Logotyp på utskrifter

Programområde 1

Medfinansiering i programområde 1 kan vara offentligt och privat bidrag i annat än pengar, externa tjänster, resor och logi, utrustning och material samt kontanta medel.

Offentligt och privat bidrag i annat än pengar

Anställdas tid i kompetensutvecklingsinsatser

Den mest förekommande medfinansieringen i programområde 1 utgörs av projektdeltagarnas nedlagda tid i kompetensutvecklingsinsatserna. För att räkna fram medfinansieringen används enhetskostnader.

Endast Lönegrupp 1 får användas (detta för att underlätta verifieringen av medfinansieringen).

Personal från projektägare eller samverkande aktör

Nedlagd tid för personal kan användas som medfinansiering. Medfinansieringen beräknas utifrån de sju lönegrupperna. Inom varje lönegrupp finns flera yrkeskategorier. Vilken lönegrupp personalen tillhör utgår från det yrke personen har när denne går in i projektet. Är personen till exempel samhällsvetare när den går in i projektet som projektledare är det yrkeskategori 5 som ska väljas. Är personen redovisningsekonom ska lönegrupp 4 väljas.

Aktuella enhetskostnader

2020-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2020.

2019-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2019

2018-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2018.

2017-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2017.

2016-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2016.

Beräkna medfinansiering

För att beräkna medfinansieringen innan registrering i Projektrummet kan följande mall användas som hjälpmedel (uppdaterat 170801):

Mall för beräkning av medfinansiering PO1 2020-1 för utlysningar med projektstart under 2020.

Mall för beräkning av medfinansiering PO1 2019-1 för utlysningar med projektstart under 2019.

Mall för beräkning av medfinansiering PO1 2018-1 för utlysningar med projektstart under 2018.

Mall för beräkning av medfinansiering PO1 2017-1 för utlysningar med projektstart under 2017.

Mall för beräkning av medfinansiering PO1 2016-1 för utlysningar med projektstart under 2016.

 

Om projektet kräver lägre medfinansieringsgrad än vad beräkningen i mallen visar, justera detta genom att minska antalet månader i Projektrummet. Skicka gärna mallen med det faktiska beräkningen som bilaga till ansökan om stöd för att tydliggöra omfattning av insatser i projektet                

Övriga kostnader

Medfinansiering kan även utgöras av kostnadsslagen Externa tjänster, Resor och logi samt Utrustning och material.

Kontanta medel

Offentliga eller privata kontanta medel tillförda projektet

Avser pengar som en extern offentlig eller privat aktör betalar till projektet. Beloppen ska vara inbetalda, bokförda och verifierade vid ansökan om utbetalning. Inbetalt belopp kan periodiseras och tas upp med det belopp som motsvarar andelen kontanta medel i budgeten.

Offentliga eller privata kontanta medel från projektägaren

Det belopp som i ansökan om stöd anges som kontant betalt av projektägaren kommer att i beslutet om stöd räknas som en andel av de i projektet redovisade direkta utgifterna. Detta innebär att den stödsökandes egna kontanta finansiering i projektet aldrig kan öronmärkas för någon speciell utgift.

 

Budgetera för den del av de direkta kostnaderna som ni avser att stå för själva. Medfinansiering i form av kontanta medel utgör en andel av direkta ansökta kostnader.