Logotyp på utskrifter

Programområde 2

Medfinansiering i programområde 2 kan vara offentligt och privat bidrag i annat än pengar, deltagarersättning, externa tjänster, resor och logi, utrustning och material samt kontanta medel.

Aktuella enhetskostnader för personal och deltagare

2021-01 Enhetskostnader PO2 för utlysningar med projektstart under 2021.

2020-01 Enhetskostnader PO2 för utlysningar med projektstart under 2020.

2019-01 Enhetskostnader PO2 för utlysningar med projetkstart under 2019.

2018-01 Enhetskostnader PO2 för utlysningar med projetkstart under 2018.

2017-01 Enhetskostnader PO2 för utlysningar med projektstart under 2017.

2016-01 Enhetskostnader PO2 för utlysningar med projektstart under 2016. 

 

I enhetskostnaden för personal ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baseras på förväntad nedlagd tid i projektet.


Information om att inkludera anställningsstöd som grund för medfinansiering i Socialfondsprojekt

Svenska ESF-rådet har beslutat att inkludera extratjänst, introduktionsjobb samt lönebidrag för utveckling i anställning som grund för medfinansiering.

Information om att inkludera anställningsstöd som grund för medfinansiering i Socialfondsprojekt

Offentligt och privat bidrag i annat än pengar

Som offentligt eller privat bidrag i annat än pengar redovisas i normalfallet resurser som tillförs projektet in natura av externa aktörer. Det kan exempelvis vara arbetsinsats utförd av anställd personal. Medfinansiering i form av utgifter för löner till anställda ska verifieras med arbetstidredovisning och framtagna mallar ska användas.

 

I programområde 2 utgår enhetskostnaderna från vilka funktioner personalen har i projektet. Det finns fem funktioner att välja mellan:

  • Projektledare större projekt. Används när de stödberättigande utgifterna uppgår till över 20 miljoner kr
  • Projektledare/delprojektledare. Används när stödberättigande utgifterna uppgår till högst 20 miljoner kr eller assisterande projektledare där de stödberättigande utgifterna uppgår till över 20 miljoner kr. Delprojekthandledare förutsätter att det finns en motivering till varför funktionen är nödvändig för projektet och ska i första hand användas i projekt som har en geografisk spridning av projektverksamheten.
  • Projektmedarbetare
  • Projektekonom
  • Projektadministratör

Budgetera för de personalresurser som ska användas som medfinansiering genom att välja funktioner i Projektrummet. Lägg till en rad för varje medarbetare och ange hur många månader som personen ska arbeta i projektet.

 

I planeringen av budgeten ska hänsyn tas till de olika faserna, tänk på att under avslutsfasen kommer det oftast inte finnas några deltagare vilket påverkar bemanningen. Lämna en beskrivning av medfinansieringen i projektet där ni motiverat vilka funktioner som valts. Redogör också för personalens uppdrag och omfattning i projektet. Använd textfältet som finns under fråga ”Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidrapportera dessa…” i ansökan som stöd.

Beräkna medfinansering

I samband med budgetering av medfinasiering i form av personalresurser från samverkande parter i de olika faserna kan följande mall användas som hjälpmedel (uppdaterade 2016-08-09):

Mall för beräkning av personalresurser, 2017-01 för utlysningar med projektstart under 2017.

Mall för beräkning av personalresurser, 2016-01 för utlysningar med projektstart under 2016.

 

Tänk på att de kostnader som budgeteras och redovisas under offentligt bidrag i annat än pengar INTE ska tas upp som direkta kostnader i projektet. 

Övriga kostnader som medfinansiering 

Medfinansiering kan också vara offentliga eller privata aktörers tillhandahållande av lokal, utrustning eller material till förmån för deltagare i en insats förutsatt att naturabidrag uppkommer i enlighet med nationella regler, inklusive redovisningsregler och inte överstiger den kostnad som bärs av tredje part.

Offentligt finansierad ersättning till deltagare

Offentligt finansierad ersättning till deltagare kan användas som medfinansiering. Enhetskostnader tillämpas vid budgetering och redovisning. Enhetskostnaderna är framtagna per timme och storleken på ersättning beror på medfinansiär, ersättningstyp och ålder på deltagaren.

Etableringsersättning

Etableringsersättningen budgeteras per dag (inte per timme) då den ersättningen bygger på dagsersättningar. Det är bara ersättningen som kan ligga till grund för medfinansiering, inte eventuella tillägg som till exempel bostadsbidrag. Observera att etableringsersättningen rapporteras utifrån faktiskt närvarotid i projektet. Exempel: Om en deltagare är 50 % i projektet kan endast 154 kronor räknas som medfinansiering per dag.

Att räkna ut medfinansiering

Ni budgeterar för den tid ni beräknar att deltagarna kommer att vara närvarande i projektet. Uppge beräknad närvarotid i månader i Projektrummet och hur många deltagare som omfattas. I samband med budgetering av medfinansieringen av deltagarersättningen i de olika faserna kan följande mall användas som hjälpmedel (uppdaterad 2018-02-20):

Mall för beräkning av deltagarersättning PO2 och PO3 

 

Om projektet kräver lägre medfinansieringsgrad än vad beräkningen i mallen visar, justera detta genom att minska antalet månader i Projektrummet. Skicka gärna mallen som bilaga till ansökan om stöd för att tydliggöra budgeterad medfinansiering.                                                                                       

Kontanta medel

Offentliga eller privata kontanta medel tillförda projektet

Avser pengar som en extern offentlig eller privat aktör betalar till projektet. Beloppen ska vara inbetalda, bokförda och verifierade vid ansökan om utbetalning. Inbetalt belopp kan periodiseras och tas upp med det belopp som motsvarar andelen kontanta medel i budgeten.

Offentliga eller privata kontanta medel från projektägaren

Det belopp som i ansökan om stöd anges som kontant betalt av projektägaren kommer att i beslutet om stöd räknas som en andel av de i projektet redovisade direkta utgifterna. Detta innebär att den stödsökandes egna kontanta finansiering i projektet aldrig kan öronmärkas för någon speciell utgift.