Logotyp på utskrifter

Stockholm Kompetensutveckling i byggsektorn.

Utlysning
2016/00065
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2016-02-08
Slutdatum
2016-03-31
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, mål 1.1, stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet avsätter i denna utlysning 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholm län. Stödet omfattar 100 % av projektbudgeten.

 

Svenska ESF-rådets efterfrågar projekt som aktivt ska arbeta med att främja mångfald och jämställdhet samt synliggöra och motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Avsikten är att skapa arbetsplatser som är attraktiva och tillgängliga för alla. Det övergripande målet i utlysningen är att bidra till att skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv genom ökad kompetens i likabehandling, mångfald och jämställdhet som kan omfatta ledning, medarbetare och anställda i företag och organisationer i byggsektorn.

 

Företrädesvis bransch- och medlemsorganisationer, men även företag inom privat och offentlig sektor som verkar i byggsektorn i Stockholms län, kan söka.

 

Utlysningen pågår 8 februari 2016 – 31 mars 2016.

 

Projekten kan tidigast starta 1 augusti 2016 och senast 1 september 2016. Projekten kan pågå som längst till 1 september 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter till förlängning av projekttiden.

 

Denna utlysning är en del av en samlad utlysning med fokus på byggsektorn inom tre målområden:

- Mål 1.1 - Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta inom byggsektorn

- Mål 1.2 - Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom byggsektorn

- Mål 2.1 - Kvinnor o män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden inom byggsektorn

 

Utlysning programområde 1.1

Bilaga Effektkedja bygg 1.1

Bild i högerkolumn

Regional information

Kontakt 

ESF-rådet i Stockholm

Marie-Louise Norrgård

08-457 33 10 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.