Logotyp på utskrifter

Insatser riktade till unga kvinnor och män som inte fullföljer gymnasieskolan

Utlysning
2015/00041
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-01-28
Slutdatum
2015-02-12
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF- rådet har den 2015-01-28 beslutat att år 2015 genomföra en utlysning vid namn "Insatser riktade till unga kvinnor och män som inte fullföljer gymnasieskolan".

 

Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.2 som lyder: "Underlättaetableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män".

 

Svenska ESF-rådet utlyser 100 miljoner kronor för denna satsning, av vilka 20 miljoner kronor avsätts för 2015. Samtliga medel kommer att avsättas för ett projekt. Projektets medfinansieringsgrad ska i denna satsning uppgå till minst 33 procent.

 

Utlysningen pågår 2015-01-28 – 2015-02-12. Projekttiden är högst tre år med möjlighet till förlängning. Målgruppen för stödinsatserna är unga kvinnor och män som fyllt 15 år, är bosatta i Sverige och riskerar utanförskap. Insatser kan även riktas till personal som i sin yrkesroll arbetar med målgruppen, där kompetensinsatser och lärandefora i olika former kan genomföras.

 

Satsningen ska genomföras på flera nivåer, såväl lokalt som regionalt, nationellt och transnationellt och vara väl motiverad för ett nationellt genomförande, det vill säga där lösningen kräver insatser eller åtgärder på nationell nivå. För satsningen prioriteras därför projekt som genomförs av ett starkt partnerskap, av en paraplyorganisation eller av en verkningsfull projektägare.

 

Eftersom insatserna innehåller metodutveckling och metodtillämpning, är det viktigt att representanter för samverkansaktörer deltar i utvecklingsarbetet genom styr-, arbets- eller referensgrupper. Resultatet av utvecklingsarbetet med ungdomar ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.