Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Programområde 1

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de ingår i projektet. Detta gäller samtliga deltagare i projektet oavsett om tiden avser direkta kostnader, medfinansiering eller när deltagartiden inte är kopplat till någon finansiering.

 

Här finner ni blanketter som innehåller obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen. ESF-rådets beslutade blanketter nedan ska användas vid redovisning till ESF-rådet om inget annat meddelats efter särskild ansökan om undantag.

 

Instruktioner om hur blanketterna ska fyllas i finns i exceldokumentet i en egen flik, se fliken instruktion. 

 

Intygen av närvarotiden skapas i samband med registrering av deltagare/månad. Dessa intyg ska undertecknas och skickas in till Svenska ESF-rådet i samband med att tiden redovisas i ansökan om utbetalning. Bakomliggande underlag ska sparas hos projektägaren.

 

Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) - Kompetensförsörjning

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projekrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att underlätta er administration och effektivisera hantering av deltagarnas underskrifter så ska projektet inte använda sig av ESF-rådets manuella mallar för redovisning av deltagarnas tid.

 

Intyg för närvarotid för deltagare i socialfondsprojekt – Insatser inom programområde 1 (PO 1) Kompetensförsörjning skapas med automatik i IT-verktyget i samband med registrering av deltagare/månad och kan tas fram i Projektrummet, även värden/data som ska rapporteras till SCB skapas i verktyget som ska kopieras till SCB-mallen.

 

Registrering av aktiviteter och rapportering/signering av deltagarnas närvarotid (ansvarig för deltagarnärvaro) sker i Projektrummet (Deltagarportalen) och signering av deltagaren för den tid som rapporterats sker i en extern portal - Aktivitetsportalen.

 

I dagsläget sker inloggning med e-post och lösenord och signering av närvarotid görs genom att ange en fyrsiffrig kod som skickas antingen via sms eller e-post till den person som ska signera tid.

 

ESF-rådet kommer till hösten även införa digital signering för projekt inom programområde 2 och för tidredovisning gällande arbetstid i projekten. Tanken är även vid detta tillfälle att införa bankid för att underlätta signeringen av nedlagd tid i projekten.

 

ESF-rådet har även tagit fram en mall för Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) som syftar till att reglera behandlingen av de personuppgifter som personuppgiftsbiträdet behandlar för den personuppgiftsansvariges räkning vad gäller den digitala deltagarredovisning som förekommer inom ramen för det ESF-finansierade projekt den Personuppgiftsansvarige driver. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar Personuppgiftsbiträdets behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvarigs räkning samt den integritetsnivå som ska uppnås vid Behandlingen.

Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att säkerställa de registrerades fri- och rättigheter när projektägaren anlitar ett Personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter och till att uppfylla artikel 28.3 Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679 (Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning). För mer information om PUB-avtalet skicka era frågor till projektrummet@esf.se

 

För mer information hur deltagarportalen fungerar se publicerad användarmanual Handledning deltagarportalen PO1 för deltagarportal och kontakta sedan era ansvariga kontaktpersoner för projektet på ESF-rådet.

 

Blanketter för redovisning av tid för deltagare

Uppdaterad: Sammanställning deltagare PO1 (2019-07-23)

Närvarorapport för deltagare PO1

Sammanställning deltagare PO1

Sammanställning deltagare PO1 (2018-05-23)