Logotyp på utskrifter

Programområde 2

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de ingår i projektet. Detta gäller samtliga deltagare i projektet oavsett om tiden avser direkta kostnader, medfinansiering eller när deltagartiden inte är kopplat till någon finansiering.

 

Här finner ni blanketter som innehåller obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen. ESF-rådets beslutade blanketter nedan ska användas vid redovisning till ESF-rådet.

 

Det finns framtagna blanketter som innehåller obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen. ESF-rådets beslutade blanketter ska användas vid redovisning till ESF-rådet.

 

Instruktioner om hur blanketterna ska fyllas i finns i exceldokumentet i en egen flik, se fliken instruktion. 

 

Intygen av närvarotiden skapas i samband med registrering av deltagare/månad. Dessa intyg ska undertecknas och skickas in till ESF-rådet i samband med att tiden redovisas i ansökan om utbetalning. Bakomliggande underlag ska sparas hos projektägaren. 

 

Digital signering av deltagarnas närvarotid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 2 (PO 2) – Ökade övergångar till arbete och digital signering av personalens arbetstid (Personalportal) i projekt.

 

Deltagarportal PO 2

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-10-21 samtliga projektägare inom Programområde 2 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom Deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet (ansv Samordnare/Ekonom för projektet), utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att underlätta er administration och effektivisera hantering av deltagarnas underskrifter så ska projektet inte använda sig av ESF-rådets manuella mallar för redovisning av deltagarnas tid.

 

Intyg för närvarotid för deltagare i socialfondsprojekt – Insatser inom programområde 2 (PO 2) Ökade övergångar till arbete skapas med automatik i IT-verktyget i samband med registrering/signering av deltagare/månad och kan tas fram i Projektrummet, även värden som ska rapporteras till SCB skapas i verktyget som ni sedan behöver kopiera över till SCB-mallen.

 

Registrering av aktiviteter, deltagare och rapportering/signering av deltagarnas närvarotid (ansvarig för deltagarnärvaro) sker i Projektrummet (Deltagarportalen) och signering/rapportering av deltagaren för närvarotid sker i en extern portal - Aktivitetsportalen.

 

I dagsläget sker inloggning i Projektrummet med användarnamn och lösenord och signering av närvarotid görs genom att ange en fyrsiffrig säkerhetskod som skickas antingen via sms eller e-post till behörig person/ansvarig för deltagarnärvaro. I Aktivitetsportalen sker inloggningen antingen med användarnamn (e-post) och lösenord och sedan verifiering med säkerhetskod eller så väljer deltagaren att logga in med bank-id alternativt mobilt bank-id.

 

ESF-rådet har tagit fram en mall för Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) som syftar till att reglera behandlingen av de personuppgifter som personuppgiftsbiträdet behandlar för den personuppgiftsansvariges räkning vad gäller den digitala deltagarredovisning som förekommer inom ramen för det ESF-finansierade projekt den Personuppgiftsansvarige driver. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar Personuppgiftsbiträdets behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvarigs räkning samt den integritetsnivå som ska uppnås vid Behandlingen.

 
Mall för Personuppgiftsbiträdesavtal

 

Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att säkerställa de registrerades fri- och rättigheter när projektägaren anlitar ett Personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter och till att uppfylla artikel 28.3 Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679 (Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning). För mer information om PUB-avtalet skicka era frågor till projektrummet@esf.se

 

För mer information hur Deltagarportalen fungerar kontakta era ansvariga kontaktpersoner för projektet på ESF-rådet. 

 

Handledning för Deltagarportalen programområde 2 

 

Personalportal

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-10-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 och Programområde 2 möjlighet att digitalt signera personalens arbetstid i projektet genom Personalportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet (ansv Samordnare/Ekonom för projektet), utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att underlätta er administration och effektivisera hantering av personalens underskrifter så ska projektet inte använda sig av ESF-rådets manuella mall för redovisning av arbetstid.

Registrering av personal, arbetsuppgifter och signering av personalens arbetstid (behörig person) sker i Projektrummet (Personalportalen) och signering/rapportering av personalen för arbetstid sker i en extern portal - Aktivitetsportalen.

I dagsläget sker inloggning i Projektrummet med användarnamn och lösenord och signering av närvarotid görs genom att ange en fyrsiffrig säkerhetskod som skickas antingen via sms eller e-post till behörig person. I Aktivitetsportalen sker inloggningen med användarnamn (e-post) och lösenord och sedan verifiering med säkerhetskod.

För mer information hur Personalportalen fungerar kontakta era ansvariga kontaktpersoner för projektet på ESF-rådet. Handledning för Personalportalen kommer inom kort att publiceras i ProjektrummetBlanketter för redovisning av tid för deltagare

Uppdaterade 2019-09-26

Sammanställning deltagare PO2

Uppdaterade 2017-05-15.

Närvarorapport för deltagare PO2 (xlsm öppnas i nytt fönster) 

Sammanställning deltagare PO2 xlsm öppnas i nytt fönster)

 
Mallar inklusive extra tjänster, introduktionsjobb och lönebidrag för utveckling
Närvarorapport för deltagare i PO2
Sammanställning deltagare i PO2 projekt