Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Programområde 1: Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad

Inom programområde 1 kan du söka stöd för att genomföra insatser inom kompetensutveckling och utbildning. Insatserna kan vara riktade till såväl arbetslösa som redan sysselsatta, samt till arbetsgivare och organisationer.

 

Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 är att förbättra kompetens­försörjningen på den svenska arbets­marknaden – det vill säga se till att det finns personer som är utbildade för de jobb som blir tillgängliga. Insatserna ska antingen öka kompetensen hos redan sysselsatta personer eller underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknaden.

 

Programområdet motsvarar Socialfondens delmål att investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande.

Insatser som kan få stöd

De projekt som får stöd inom programområde 1 ska dels bidra till att deltagarnas ställning på arbetsmarknaden stärks, dels tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft. I bedömningen av ansökningar utgår Svenska ESF-rådet från hur väl projektet motsvarar två av fondens fem prioriteringar:

 

Möjliggöra livslångt lärande och höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter och kompetens, samt främja flexibla utbildningsvägar. Underlätta övergången från utbildning till arbete, till exempel genom att förbättra utbildningarnas relevans för arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningarna och deras kvalitet.

 

Det finns alltså två typer av insatser som kan få stöd inom programområde 1: kompetensutvecklande insatser och insatser som stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Projekten kan sedan ta en rad olika former.

Kompetensutvecklande insatser

En viktig del av programområde 1 är att förnya och utveckla kompetensen hos personer i programmets målgrupper. Kompetens är dock ett brett begrepp och varje organisation behöver se över vad som stärker dels verksamheten, dels medarbetarna.

 

Insatserna kan till exempel leda till att deltagarna blir bättre förberedda inför framtida karriärväxling, omställning eller arbetsbefordran. Det kan också handla om att förebygga sjukskrivningar, eller att utveckla likabehandlingsarbetet. Andra insatser kan vara att ge personer utan sysselsättning tillgång till ny kunskap och nätverk som är arbetsrelevanta.

 

Det är viktigt att både anställda och ledning är engagerade genom hela projektet.

Socialfonden stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Kompetensförsörjning kan också säkras genom att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv, till exempel genom praktik eller yrkesintroduktionsanställningar. Insatserna kan till exempel handla om att utveckla samverkan mellan olika branscher, utbildningsanordnare och myndigheter. Andra tänkbara satsningar kan handla om att bredda unga människors yrkesval, så att det blir en större spridning som bättre kan möta arbetsmarknadens behov.

Målgrupper för insatserna

Målgruppen för insatser inom programområde 1 är bred: den omfattar både sysselsatta personer och arbetslösa, samt arbetsgivare, organisationer och myndigheter. Kompetensutvecklande insatser kan beröra såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform. Insatserna kan ske inom privat, offentlig eller ideell sektor.

Bra att tänka på när ni utformar ert projekt:

  • Projekt i Socialfonden är paraply- och samverkansprojekt: det innebär att det ska finnas flera aktörer men en enda administrativ ansvarig organisation.
  • Läs igenom de krav som ställs i utlysningarna. Där står det om vilka branscher eller utmaningar som gäller för programområde 1.
  • Delta på informationsträffar, bygg allianser, tänk "multi" när det gäller sektorer, aktörer och geografi.
  • Koppla tydligt verksamhetsutvecklingen till behovet av kompetens och aktuella utmaningar.
  • Ett aktivt deltagande i kartläggningen och analysen av kompetens är a och o.
  • Säkra medfinansieringen tidigt! Samtliga projekt finansieras med högst 50 procent från Socialfonden. Resten ska komma från projektaktörerna i form av löner, lokaler, deltagarersättning (från kommuner, Arbetsförmedlingen m.fl.) eller kontanta medel.

Tre programområden

Europeiska socialfonden har under perioden 2015–2020 tre programområden med olika inriktning. Tillsammans ska de bidra till fondprogrammets långsiktiga mål: en varaktigt ökad sysselsättning och en väl fungerande arbetsmarknad.