Logotyp på utskrifter

Checklista för genomförandet av programmet

 1. Finns jämställdhetsanalyser för samtliga insatsområden?
 2. Kopplas jämställdhetsanalysen till nationella och regionala samt EU:s jämställdhetsmål?
 3. Finns jämställdhetsmål formulerade för programmets särskilda insatsområden?
 4. Finns särskilda jämställdhetsmål, och är samtliga mål formulerade med ett jämställdhetsperspektiv?
 5. Finns jämställdhetsindikatorer formulerade?
 6. Finns ett system som säkerställer att information till allmänheten och projektgenomförare är jämställdhetsintegrerad?
 7. Finns ett system som säkerställer att utlysningar har en jämställdhetsdimension?
 8. Är ansökningsmallarna jämställdhetsintegrerade?
 9. Finns bedömningskriterier för jämställdhet?
 10.   Finns ett uppföljningssystem på plats som säkerställer att jämställdhet följs upp?
 11.   Finns en utvärderingsplan som gör det möjligt att bedöma programmets bidrag till att nå jämställdhetsmålen, samt genomförandet av jämställdhetsintegrering och särskilda åtgärder?
 12.   Ställs krav på jämställdhetskompetens hos utvärderare?
 13.   Finns nödvändig intern kompetens hos myndigheterna för att genomföra principen om jämställdhet?
 14.   Finns en plan för kompetensutveckling när det gäller jämställdhet?
 15.   Finns en stödstruktur på plats?