Logotyp på utskrifter

Övervakningskommitté

Övervakningskommittén (ÖK) ska övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet i samförstånd med Svenska ESF-rådet.

Ledamöter

Kommittén består av företrädare från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden. Regeringen bestämmer vilka organisationer som ska företrädas, samt utser ordförande för ÖK. Organisationerna utser i sin tur sina företrädare; ordinarie ledamot och suppleant i övervakningskommitten. 

Vem sitter i ÖK och varför?

Roll och uppgifter

Övervakningskommitténs roll och uppgifter regleras av förordning (EU) 1303/2013, samt det nationella socialfondsprogrammet. ÖK beslutar om arbetsordning som styr kommitténs beslutsförfaranden, mötesformalia, med mera. 

EU-förordning 1303/2013 - Avd V, kap 1, avs 1 "Övervakning av program"

Programinformation - aktuell version av Socialfondsprogrammet

Övervakningskommitténs arbetsordning  

 

Möten 2018-2019

  • Övervakningskommittén sammanträder normalt en heldag 4 ggr/år - under 2018 på följande datum: 7 mars,16 maj, 3 oktober, 5 december. Under 2019 kommer ÖK sammanträda 6 mars, 4 juni, 11 oktober, 4 december.
  • ÖK:s arbetsutskott har sina möten ca 4 veckor innan nästkommande ÖK-möte. Under 2018 är datumen: 7 feb, 13 apr, 5 sep, 7 nov.

 

Kansli / Sekretariat

Svenska ESF-rådet bistår kommittén med kanslifunktion. Sekretariatet svarar för att i samråd med ordföranden utarbeta möteshandlingar, dagordning, protokoll samt rapporter till kommittén

ÖK-sekretariatet: Overvakningskommitten(at)esf.se

 

 

Insyn i ÖK:s arbete

Protokoll och dagordning är exempel på allmänna handlingar som talar om vad som ska behandlas på ÖK-möten och vad som har beslutats av Övervakningskommittén.

Begäran om allmän handling ska ställas till registrator(at)esf.se

 


Bild i högerkolumn