlad utlysning med fokus på byggsektorn inom tre målområden:

* Mål 1.1 - Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta inom byggsektorn

* Mål 1.2 - Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och         arbetsplatsförlagt lärande inom byggsektorn 

* Mål 2.1 - Kvinnor o män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom byggsektorn

 

Utlysning 1.1 - Kompetensutveckling inom byggsektorn för ett inkluderande och hållbart arbetsliv 2.0 (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bild i högerkolumn

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen