Logotyp på utskrifter

Slup.se

Equal UP - Målet är att påverka strukturer på arbetsmarknaden som fungerar diskriminerande och utgör hinder för arbete eller företagande

SLUP.SE - Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomiStockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi (slup.se) arbetar för att förbättra den sociala ekonomins position i länet.
 
Målet är att påverka strukturer på arbetsmarknaden som fungerar diskriminerande och utgör hinder för arbete eller företagande.

Utvecklingspartnerskapet är ett samarbete mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer i Stockholms län. Den sociala ekonomins aktörer har samlats med olika offentliga organ i ett brett partnerskap.

– Det finns en styrka med sammansättningen av partnerskapet. Stora och starka aktörer samverkar med svaga aktörer på lika villkor. De sitter i samma arbetsgrupper och arbetar mot samma mål, berättar Birgitta Israelsson, projektsekreterare för slup.se.

Utvecklingspartnerskapet arbetar med tre olika teman: Utbildning, stödtjänster och social redovisning.

Inom temat Utbildning använder partnerskapet äldreomsorgen som ett exempel för att se hur man kan förbättra strukturerna i länet. Genom att studera hur äldreomsorgen fungerar vill man hitta metoder som kan generaliseras och appliceras på andra sektorer.

Slup.se har startat en utbildning i vård och omsorg för kvinnor med utländsk härkomst. Utbildningen är tvåårig och på svenska. Kvinnorna läser in gymnasiekompetens och får kompetens att jobba som vårdbiträde efter utbildningen. De 16 kvinnor som går utbildningen har stort inflytande över utbildningen, som utgår från deras behov och önskemål.

– Vi märker hur de ständigt växer som personer och får starkare självförtroende, säger Birgitta Israelsson.

Utvecklingspartnerskapet har också startat en tvåårig utbildning för invandrarföreningar i att starta och driva entreprenörskap inom vård och omsorg. Utbildningen är upplagd som en studiecirkel där föreningarna lär sig allt man behöver veta för att driva ett företag i Sverige, till exempel arbetsgivaransvar, ekonomi och lagar. Sex olika föreningar går utbildningen och ABF håller i studiecirkelverksamheten. En deltagande förening kan till exempel vara intresserad av att starta vårdhem för sina äldre, med personal som pratar deras språk. Genom utbildningen får föreningen hjälp av människor och organisationer som är vana att hjälpa människor starta företag.

Inom temat Stödtjänster har utvecklingspartnerskapet bildat olika arbetsgrupper för att bygga upp en stödstruktur för de nya sociala företagen och kooperativen. Arbetsgrupperna kommer att kartlägga vilka behov som finns för företag inom den sociala ekonomin och verka för att de blir bättre sedda och hörda.

Det finns tre olika stödtjänstgrupper. Lokal ekonomisk utveckling/demokrati och integration är den största gruppen. Den arbetar med frågor som handlar om ekonomisk utveckling och demokrati- och integrationsfrågor. Den andra gruppen, affärsutveckling/ offentlig upphandling undersöker om företag verksamma inom den sociala ekonomin har svårare att vinna offentliga upphandlingar och i så fall varför. De tittar också på vad som måste förändras när det gäller offentliga upphandlingar för att motverka diskriminering av sociala företag. Arbetsgruppen ekonomi, finansiering och kreditgivning försöker hitta alternativa finansieringsformer för sociala företag, eftersom de ofta kan ha svårt att få banklån.

Stödtjänstgrupperna samverkar genom att exempelvis arrangera gemensamma workshops där  kommunens företrädare möter den sociala ekonomin.

Det tredje temat slup.se arbetar med är Social redovisning. Social redovisning är en utvärderings- och självförbättringsmetod, som främst handlar om de sociala aspekterna av verksamheten. Slup.se har startat en utbildning på ett år i social redovisning som bland andra Stadsmissionen och Verdandi deltar i. Utbildningen är direkt kopplat till den egna verksamheten, som organisationen gör en social redovisning för.

Den sociala redovisningen handlar om att organisationen granskar sina mål, förbättrar dem och gör alla intressenter delaktiga i arbetet. Sedan granskar organisationen om man levt upp till sina målsättningar.

– Det är även en metod för att visa omvärlden att man har sociala värden i verksamheten, det vill säga att man gör det man ska göra på ett bra sätt, berättar Birgitta Israelsson.

Slup.se har även satt igång en kartläggning av förekomsten av social redovisning i hela Sverige. Man vill hitta en metod som alla kan använda. Men huvudmålet för utvecklingspartnerskapet är inte att hitta en standard, så företag kan jämföra sin sociala redovisning med andra företag, utan att företagen ska jobba internt med sociala frågor.

Slup.se samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Italien, Grekland, Nederländerna och Finland. Alla partnerskapen jobbar med att utveckla den sociala ekonomin och man har tre arbetsgrupper tillsammans inom områdena social redovisning, stödtjänster och frivilligt volontärt och professionellt arbete.

– Det svåra med vårt partnerskaps arbete är hur man ska få till en bra spridning bakåt i de stora organisationerna, så att många är engagerade. Tankarna och idéerna måste förankras hos dem som jobbar med frågorna dagligen, för att kunna få effekter och ändra strukturer, säger Birgitta Israelsson.