Logotyp på utskrifter

4. EU-nivå

Jämställdhet i ESI-fonderna

 

EU:s dubbla ansats i arbetet för jämställdhet finns tydligt inskrivna i de bestämmelser som styr genomförandet av ESI-fonderna. Särskilda åtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män har varit ett tydligt fokus i Europeiska Socialfonden sedan 1970-talet. Sedan slutet på 90-talet har det varit ett krav att främja jämställdhet i genomförandet av alla strukturfondsprogram.

 

I ESI-förordningarna för programperioden 2014–2020 förstärks den trenden. De bygger på EU:s nya policies för jämställdhet, och kräver främjande av jämställdhet genom både jämställdhetsintegrering och särskilda åtgärder. Särskilda krav finns på att säkerställa att insatser för jämställdhet finns med i både partnerskapsöverenskommelser och operativa program.

Jämställdhetsintegrering på EU-nivå

 

Alla nivåer i programskrivning och genomförande av ESI-fonderna hänger samman och påverkar varandra. Men de styrs uppifrån och ned och börjar med planering av politikområdet och genomförandet på Europeisk nivå. Därför är det avgörande att EU-kommissionen har med jämställdhetsintegrering och särskilda åtgärder i planering och programskrivning på EU-nivå.

 

Jämställdhet ska integreras i alla faser av EU-politikens design och genomförande, i skrivandet av CPR (Common Provisions Regulation) och ESF förordningen, handböcker och checklistor samt sammansättningen av övervakningskommittén (ESF Committee). EU-kommissionen behöver tydliggöra krav och tillhandahålla kompetensutveckling för alla som är delaktiga i processen. Det skapar ett tydligt positivt exempel för medlemsstater och regioners fortsatta arbete med jämställdhet. Nedan beskrivs hur jämställdhets-integrering på EU-nivå kan göras.

 • Analys

  Alla analyser som görs inför utvecklingen av förordningar och riktlinjer för ESI-fonderna bör innehålla en jämställdhetsanalys, för att ge en komplett och korrekt bild av de utmaningar fonderna ska användas till. Utan jämställdhetsperspektivet finns risken att insatserna blir könsblinda, eller i värsta fall fördjupar ojämställdhet.

 • Mål

  ESI-fondernas mål ska inkludera särskilda mål för att motverka ojämställdhet. Samtidigt ska alla fondernas mål granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Särskilda mål för jämställdhet finns i ESF förordningen - att varaktigt öka kvinnors deltagande och avancemang på arbetsmarknaden, för att på så sätt motverka kvinnodominansen bland fattiga, minska köns­diskrimineringen, bekämpa könsstereotyper på arbetsmarknaden och inom utbildningen, och göra det lättare för alla att förena arbete och privatliv och verka för att män och kvinnor tar ett lika stort omsorgsansvar".

 • Genomförande

  EU:s policyprocesser ska se till att mekanismer och processer etableras för att se till att jämställdhet sker i praktiken och inte bara finns "på papperet", genom att ställa tydliga krav och följa upp dessa. Bland annat ska styrdokumenten säkerställa att jämställdhet är ett urvalskriterium för insatser som finansieras, att jämställdhet finns med i uppföljnings- och utvärderingsprocesser, att råd och stöd om jämställdhet finns tillgängligt, och att jämställdhetsexperter är en del av övervakningskommittéer.

 • Uppföljning och utvärdering

  Jämställdhetsperspektivet ska byggas in i verktyg för uppföljning och utvärdering av ESI-fonderna på EU-nivå. Indikatorer ska sättas som gör det möjligt att följa upp särskilda insatser för jämställdhet, men också i vilken grad jämställdhet finns med på de olika tematiska områdena. All statistik ska vara könsuppdelad. All utvärdering som genomförs på EU-nivå ska innehålla ett särskilt fokus på jämställdhetsinsatser men också en genomgående analys av hur jämställdhet integreras i alla strukturfondsprogram och processer.

 • Kompetens

  Att jämställdhetsintegrera det arbete som görs på EU-nivå förutsätter kompetensutveckling av alla nyckelaktörer som tar fram policies och följer upp och utvärderar det nationella genomförandet. Utbildning, coaching och expertstöd behövs. Jämställdhetskompetens ska finnas från högsta politiska beslutsfattarnivå till genomförandenivå.