Logotyp på utskrifter

Success

Equal UP - Success vill skapa en modell för hur små kommuner genom en arbetslivsinriktad rehabilitering kan hjälpa människor tillbaka till arbetslivet med ett bättre resultat och till en lägre kostnad än vad som sker idag.

SUCCESS – Partnerskap för framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering i glesbygd
 
Postadress: European Minds, Aurorum 2, 977 75 LuleåIdag skickas människor iväg till större städer och till kusten för rehabilitering. Man borde kunna hitta fungerande samverkansmetoder mellan småkommuner och även aktivera företagen, eftersom de inte har råd att vara utan arbetskraft, säger Göran Sjöberg, koordinator för utvecklingspartnerskapet Success.

Utgångspunkten för utvecklingspartnerskapets verksamheter är att små kommuner i glesbygd ofta har höga kostnader för sjukskrivningar.
  
Människor står utanför arbetsmarknaden, trots att många företag är i behov av arbetskraft.

Success vill skapa en modell för hur små kommuner genom en arbetslivsinriktad rehabilitering kan hjälpa människor tillbaka till arbetslivet med ett bättre resultat och till en lägre kostnad än vad som sker idag.

Success har tre olika huvudverksamheter. De jobbar med en rehabiliteringsmodell i Arvidsjaurs kommun, de bedriver forskning och Stiftelsen Activa i Örebro arbetar med en modell för att hjälpa unga människor med funktionshinder in på arbetsmarknaden.

– I arbetet i Arvidsjaur är alla aktörer som kan tänkas vara inblandade och berörda av problematiken, inklusive företagen, aktiva i verksamheten, berättar Göran Sjöberg.
 
Success arbetar med att testa en metod på långtidsjukskrivna arbetslösa i Örebro län. Den metod som används är utvecklad av Activa och kallas activaanställningen. Den går ut på att ungdomar anställs av Activa, som har arbetskonsulenter om hjälper till att ordna plats åt dem på företag. Till en början får personen lönebidrag, men det minskar successivt för att så småningom övergå i lön. Stiftelsen Activa ger hela tiden stöd åt individen och arbetsgivaren.

Nu använder Success denna metod på en ny målgrupp. Utvecklingspartnerskapet har satt samman metodgrupper som ska titta på saker som hur remittering sker och vilka personer en sjukskriven möter. De har 19 långtidssjukskrivna arbetslösa deltagare. Syftet med verksamheten är att visa hur folk får jobb, inte i första hand att ge individer jobb, även om det har blivit ett konkret resultat av arbetet.

Rehabiliteringsmodellen ger ett individuellt stöd för den långtidssjukskrivne samtidigt som den samordnar insatser och aktiv samverkan mellan myndigheter. Den praktiska arbetslivsträningen har en nära koppling till företag och deras behov av arbetskraft samt lokalsamhällets möjligheter.
 
En forskargrupp från Luleå tekniska universitet och Utvecklingspartnerskapet Success försöker hitta bra rehabiliteringsmodeller för små glesbygdskommuner. De nya metoderna ska minska kommunernas höga kostnader för sjukskrivningar.

Det nyskapande med Success metoder är att rehabiliteringen ska ske på hemorten. Utvecklingspartnerskapet är ett samarbete mellan Arvidsjaurs kommun, Stiftelsen Activa i Örebro län

Örebro universitet följer verksamheten. De för också in ett jämställdhetsperspektiv genom att försöka klargöra skillnader när det gäller rehabiliteringsinsatser för kvinnor respektive män. Därigenom hoppas utvecklingspartnerskapet kunna förbättra rehabiliteringsinsatser för kvinnor och undanröja olikheter.
  
Success samarbetar även med en professor från Norge, Johans Sandvin. Han ska ge ett metodiskt, filosofiskt och ideologiskt perspektiv och stöd till att hitta nya metoder. Sandvin hjälper utvecklingspartnerskapet att se vikten av att samverka utifrån individen och att ha individen i centrum.

Dagens rehabiliteringssystem grundar sig på att man skriver in personen i olika insatser snarare att personen väljer själv, den enskilda individen har inte så mycket att säga till om när det gäller sin rehabilitering. – Det är ett systemfel. Man säger till den sjukskrivne att ”nu är det detta du ska göra, men du väljer det förstås själv”. Rehabiliteringsinsatserna är ofta bara ett snurrande mellan olika instanser, menar Göran Sjöberg.

Success utgår i stället från att samhällets roll ska vara att lyssna på individen och sedan bara hjälpa honom eller henne att hitta rätt och lotsa bland insatserna. – Vi har i alla våra verksamheter märkt att medvetenheten hos myndigheter och organisationer om hur man kan samverka har ökat dramatiskt, även deras samsyn. De har fått ökad insikt om rehabiliteringsmetoder, säger Göran Sjöberg. Success ingår i ett transnationellt samarbete,

Work-Links, tillsammans med utvecklingspartnerskap i Finland, Irland och Spanien. Samarbetet kretsar kring att utveckla modeller och metoder för integration på arbetsmarknaden av grupper med olika hinder och svårigheter. Den gemensamma utgångspunkten är de specifika förhållanden som gäller i glesbygd och landsbygd.