Logotyp på utskrifter

2. Genomförande av programmet

I genomförandefasen "översätts" programdokumenten till strategier för hur programmen ska genomföras nationellt och regionalt i Sverige. Det görs genom skrivandet av nationella och regionala handlingsplaner, men också i utlysningar och andra aktiviteter där programmen genomförs. För att nå mål som satts i den nationella programfasen ska aktivi-teter genomföras som finansieras under ESF:s tematiskt prioriterade områden och investeringsprioriteringar.

 • Analys

  Genomförandefasen startar med en analys av tematiska områden. För att insatser ska bli effektiva krävs att varje område analyseras med hänsyn till skillnader mellan kvinnor och män i alla grupper som är berörda.

   

  I jämställdhetsanalysen ska endast könsuppdelad statistik användas. Analysen ska beskriva skillnader på det aktuella området, till exempel jämställdhetsaspekter för unga, fattiga, företagare, stad/landsbygd, men ska också beskriva orsaker till och effekter av ojämställdhet. Analysen ska kopplas till nationella och regionala jämställdhetsmål och också till EU:s jämställdhetsmål[2].

   

  En jämställdhetsanalys är en förutsättning för att kunna formulera kvalitativa och kvantitativa jämställdhetsmål för programmet och för att bidra till att minska könsskillnader.

 • Mål

  Utifrån de resultat som kommit fram i analysen ska mål och indikatorer formuleras, med kvalitativa och kvantitativa aspekter. De viktigaste jämställdhetsproblem som lyfts fram i analysen, och orsaker till dessa, ska speglas i de mål och indikatorer som sätts i handlingsplaner och utlysningar. Målen ska matcha EU:s och de nationella jämställdhetsmålen.

   

  Målen ska utgå från de olika insatserna och ska handla om genomförande, deltagande och påverkan på jämställdhet. En nyckelfråga som ska besvaras är vad programmet kan och ska bidra med när det gäller jämställdhet på de aktuella områdena.

   

  Utöver särskilda jämställdhetsmål ska samtliga mål granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. En vanlig föreställning är att vissa mål inte har något med jämställdhet att göra. Detta stämmer inte eftersom alla mål och insatser för att nå dem kan påverka kvinnors och mäns situation. Vissa mål kan dessutom förstärka stereotyper och könsmönster, till exempel insatser för balans mellan privat- och arbetsliv, som bara ges till kvinnor.

 • Genomförande

  I själva genomförandet av programmet ingår en mängd aktiviteter. ESF-rådet ska göra utlysningar och ge information om programmet till allmänheten och projektgenomförare. ESF-rådet ska ta fram direktiv, handböcker och riktlinjer. Ansökningsmallar och bedömningskriterier ska tas fram. Alla dessa steg och dokument ska göra det tydligt för projektägare att veta hur de ska "göra" jämställdhetsintegrering och särskilda insatser i sitt arbete.

  Utlysningar

  Samtliga utlysningar ska ha med en jämställdhetsanalys av det område som utlysningen berör. På så sätt synliggörs jämställdhetsaspekterna på det område utlysningen gäller. I utlysningen ska också anges jämställdhetsmål som projekten ska bidra till att nå. Det här är ett viktigt arbete för att projektens resultat ska kunna bidra till programmets mål.

  Information till allmänheten, direktiv och riktlinjer till projektägare samt upphandling

  I all information om programmet ska det framgå att jämställdhetsintegrering är ett skallkrav. Det ska vara tydligt vad kravet innebär och vilka konsekvenserna blir om det inte uppfylls. Projektägare ska veta att jämställdhet behöver finnas med i projektets alla delar, från planering till utvärdering. I alla dokument, som exempelvis ansökningsmallar, ska jämställdhetskraven vara tydligt integrerade i alla delar och inte finnas som ett separat avsnitt. Alla som söker stöd, kvinnor och män i olika åldrar, oavsett var man är född, ska känna sig tilltalade av den information som tas fram.

  Ansökningshandlingar och bedömningskriterier

  Ansökningsmallarna ska bidra till att projektägarna tar med jämställdhet i sina skrivningar. Det ska vara tydligt att alla projekt ska arbeta med jämställdhet. Jämställdhet ska ingå i alla delar av ansökan, inte bara i ett separat avsnitt. Projekt bedöms genom granskning av svaren på ansökningsmallar. Bedömningskriterier när det gäller jämställdhetsintegrering ska vara tydliga och finnas med i mallarna för ansökningshandlingar. Det ska också vara tydligt vilka konsekvenserna är om jämställdhet inte finns med. Bedömnings­kriterier för projekten finns i standarden under avsnittet Projektnivå.

  Kompetens för projektbedömning

  För att kunna bedöma projekt behövs riktlinjer och kompetens. Alla ansökningarnas delar och projektbeskrivningar ska bedömas från ett jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att ESF tidigt beslutar om urvalskriterier som innefattar jämställdhetsperspektivet.

 • Uppföljning

  Uppföljningssystemet ska säkerställa att alla programrelaterade indikatorer mäter även de specifika jämställdhetsmål som är satta för programmet eller utlysningen. Indikatorer ska finnas som visar om projektens jämställdhetsmål uppnås av projekten – respektive om programmets jämställdhetsmål uppnås. Indikatorerna ska följas upp regelbundet. Om målen inte nås, behöver aktiviteter och planer åtgärdas.

   

  Alla programindikatorer ska samlas in och presenteras könsuppdelat. De ska också visa åldersfördelning och tydliggöra situationen på sätt som är möjligt för andra diskrimineringsgrunder som etnicitet och funktionshinder. De ska också visa andra relevanta uppgifter, exempelvis om deltagare är i arbetslöshet eller osäker anställning, har låg eller hög utbildningsnivå .

   

  Indikatorerna ska kopplas till kontexten eller insatsområdet, exempelvis övergång från skola till arbete, lokal utveckling eller företagande.

   

  Programuppföljningen ska visa hur jämställdhetsintegrering genomförs i programmet. Den ska också göra det möjligt att följa upp finansieringen av särskilda insatser för jämställdhet. Den ska göra det möjligt att se hur samtliga programinsatser bidrar till jämställdhet.

   

  Uppföljningsmallar ska efterfråga att projekten följer upp sitt jämställdhetsarbete.

 • Utvärdering

  Utvärderingen av ett program, handlingsplan eller tematisk prioritering ska ha med jämställdhet i alla steg och för alla tematiska områden. Utvärderingen ska synliggöra alla resultat, uppdelat på kön, ålder och andra relevanta kategorier för att se vilken inverkan på jämställdhet som arbetet haft. Utvärderingen ska också visa i vilken omfattning jämställdhetsintegrering är genomförd i strukturer, processer och tematiska prioriteringsområden i programmets genomförande. Den ska också bedöma programmets bidrag till att nå de nationella jämställdhetsmålen och jämställdhetsmål i programmet. Utvärderingen ska visa om det finns ett ramverk eller stöd på plats för att se till att detta går att genomföra.

 • Kompetens

  De som arbetar med planering, design och genomförande av ett program ur ett jämställdhetsperspektiv behöver veta vad jämställdhet, jämställdhetsintegrering och den dubbla jämställdhetsansatsen innebär samt hur den kan genomföras. Om kompetensen behöver förstärkas ska experter bistå med detta, exempelvis från stödstrukturen i jämställdhet (ESI Support). I analysen krävs jämställdhetsexpertis för det tematiska området som behandlas, exempelvis utanförskap, företagande, avhopp från utbildning.