Logotyp på utskrifter

Programområde 3

Personalfunktion

I programområde 3 utgår enhetskostnaderna från vilka funktioner personalen har i projektet. Det finns fem funktioner att välja mellan:

  • Projektledare större projekt. Används när de stödberättigande utgifterna uppgår till över 20 miljoner kr
  • Projektledare/delprojektledare. Används när stödberättigande utgifterna uppgår till högst 20 miljoner kr eller assisterande projektledare där de stödberättigande utgifterna uppgår till över 20 miljoner kr. Delprojekthandledare förutsätter att det finns en motivering till varför funktionen är nödvändig för projektet och ska i första hand användas i projekt som har en geografisk spridning av projektverksamheten.
  • Projektmedarbetare
  • Projektekonom
  • Projektadministratör

Aktuella enhetskostnader 

Enhetskostnader för programområde 3 för utlysningar med projektstart under 2017.

2017-01 Enhetskostnader PO3

2016-01 Enhetskostnader PO3

Enhetskostnader för tidigare utlysningar

2015-02

2015-01  

Att budgetera

Budgetera för de personalresurser som behövs i projektet genom att välja funktioner i Projektrummet. Lägg till en rad för varje medarbetare och ange hur många månader som personen ska arbeta i projektet.

 

I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baseras på förväntad nedlagd tid i projektet.

 

Ett räkneexempel:

Projektet ska pågå i 36 månader uppdelat på 6 månaders analysfas, 28 månaders genomförandefas och 2 månaders avslutsfas.

Projektledaren ska arbeta 100 % under hela projekttiden.

I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baserar på förväntad nedlagd tid i projektet. 3 år x 10,71 = 32,13 månader. Fördelning mellan faserna behöver göras med utgångspunkt i när semester ska tas ut. Detta är viktigt att tänka på främst under analys- och planeringsfasen. Detta på grund av att medel inte flyttas över automatiskt till genomförandefasen.

Personalresurser i projektet

I planeringen av budgeten ska hänsyn tas till de olika faserna, tänk på att under avslutsfasen kommer det oftast inte finnas några deltagare vilket påverkar bemanningen. Lämna en beskrivning av bemanningen i projektet där ni motiverat vilka funktioner som valts.

 

Redogör också för personalens uppdrag och omfattning i projektet. Använd textfältet som finns under fråga ”Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidrapportera dessa…” i ansökan som stöd.

 

I samband med budgetering av personalresurser i de olika faserna kan följande mall användas som hjälpmedel:

Mall för beräkning av personalresurser, 2020-01 för utlysningar med projektstart under 2020. 

Mall för beräkning av personalresurser, 2019-01 för utlysningar med projektstart under 2019.  

Mall för beräkning av personalresurser, 2018-01 för utlysningar med projektstart under 2018.

Mall för beräkning av personalresurser, 2017-01 för utlysningar med projektstart under 2017.

Mall för beräkning av personalresurser, 2016-01 för utlysningar med projektstart under 2016.