Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Städer i Samverkan

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet hjälper företag att upptäcka nya möjligheter och kundgrupper utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Postadress: Städer i Samverkan, SDF Biskopsgården


Städer i Samverkan är ett utvecklingspartnerskap som arbetar med affärsutveckling.
  
Utvecklingspartnerskapet hjälper företag att upptäcka nya möjligheter och kundgrupper utifrån ett mångfaldsperspektiv.
 
Man vill hjälpa människor och företag att se de positiva möjligheter som finns med ökad mångfald.
 
Partnerskapet omfattar aktörer inom såväl offentlig och ideell sektor som näringslivet och arbetar främst i Biskopsgården i Göteborg och Rosengård i Malmö. Städer i Samverkan koncentrerar sig på att jobba med mångfald ur ett etniskt perspektiv.

– Vi arbetar med antidiskriminering utifrån begreppet hållbar tillväxt. Ekonomisk tillväxt minskar diskriminering, säger Rosie Rothstein, nationell koordinator för Städer i Samverkan.

Stadsdelarna Biskopsgården i Göteborg, Rosengård i Malmö och Rinkeby i Stockholm har alla hög arbetslöshet och en hög andel utrikes födda invånare. Med en ung befolkning med internationell bakgrund borde det i stället kunna vara en stark ekonomisk tillväxt i de här områdena.

1999 bestämde sig därför stadsdelarna Biskopsgården och Rosengård, för att man måste göra något och bildade tillsammans med bland andra FöreningsSparbanken, bostadsbolagen och SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) ett partnerskap som fick namnet Städer i Samverkan, Towns together.
 
Man ville skapa möjligheter för människor som bor i områden som ofta har hög arbetslöshet, stor in- och utflyttning, trångboddhet och slitna boendemiljöer. Tillsammans ville man bryta de negativa trenderna och motverka det utanförskap som ofta drabbar människor bosatta i vissa stadsdelar.

Förutom det nationella partnerskapet finns också lokala partnerskap i Biskopsgården, Göteborg och Rosengård, Malmö. Rinkeby samarbetar nära med Städer i Samverkan. Utvecklingspartnerskapets arbete spänner över samhällets olika sektorer – näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Alltså sektorer som har både lika och olika intressen.

Målgruppen är företag och andra organisationer som ser ett kommersiellt intresse med mångfald, förbättrad service eller nya produkter, eller är i behov av arbetskraft. Städer i Samverkan vill helt enkelt hjälpa företag att hitta fram till nya kundgrupper. I sin beskrivning av sitt arbete och syfte skriver utvecklingspartnerskapet att ”Towns Together får företag att upptäcka kommersiella möjligheter med kulturellt anpassade tjänster, produkter och kompetens”.

Det breda partnerskapet har ett stort kontaktnät och goda möjligheter att hjälpa företag. Organisationen Svenskt Näringsliv är en aktiv partner som hjälper till med att marknadsföra verksamheten och med hjälp av sitt företagsnätverk få fler företag att delta. Utvecklingspartnerskapet kontaktar olika företag, för samtal med dem och hjälper dem att utifrån sina specifika förutsättningar se de kommersiella möjligheterna med att arbeta med ett mångfaldsperspektiv.

När Städer i Samverkan arbetar med ett företag tar man först reda på hur konsumtionsmönstret ser ut i det berörda området. Detta gör man dels genom undersökningar, dels med hjälp av SIOS kontaktnät. Man börjar med att konstatera att finns en marknad. Frågan är sedan vad det finns en marknad för och hur man bäst når den. Detta hjälper utvecklingspartnerskapet företagen med. Företaget kanske når kundgruppen bäst genom en etablering i området eller så behöver man kanske anställa personer med kulturell kompetens att möta de nya kundgrupperna.

Olika företag och organisationer arbetar med mångfald på olika sätt. Det viktiga är att etniska grupper ses ur ett kundperspektiv, inte ett offerperspektiv. Föreningssparbanken, som är en aktör i partnerskapet, har till exempel anställt människor med olika etnisk tillhörighet, eftersom man ser dem som en ekonomisk tillgång och en tillgång när det gäller att möta sin mångkulturella kundgrupp.

Tillsammans med Fonus har Städer i Samverkan tittat på hur företaget kan bemöta sina olika kundgrupper när det gäller familjejuridik och begravningar, eftersom människor med olika etnisk tillhörighet kan ha olika behov och önskemål.

– Vi har också studiecirklar i vardagsekonomi i de tre områdena för att hjälpa människor att strukturera upp sin ekonomi och se hur man förbättra den, berättar Rosie Rothstein.

Städer i Samverkan har ett transnationellt samarbete med ett utvecklingspartnerskap i Utrecht i Nederländerna. Utvecklingspartnerskapet heter Social Partners Co-Operation och Rabo Bank i Nederländerna är en aktiv partner.

– Det handlar mycket om erfarenhetsutbyte. Man behöver ju inte alltid uppfinna hjulet själv. Men vi samarbetar också praktiskt, till exempel genom att anordna gemensamma seminarier, berättar Rosie Rothstein.