Logotyp på utskrifter

Personuppgiftslagen (PUL)

Information om Svenska ESF-rådets behandling av personuppgifter i samband med frågor om ekonomiskt stöd.

 

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter med stöd av personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Syftet med lagen är bland annat att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Svenska ESF-rådet vill därför lämna följande information.

 

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Uppgifter som avser juridiska personer omfattas inte av PUL och således inte heller av denna information.

 

Personuppgifter som lämnas i en ansökan om stöd eller annars i samband med ett ärende om stöd kan bli föremål för behandling, dvs. för åtgärder i den mening som avses i PUL. Detta kan ske helt eller delvis automatiserat, till exempel i en dator, eller genom sådan manuell behandling som omfattas av lagen.

 

Ändamålet med behandlingen är att sköta alla de uppgifter som myndigheten ansvarar för i fråga om stöd till exempel att förvalta, vidta åtgärder i samband med ut- och återbetalning, handlägga, besluta, utöva kontroll, rapportera och göra uppföljningar samt att vidta andra åtgärder som kan bli aktuella.

 

Personuppgifterna måste i många fall lämnas vidare. Mottagare av personuppgifterna kan exempelvis vara Europeiska Kommissionen och andra myndigheter. Svenska ESF-rådet är då skyldigt att tillämpa gällande bestämmelser om sekretess med mera.

 

Den som en personuppgift avser är den registrerade. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej.

Ansökan skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande själv. Den personuppgiftsansvarige är på begäran av den registrerade skyldig att bland annat snarast korrigera, komplettera eller utplåna felaktiga personuppgifter.

 

Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt för myndigheter i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) går dock före reglerna om skyldighet att lämna information. Det medför att Svenska ESF-rådet inte får lämna ut information om personuppgifter om utlämnandet skulle strida mot sekretessbestämmelser.

 

Denna information om Svenska ESF-rådets behandling av personuppgifter bör spridas till samtliga personer vars personuppgifter lämnas till Svenska ESF-rådet.

 

Om något är oklart, välkommen att kontakta
Svenska ESF-rådet.