Logotyp på utskrifter

Arkiv: Tidigare ÖK-möten

Handlingar för tidigare ÖK-möten från programperioden 2014-2020

Möte 7 mars 2018

Protokoll ÖK 7 mar 2018_180410_just Status: justerat. Slutjustering sker på ÖK-möte i maj.

Kallelse
Anmäl deltar/deltar ej senast 1 mars.

Dagordning ÖK 7 mars

 

Underlag (för resp. punkt i dagordningen):

3. Protokoll ÖK 6 dec 2017

8. Minnesanteckningar AU 7 feb 2018

9. ÖK:s arbetsordning

9. Svar till frågeställare ang jäv: utkast på brevsvar, PM om jäv, PM om tillägg i arbetsordning maj 2018.

11. Fördelningsmodell

 

 

Presentationer (för resp. punkter i dagordningen):

5. Sociala pelaren och EU:s framtid_repr i sv /Katarina Areskough

7. Programuppföljning- läget 180307 /Lars Lööw

9. Ny lagstiftning om icke-diskrimminering /Eva Nikell

Möte 6 dec 2017

Protokoll ÖK 6 dec 2017_180129 - justerat (slutjustering görs vid nästa ÖK-möte)

Kallelse_171115

Dagordning ÖK 6 dec 2017_171127

 

Underlag till respektive punkt i dagordningen

3. Protokoll från föregående ÖK-möte 4 okt

3. ÖK:s Ställningstagande

6. Senaste Socialfondsrapporten, oktober 2017; se: https://www.esf.se/sv/Resultat/Rapporter-och-publikationer/Indikatorer/Rapportering-oktober-2017/

9. Minnesanteckningar från AU-möte 9 nov

Underlag till beslutspunkten om fastställande av reviderade handlingsplaner:

10. ÖKs roll och handlingsplaner -enligt programmet

10. Sammanfattning av ändringar

10. Nationell handlingsplan_rev 2017

10. Regional handlingsplan Shlm_rev 2017

 

Presentationer till respektive punkt i dagordningen:

6. Läget i programgenomförandet - presentation

6. Presentation Socialfondsrapport: Tema resursfördelning mellan kvinnor och män

11. Christina Mattissons presentation

Presentation från projektbesök - Boost by FC Rosengård

Möte 4 okt 2017

Protokoll ÖK 4 okt -justerat av ordf. och justerare. 

Ställningstagande - har undertecknats av ÖKs ordf. och skickats till Arbetsmarknadsdepartementet respektive Svenska ESF-rådet.

 

Kallelse 170908

Dagordning 4 okt_171002

 

Underlag (för angivna punkter i dagordningen):

       3. Protokoll ÖK-möte 31 maj

       3. Reviderad arbetsordning för ÖK, reviderad 31 maj

       5. www.esf.se/OKhandlingar

       7. Minnesanteckningar från AU-möte 7 sep

       8. Socialfondsrapport 2017-07-31

       9. Beslutsunderlag från AU till ÖK

 

Presentationer (för angivna punkter i dagordningen):

5. Info från ÖK-sekretariatet

8. Programläget

8.2 Temaplattform för hållbart arbetsliv

8.3 Socialfondsrapport: funktionsnedsättning

11. High Level Expert Group

13. Gröna Jobb

14. ESF 60 år

Möte 31 maj 2017

Protokoll ÖK 2017-05-31_justerat

Förslag till dagordning 31 maj 2017

Lars Lööws presentation

Håkan Forsbergs presentation

 

Revidering/tillägg av jäv/intressekonflikt i Arbetsordning

Årsrapport 2016 Årsrapport - förenklad version  samt Missiv till slutrapport

Framstegsrapport samt Missiv till Framstegsrapport

Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisation 

  Presentation

  ÖK 20170531 Diskussionsövning

  Minnesanteckning WS ÖK 31 maj

Möte 8 mars 2017

Protokoll 8 mars 2017

Förslag till dagordning 8 mars 2017

Lars Lööws presentation

Lena Ivös presentation

Vitbok om EU s framtid

 

Programläget, 31 januari 2017

Förslag till programändringar

Diskrimineringsombudsmannen - Nya AÅ-bestämmelser

Framstegsrapport presentation

Utvärdering presentation

Möte 8 december 2016

Protokoll 8 december 2016

Förslag till dagordning 8 december 2016

Lars Lööws presentation

 

Presentation till slutrapport

Slutrapport 2007-2013 Missiv till slutrapport Tabellbilaga.

