Logotyp på utskrifter

Kostnadseffektivitet

Alla projekt som får finansiering av ESF-rådet ska präglas av kostnadseffektivitet, vilket innebär att projekten ska iaktta sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. 

 

  • Med sparsamhet avses att de resurser som används ska vara av den kvalitet och kvantitet som behövs.
  • Med effektivitet avses förhållandet mellan de resurser som används och det förväntade resultatet.
  • Med ändamålsenlighet avses hur väl ett mål och förväntat resultat uppnås.

Konkurrens och upphandling

Stödsökande som är upphandlande myndigheter enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, ska även tillämpa denna lag inom projektverksamheten. 

 

I upphandlings- och inköpssituationer antas normalt den som utnyttjar de möjligheter som marknaden erbjuder genom till exempel en regelrätt konkurrensutsättning enligt LOU uppnå ett kostnadseffektivt resultat. 

 

Samma bedömning gäller normalt för den som utan att omfattas av lagen om offentlig upphandling, gör inköp i enlighet med de principer som specificeras i 4 kap. 1 § LOU: principen om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. 

 

I korthet avses med principerna:

  • Icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet.
  • Likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska till exempel få tillgång till samma information samtidigt så att ingen leverantör gynnas framför någon annan.
  • Öppenhet innebär att köparen är skyldig att skapa öppenhet och förutsebarhet om köpet och lämna information om hur köpet ska gå till rent praktiskt. Det innebär bland annat att offertförfrågan ska vara tydlig och innehålla samtliga krav som ställs på varan eller tjänsten.
  • Proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten ska ha ett naturligt samband med, och stå i rimlig proportion till, det som ska köpas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med köpet.
  • Ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat, som utfärdats av en myndighet i en EU-medlemsstat, ska vara giltiga också i övriga EU-länder.