Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sammandrag från kommittésammanträden 2012

<p>Sammanträden för kommittén innehåller informationspunkter om Socialfonden, dess utveckling och presentation av projektexempel. Information om arbetet på arbetsutskottet, den EU-sammansatta ESF-kommittén samt projekt är andra viktiga informationspunkter. Beslutspunkter framgår av sammandragen för varje sammanträde.</p>

Den 14 mars

Beslutspunkten för mötet handlade om kommitténs fortsatta arbetsformer som förändrades i början av 2011. Kommittén beslutade om att fortsätta i samma spår, med två möten om utvärdering och två om resultatöverföring.

Workshopspasset, som utgick från tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, visade på viktiga erfarenheter från ESF-rådet, Coompanion och Arbetsförmedlingen. De tre organisationerna har samverkat inom regeringsuppdraget för att utveckla sociala ekonomins (främst de sociala företagens) roll i insatser för långtidsarbetslösa. En slutsats som även har understrukits av flera aktörer inom Socialfonden var att det är viktigt med blandade målgrupper, sysselsatta och arbetslösa, där båda får kompetensutveckling och coachning. Det är därmed viktig att inför programperioden 2014-2020 hitta en brygga mellan insatser i motsvarigheten till programområde 1 (Kompetensförsörjning) och 2 (Ökat arbetskraftsutbud).

Den 7 juni

Enligt sedvanlig ordning diskuterades årsrapporten för år 2011 och godkändes. Fokus på mötet låg på effektutvärderingen, där Ramböll Management AB använde tiden för att få in synpunkter på vad som har varit bra och mindre bra den här programperioden.

Den 4 oktober

Temagruppen Arbetsplatslärande och Omställning presenterade sina resultat och en diskussion fördes inom kommittén kring vikten av kompetensutveckling inom ramen för socialfondsinsatser. Programskrivaren Cecilia Eng Jakobsson, Arbetsmarknadsdepartementet och skrivaren av partnerskapsöverenskommelsen Camilla Lehorst, regeringskansliet, presenterade preliminär tidplan om arbetet kring programperioden 2014-2020.

Den 22 november

Mötet handlade dels om resultat och reflektioner från temagruppen Likabehandling i arbetslivet och Integratia AB, som arbetar med projektutvärderingar och processtöd. Fokus för mötet var de preliminära resultaten från effektutvärderingen, som genomförs av Ramböl Management AB.

Utvärderarna Ramböll AB ansåg att programmet genomförs enligt plan och att man har nått de fastställda målen. Socialfonden har en majoritet nöjda projektägare och projektdeltagare. Projekten, ESF-rådet, organisationerna i kommittén och partnerskapen har lyft kunskapen i så vitt skilda fält som jämställdhet, transnationalitet, lärande utvärdering och andra kriterier. Här har temagrupper och processtödet spelat en viktig roll. Samtidigt har programmets design lett till att organisations- och strukturnivån inte har nåtts som man har hoppats på.

Beslut fattades att de preliminära slutsatserna från utvärderingen ska spelas in i arbetet med framtida program och partnerskapsöverenskommelse. Utmaningen bör vara lika för samtliga fyra fonder: Socialfonden, Regionalfonden, Fiskefonden och Landsbygdsprogrammet.