Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sammandrag från kommittésammanträden 2010

Sammanträden för kommittén innehåller informationspunkter om Socialfonden, dess utveckling och presentation av projektexempel. Information om arbetet på arbetsutskottet, den EU-sammansatta ESF-kommittén samt projekt är andra viktiga informationspunkter. Beslutspunkter framgår av sammandragen för varje sammanträde.

Februari 2010

Förra programperiodens två slutrapporter godkändes: Equal och Växtkraft Mål 3. Dessa skickas till Europeiska kommissionen i slutet av mars.

Arbetet med att se över urvalskriterierna presenterades och kommittén godkände förslaget till att förtydliga snarare än att förändra urvalskriterierna.

Förslag till ändring av programmålen behandlades och kommittén föreslog några revideringar. Frågan behöver därefter väckas hos Europeiska kommissionen. Detta görs av Arbetsmarknadsdepartementet.

Kriterier för nya ansökningsomgångar godkändes.

På plats fanns även temagruppen Arbetsplatslärande och Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet, A&O som redogjorde för sin verksamhet.

 

Juni 2010

Socialfondens årsrapport för 2009 godkändes med smärre ändringar. Den fjärde utvärderingsrapporten lades till handlingarna. Efter en diskussion där rapporten berördes utifrån metod, resultat och rekommendationer, ställde sig kommittén bakom rapportens rekommendationer om bland annat mer styrning och ökad effektivitet i temagruppers och processtödens arbetssätt samt systematisk återföring av resultat.

Viktigt information om Östersjöstrategin gavs. Här kommer Svenska ESF-rådet att utreda frågan och återkomma till Övervakningskommittén på sammanträdet den 21 oktober kring Socialfondens roll i strategin. Information gavs även om utvärderingen av jämställdhetsintegrering och tillgänglighet - en rapport presenteras på oktobersammanträdet. Till rapporten ska konkreta arbetssätt från projekt presenteras.

Ungdomsstyrelsen och Coompanion beskrev hur de arbetar med Socialfonden samt vilka uppdrag de har. 

Oktober 2010

Kommittén ställde sig  bakom Kontigos utvärderingsrapport och dess rekommendationer. De positiva slutsatserna noterades. Swecos utvärderingsrapport (den femte och sista) behandlas genom skriftlig procedur.

Kriterier för nationella ansökningsomgång och revideringarna i den regionala planen för Övre Norrland godkändes. Östersjöstrategins koppling till Socialfonden kommer att diskuteras vidare.

Information gavs om uppföljningen av Östra Mellansveriges regionala plan. Det var första gången som en representant från strukturfondspartnerskapen deltog på kommitténs sammanträde! Processtödet Tillgängligt projekt presenterade sin verksamhet som visade på hur frågan har hamnat på dagordningen.