Logotyp på utskrifter

Checklista för den nationella policynivån

 1. Jämställdhetsskillnader har identifierats liksom underliggande orsaker till dem.
 2. Analysen beskriver jämställdhetsaspekter på insatsområden, men också för strukturer och processer (som budgetfrågor och beslutsfattande ).
 3. Jämställdhet är integrerad i alla faser av analysen snarare än i ett separat avsnitt.
 4. Den socioekonomiska förhandsanalysen bedömer effekter av insatser för kvinnor och män i varje del av analysen.
 5. Analysen tar upp ekonomiska och sociala förutsättningar för kvinnor och män (exempelvis effekter av den ekonomiska krisen på kvinnor och män, påverkan på tillgång till resurser, inflytande på fördelningen av betalt och obetalt arbete).
 6. Den undersöker i vilken grad EU:s och svenska nationella jämställdhetsmål har uppnåtts samt hinder för att nå dem.
 7. Särskilda mål ska sättas som speglar den ojämställdhet som identifierats i den socioekonomiska analysen.
 8. Samtliga mål ska ha en jämställdhetsdimension. Tänk på:

  a. Vilka jämställdhetsdimensioner som behöver tas hänsyn till. Mål kan felaktigt antas vara könsneutrala.
  b. Om målen förstärker ojämställdhet. En insats för att exempelvis främja balans mellan privat- och arbetsliv som bara fokuserar på kvinnor, kan förstärka stereotyper om könsroller i arbetslivet.

 9. Mätbara jämställdhetsindikatorer ska finnas för att följa upp utvecklingen mot målen.

 10.   I Partnerskapet ska ingå aktörer med ansvar för att främja jämställdhet och icke-diskriminering samt jämställdhetsorganisationer från civila samhället. 

 11.   Övervakningskommittén inkluderar aktörer med ansvar för att främja jämställdhet och icke-diskriminering samt jämställdhetsorganisationer från civila samhället.

 12.   En kompetensutvecklingsplan för jämställdhet finns för ledning och övrig personal.

 13.   En stödstruktur har etablerats för att bidra till genomförandet av den horisontella principen om jämställdhet. Stödstrukturens arbete utgår ifrån Standarden.

 14.   Den årliga och andra rapporter och utvärderingar gällande programmet ger information om utvecklingen för särskilda insatser för jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

 15.   Upphandlingen av förhandsutvärdering, lärande utvärdering samt  utvärdering i efterhand ställer krav på jämställdhetskompetens.