Logotyp på utskrifter

Sammandrag från kommittésammanträden 2011

<p>Sammanträden för kommittén innehåller informationspunkter om Socialfonden, dess utveckling och presentation av projektexempel. Information om arbetet på arbetsutskottet, den EU-sammansatta ESF-kommittén samt projekt är andra viktiga informationspunkter. Beslutspunkter framgår av sammandragen för varje sammanträde.</p>

Sammanträde den 15 mars

Utöver de sedvanliga informationspunktera om arbetsutskottet, nästa programperiod och ESF-kommittén informerade ESF-rådet om bland annat nya uppdrag. ESF-rådet ska ta fram en rapport om bidrag till den nationella politiken och en annan rapport om Socialfondens roll i det regionala tillväxtarbetet. Vi har även fått den samordnande rollen för temaåret Aktivt åldrande. Vi fortsätter att vidta åtgärder för att "hämma" återflödet. Vi ska besöka projekten två gånger per år och även se över formerna för när projekten senast behöver avslutas. Hit hör även uppgraderingar av ett antal projekt och hur vi kan initiera förstudier inför nästa programperiod (ett förslag som kommissionen har kommit med). Allt beror på budgetpropositionen i september och även innehållet i det kommande programmet.

Beslutspunkten för mötet handlade om huruvida vi ska fortsätta med kommitténs ett år gamla arbetsformer. Alla som deltar i kommittén behöver bidra till öppenhet och engagemang. Slutsatsen och därmed beslutet som togs är att fortsätta med samma arbetsformer. Här är det även viktigt att utöver workshops ha bikupediskussioner vid beslutspunkter.

Workshopspasset, som utgick från tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, gav en gedigen bild av ESF-rådets, Coompanions och Arbetsförmedlingens roll och gjorda erfarenheter. Ett stort tack till båda moderatorerna Malin Blomgren (ny ersättare i kommittén för Arbetsförmedlingen) och Marie Denitton (Riksidrottsförbundet) samt de trenne föredragshållarna: Susanne Johansson (Coompanion), Gert Sternskog (programchef, Arbetsförmedlingen) och Marianne Öberg-Håkansson (samrodnare, ESF-rådet). Slutsatserna från passet gjorda av både Åsa Lindh (gd, ESF-rådet) och Peter Strömberg (ordförande) är:

  • Hitta balansgången mellan regelverk och Socialfondens innovationsbegrepp! Balansgången lär se olika ut beroende på sammanhanget.
  • Se över formerna för medfinansiering i programområde 2. Den nuvarande formen hindrar att svaga grupper kommer med i projekten, att några projekt ibland "jagar" deltagare i stället för att arbeta med strukturer och metoder samt att redovisningens säkerställande alltid är en utmaning!
  • Viktigt med blandade målgrupper, sysselsatta och arbetslösa, där båda får kompetensutveckling och coachning, så att både arbetsplatsen (efterfrågan) och individerna (utbudet) bättre kan hitta till varandra. Här kom det förslag på att i framtiden hitta en brygga mellan insatser i motsvarigheten till programområde 1 (Kompetensförsörjning) och 2 (Ökat arbetskraftsutbud).

Sammanträde den 8 december

Sammanträdet började med lägesrapporteringen kring konsekvenserna av det begränsade beslutsutrymmet år 2012. ESF-rådet kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att inteckna samtliga ESF-medel. Här pågår diskussioner i samråd med strukturfondspartnerskapen kring bland annat:

  • uppgraderingar av pågående projekt och
  • uppföljning av utbetalningstakten så att projektmedel som inte använts under tidigare år kan lösgöras och användas för nya beslut.

En ny punkt på dagordningen, som blev en introduktion till utvärderingspasset, var ESF-rådets praktikant Sara Algodin-Paulics metautvärdering för FunkA-utredningen. Utredningen ser över arbetsmarknadsåtgärderna för personer med funktionsnedsättning och ESF-rådets metautvärdering ska bidra resultat från socialfondsprojekten till utredningens mål.

