Logotyp på utskrifter

Hur ska det utvärderas?

Exakt hur utvärderingen ska se ut beror på vilket programområde projektet tillhör, och förstås även på projektet i sig. Men kärnan i utvärderingen är densamma, nämligen att ta reda på

 • vilka resultat man har uppnått
 • vad som går bra
 • varför det går bra
 • varför en viss verksamhet inte fungerat som tänkt.

I utvärderingen ska man också höja blicken från själva projektet, och se hur metoderna och lärdomarna kan användas i andra sammanhang. Här kan man till exempel utvärdera om det finns generella lärdomar av projektet, eller om resultatet är starkt beroende av organisationen där projektet bedrivs.

Projektutvärderingarna har tre primära syften:

 

 • Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare/styrgrupp och projektledare om projektets utveckling och underlag gällande hur resultaten kan bidra till organisationens utvecklingsbehov eller andra organisationer som kan vara mottagare av projektets resultat.

 • Bidra med väl underbyggd kunskap till Svenska ESF-rådet och dess uppdragsgivare (regeringen och EU-kommissionen) om hur projekten bidrar till att uppfylla utlysningens syfte/n.

 • Bidra med kunskap till andra för projektet relevanta aktörer.

 

Utvärderingen ska ligga till grund för lärande både under projektgenomförandet och efter avslutat projekt. En beställning av utvärdering bör innehålla ett antal väl avvägda utvärderingsfrågor. Utvärderingsfrågorna tar sin utgångspunkt i kunskapsbehov hos projektledning, projektägare och Svenska ESF-rådet.

När du jobbar med en projektansökan är det framförallt tre olika aspekter som du behöver tänka på. Det är viktigt att säga att allting kopplat till dessa frågor inte kan lösas i ansökningsskedet utan kommer fortsätta bearbetas när projektet har fått bifall.

 

1)       Förutsättningar för utvärdering:

 

 • Tydliga mål – är målen tydliga och möjliga att utvärdera?
 • Tydlig förändringsteori – finns en tydlig och realistisk koppling mellan resurser, planerade aktiviteter och målen för resultat och effekter?
 • Vad är det som skiljer projektets tillvägagångssätt från liknande befintliga och reguljära insatser?

 

2)       Frågan om ”hur” projektet kommer att utvärderas:

 

Det konkreta utvärderingsupplägget för ett projekt utformas efter bifall i samband med att projektet i samråd med ESF-rådet beställer en utvärdering. Sökanden behöver således inte beskriva ett exakt utvärderingsupplägg för projektet vid ansökningstillfället. Sökande bör däremot översiktligt beskriva:

 

 • Vad är syftet med utvärderingen och för vem görs den? Vilka frågor och kunskapsbehov ska utvärderingen ta sikte på?
 • Vilka resurser har satts av till utvärdering?

 

3)       Frågan om hur utvärderingen ska användas:

 

 • Hur är utvärderingen integrerad i genomförandet av projektet? Finns det en beskrivning av hur utvärderingen löpande ska bidra till projektets genomförande och lärande kring projektets resultat?
 • Finns det organisatoriska förutsättningar i projektet som kan stödja/säkra att utvärderingen används?


Inspiration

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar (.pdf) Öppnas i nytt fönster.