Logotyp på utskrifter

Information om våra enhetskostnader och bakgrunden till beräkningarna av dem

Svenska ESF-rådet har sedan hösten 2012 arbetat med att ta fram förenklingsmodeller för att minska den administrativa bördan för projektägare i den nya programperioden. Personalkostnader har varit ett av de områden som många projektägare upplevt som tungt att redovisa. Därför har Svenska ESF-rådet valt att ta fram en schabloniserad redovisningsmetod för projektens personalkostnader. Vinsten är att endast arbetad tid behöver rapporteras till ESF-rådet. 

 

Möjligheten att använda schabloniserade redovisningsmetoder regleras i Rådets och parlamentets förordning (EU) 1303/2013 art. 67-68. I förordningen (art 67 p5) fastställs att beräkningsmetoden ska ”vila på en rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod” baserad på statistik eller historisk data från avslutade projekt. 

 

Svenska ESF-rådet har valt att ta fram enhetskostnader för personal utifrån dessa förutsättningar. Beräkningsmodellen baseras på SCB:s lönestatistik. Till respektive yrkeskategori (projektledare etc.) har ett antal yrken knutits. Analysen av SCB:s lönestatistik för de bakomliggande yrkena visade en stor skillnad i lönenivåerna mellan Stockholm och övriga regioner. Exempelvis var medellönen 2012 (senast tillgänglig statistik när modellen togs fram, har uppdaterat till 2015 års lönenivå i schablonerna) för gruppen ”projektledare i större projekt” 17,9 % högre en medellönen för hela landet.  Även för de andra yrkeskategorierna fanns en väsentlig skillnad mellan region Stockholm och övriga regioner. Däremot var skillnaderna mellan de andra regionerna inte lika stor som till Stockholm.

 

Med utgångspunkt från kraven som ställs i förordningen på en ”rättvisande beräkningsmetod” har det därför inte varit möjligt att ta fram timkostnader som är lika för Stockholm och övriga regioner. Detta eftersom schablonerna ska spegla projektägarnas lönekostnader inom en rimlig variation kring medellönen. Avvikelser i den storleksordningen som visades i SCB:s statistik är inte acceptabla utifrån detta perspektiv. Viktigt att påpeka att projektägarnas verkliga lönekostnader inte kommer att granskas längre utan all revision riktas mot beräkningsmodellen och tillämpningen av den.

 

Svenska ESF-rådet har också valt att utnyttja möjligheten att få beräkningsmodellen granskad och godkänd av EU-kommissionen genom att enhetskostnaderna tas in i en delegerad akt. Granskning har resulterat i att skillnaderna mellan timkostnaderna Stockholm och övriga regioner har ökat. Detta för att beräkningsmodellen ska leva upp till deras krav som ställs på en rättvisande bild av de underliggande lönekostnaderna.

 

För mer information kontakta Svenska ESF-rådets regionkontor eller vår presskontakt.

Till kontaktsidorna.