Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sammandrag från kommittésammanträden 2009

Sammanträden för kommittén innehåller informationspunkter om Socialfonden, dess utveckling och presentation av projektexempel. Information om arbetet på arbetsutskottet, den EU-sammansatta ESF-kommittén samt projekt är andra viktiga informationspunkter. Beslutspunkter framgår av sammandragen för varje sammanträde.

Mars

Revideringar av regionala ESF-planer godkändes. Kriterier för nationella ansökningsomgångar godkändes.

Socialfondsprojektet Tänk om från Östra  Mellansverige presenterades.
  

Juni

Ännu en reviderad regional ESF-plan godkändes.

Såsom tidigare år godkändes årsrapporter för genomförande av Socialfonden. I år kunde Socialfonden rapportera om registrerade deltagare (genom SCB).

 Den andra utvärderingsrapporten presenterades och godkändes sedermera av kommittén. Rapportens slutsatser var följande:

  • Många av rekommendationerna i första rapporten har gett resultat
  • Effekterna av processtöden fortfarande är svåra att utläsa då det inte kommit igång förrän under våren 2009.
  • Att de förbättringar som skett fortfarande är bräckliga och att det fortfarande finns förbättringspotential

Kriterier godkändes för planerade  nationella ansökningsomgångar.
  

Oktober

Kommittén godkände den tredje utvärderingsrapporten och instämde i följande slutsatser:

  • Urvalskriterierna är en viktig och kvalitetsbärande del i genomförandet.
  • Vi står fast vid slutsatserna från rapport 2 som handlar om de viktigaste bristerna i urvalssystemen.
  • Det finns fortsatta uppgifter för förvaltningsmyndigheterna att fortlöpande se över och utveckla urvalskriterierna enl. art. 60a i förordningen.
  • Det är rätt tid att nu initiera en process för att lära inför kommande program.

Den reviderade fördelningsmodellen för regionala medel godkändes. Modellen hade behandlats i en arbetsgrupp underställd arbetsutskottet samt på ett seminarium i september.

Kriterier för nya ansökningsomgångar godkändes. Den nyetablerade temagruppen Unga i arbetslivet beskrev sitt arbete.