Utvärderingspasset behandlade teorier och ansatser kring lärande, förändring, effekter och utvärderarnas projektplan. I första fasen kommer utvärderarna bland annat att gå igenom styrdokument och intervjua nyckelpersoner. Några frågor som behandlades berörde kommitténs förväntningar på utvärderingen och hur kommittén och dess organisationer kan bidra och lära sig av utvärderingen.

Sammanträde 6 oktober

Temagruppen Tema Unga presenterade rapporter om socialfondsprojekt som alla finns att leda ned på http://www.temaunga.se. De tre diskussionsgrupperna kom i sina presentationer att vidröra projektägarens ansvar i genomförandet och hur viktigt det är att målgruppen inte utmålas som problemet utan snarare fokusera på systembrist och brister i organisationskulturer.

Förmiddagen innehöll information om ESF-rådets åtgärder med anledning av det begränsade beslutsutrymmet 2012. På den korta tiden sedan budgetpropositionens presenterats, har ESF-rådet gjort en riskanalys och haft flera ledningsmöten men även varit i dialog med ledamöter i partnerskapen. Ambitionerna är att konsekvenserna ska vara så få som möjligt för både handläggare och projekt. För närvarande diskuteras en lösning med olika beslutsomgångar. Kommittén önskade en uppföljning  på decembersammanträdet.

Näringsdepartementet fanns på plats för att berätta om programperioden 2014-2020. Fokus på mer samverkan, breda partnerskap med aktörer från olika nivåer, resultatorienterade projekt och förenkling var några huvuddrag. Det finns många faser i förhandlingarna och dessa kan troligtvis dra ut på tiden så att även nästa program kommer igång något senare.

Sammanträde den 9 juni

Beslutspunkterna på sammanträdet godkändes. Den ena punkten berörde förslaget till reviderad plan för Sydsverige. Det nytillträdda partnerskapet antog planen per skriftlig procedur i slutet av maj i enlighet med arbetsutskottets behandling av planen. Inga frågor väcktes kring innehållet som ansågs vara inom ramen för programmet.

Den andra punkten  - årsrapporten för 2010 - godkändes också med tillägg av förtydligande texter kring beviljandegrad och temagruppens kartläggningsmetodik.

Slutsatserna från föregående workshop lades till handlingarna och kommenterades. Det finns förhoppningar att den mobilisering som gjorts sedan oktober 2010 kan mildra effekterna av de hinder och kritik som hade tagits upp. Mer kommer att stå i protokollet.

Workshopspasset handlade om effektutvärderingen. Grupparbetena tog sin utgångspunkt i effekt- och resultatindikatorerna i programmet. Hur kan upplevelsebaserade indikatorer operationaliseras, hur kan man fånga arbetsställen, vad innebär strukturpåverkan och hur kan lärdomarna från projektutvärderingar, temagruppsrapporter och processtöd bidra till att fånga Socialfondens mervärde. Bidraget tas med i bearbetningen av avropsunderlaget publiceras i  slutet av september. Underlaget ska behandlas av arbetsutskottet som är styrgrupp för utvärdering.
  

15 Mars 2011

Två beslut fattades på sammanträdet: ett om att återremittera Sydsveriges regionala plan till junisammanträdet samt om programkriterier för den planerade gemensamma nationella och regionala omgången. Regionala planen kommer att diskuteras på arbetsutskottets möte den 8 april. Vad gäller programkriterier, så ska minst ett väljas och vara godkänt tillsammans med övriga urvalskriterier före överlämning till partnerskapen.

Workshopspasset var indelat i tre delar: kritik och hinder, målbild 2014 samt åtgärder för att nå målbilden och lösa hindren. Utöver medfinansiering som togs upp av samtliga fem grupper var information och kommunikation samt hållbarhet och kvalité två viktiga utmaningar. En återkommande målbild var att Socialfonden har verkat för att minska utanförskapet och stärkt individerna. Bemötande, mobilisering av traditionella och otraditionella aktörer samt samverkan var exempel på några åtgärder. Grupparbetena som finns redovisade (se länken) ska bearbetas av arbetsutskottet inför kommande junisammanträdet.

Information gavs om arbetet med temagrupper, processtöd och effektutvärderingen (se länken ovan). Effektutvärdering kommer att vara temat för workshopspasset den 9 juni.