Fördelningsmodell

 

Tema Unga

 

Sammanfattning av ändringar av handlingsplaner

 

Reviderad handlingsplan Stockholm med
följebrev samt inriktning 2017

 

Reviderad handlingsplan Östra Mellansverige med
följebrev samt bilagor. Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3,
bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6 och bilaga 7

 

Reviderad handlingsplan Mellersta Norrland samt följebrev

Protokollsutdrag från SFP

Möte 4 oktober 2016

Protokoll 4 oktober 2016

Förslag till dagordning 4 oktober 2016

Lars Lööws presentation 4 oktober 2016

 

Nollbasmätning, enkätsvar

Nollbasmätning, tids- och aktivitetsplan

 

Workshop - programutvärdering

 

Naturvårdsverket - ESI och klimatanpassning

Möte 19 maj 2016

Protokoll 19 maj 2016

Förslag till dagordning 19 maj 2016

Implementation och report

Förenklad rapportunderlag till rapport

Missiv till  ÖK 2016-05-19 Årsrapport 2015

 

Årsrapport 2015 Fondsamordning slutlig

Programgenomförande 2016-03-15

Möte den 3 mars 2016

Protokoll 3 mars 2016

 

Förslag till dagordning 3 mars 2016

Lars Lööws presentation 3 mars 2016

 

Rapport - Delar av mönster

Att motverka diskriminering

 

Oxford research presentation 3 mars 2016

Oxford researchs presentation

Oxford researchs minnesanteckningar

Möte den 10 december 2015

Prokoll från mötet 10 december 2015

 

Förslag till dagordning 10 december 2015

 

Uppföljning horisontella principer

 

Bakgrundsbeskrivning Fördelningsmodell samt Utredning och förslag

 

Utvärderingsplan ESF 2014-2020

 

Revidering av handlingsplaner december 2015

Reviderad handlingsplan, Mellersta Norrland

Reviderad handlingsplan, Nationellt

Reviderad handlingsplan, Programområde 3

Reviderad handlingsplan, Stockholm med följebrev

Reviderad handlingsplan, Västsverige med följebrev

Reviderad handlingsplan, Övre Norrland med följebrev

 

Möte den 8 oktober 2015

Förslag till dagordning 8 oktober 2015

 

Reviderad Arbetsordning ÖK, beslutad 8 oktober 2015

Reviderad arbetsordning samt reviderad arbetsordning med "spåra ändringar"

 

Utvärderingsplan, utkast samt bilaga till utvärderingsplan

Workshop kring utvärderingsplanen

Möte den 11 juni 2015 

Prokoll från mötet 11 juni 2015

Förslag till dagordning

Årsrapport 2014 samt Bilaga 3 tabeller 2014

Kommunikationsstrategi 2014-2020

Juni 2015 Håkan Forsberg

Möte den 18 mars 2015 

Protokoll från mötet den 18 mars 2015.

Kallelse

Förslag till dagordning

EURES beslutsunderlag samt förslag till beslut

Gemensamt utskott ERUF

Kommunikationsstrategi 2014-2020

Ledamöter i ök:s arbetsutskott

Utvärdering ök februari

YAI AIR

Introduktion för ök-ledamöter februari 2015

Här finns de presentationer som användes i introduktionen.

Introduktion. Håkan Forsberg. Pdf öppnas i nytt fönster.

Europeiska Socialfonden. Elisabeth Ramel. Ppt. öppnasi nytt fönster.

Horisontella principer. Ppt öppnas i nytt fönster.

Översikt Socialfondsprogrammet. Ppt öppnas i nytt fönster.

Skriftlig procedur 15 - 29 januari 2015

Skriftlig procedur - nationella och regionala planer.docx

Läsanvisning skriftlig procedur ÖK.docx

Nationell handlingsplan 150112.pdf

Nationell handlingsplan PO 3 150112.pdf

Övre Norrland 150112.pdf

Mellersta norrland 150112.pdf

Norra Mellansverige 150112.pdf

Östra Mellansverige 150112.pdf

Stockholm 150112.pdf

Småland och Öarna 150112.pdf

Västsverige 150112.pdf

Sydsverige 150112.pdf

Möte den 11-12 december 2014

Protokoll från mötet den 11-12 december 2014

 

Kallelse

Förslag till dagordning

Missiv

 

Socialfondsprogrammet 2014-2020  

Arbetsordning ök, beslutad

Process ök:s AU, beslutad

Nationella urvalskriterier, beslutad

 

Fördelningsmodell 2014-2020

Fördelningsmodell beting ram

Fördelningsmodell PO1, PO2

Ny indikator i mål 1.2

 

Förslag till nationell handlingsplan

Förslag till nationell handlingsplan PO3

Förslag till regional handlingsplan Mellersta Norrland

Förslag till regional handlingsplan Norra Mellansverige

Förslag till regional handlingsplan Skåne-Blekinge

Förslag till regional handlingsplan Småland & Öarna

Förslag till regional handlingsplan Stockholm

Förslag till regional handlingsplan Västsverige

Förslag till regional handlingsplan Östra Mellansverige

Förslag till regional handlingsplan Övre Norrland

 

Protokoll från mötet den 12 juni 

Återkoppling på 3 frågor gällande årsrapporten vid ök 140612

Protokoll från mötet den 20 mars

Möte den 12 juni 2014

Protokoll från mötet den 12 juni

Möte den 20 mars 2014

Protokoll från mötet den 20 mars