Logotyp på utskrifter

Resursutbyte

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Resursutbyte har som mål att nyanlända invandrare och flyktingar som fått uppehållstillstånd snabbare ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller utbildning.

Socialtjänsten, StockholmUtvecklingspartnerskapet Resursutbyte har som mål att nyanlända invandrare och flyktingar som fått uppehållstillstånd snabbare ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller utbildning.
 
Partnerskapet arbetar med att utveckla en modell för arbetsplatsförlagd introduktion. Modellen prövas nu inom skolan i stadsdelen Farsta, Stockholm.

Under perioden 2002 till 2004 utvecklas modellen i samarbete med sex olika skolor och drygt 20 deltagare har hittills fullföljt den ettåriga introduktionen under anställningslika förhållanden.
 
Arbete och egenförsörjning har en avgörande betydelse för att bli delaktig i samhället. Deltagarna har bland annat jobbat som lärarassistenter, barnskötare, på bibliotek, som vaktmästare, i reception, kök och som fritidsledare.

– Vi tycker att skolan är en bra arena för introduktion, då skolan är en central institution i samhället samtidigt som man är en stor arbetsgivare. Många av deltagarna är dessutom föräldrar och att få kunskap och inblick i den svenska skolan kan hjälpa dem att bättre förstå de krav och förväntningar den svenska skolan ställer på barn och föräldrar. De får även möjlighet att skapa sig ett socialt kontaktnät utanför familjen, berättar Lena Rogeland, koordinator för utvecklingspartnerskapet Resursutbyte.

För att få delta i introduktionsverksamheten måste personen antingen ha utbildning, erfarenhet eller en önskan att arbeta inom skolans verksamhetsområde. Hon eller han måste också ha behov av en ettårig introduktion för att kunna få och behålla ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Farsta Stadsdelsförvaltning ansvarade för rekrytering av första gruppen. Nu rekryteras personer av stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Vantör, Skärholmen och Hässelby samt från arbetsförmedlingen.

Introduktionen ska vara en så anställningslik situation som möjligt, arbetsplatsen är viktig för mötet mellan nyanlända och det svenska samhället. Varje deltagare har nära kontakt med en mentor under introduktionen och får språkundervisning utifrån sina individuella behov. Deltagarens språkkunskaper testas av Sfi-Centrum både före och efter introduktionsverksamheten. Arbetsförmedlingen ansvarar för den individuella matchningen mot jobb på den öppna arbetsmarknaden.

De skolor som utvecklingspartnerskapet samarbetar med upplever att de fått betydligt bättre kunskap om andra kulturer, vilket är värdefullt i den mångkulturella skolmiljön. De anser att det är positivt att skolan tillförs vuxna med olika livserfarenheter och bakgrund, både för barn och personal. Man känner sig också som en del i integrationsarbetet, vilket skolorna tycker är ett viktigt ansvar för alla arbetsplatser.

Utvecklingspartnerskapet jobbar med värderingarna jämställdhet, mångfald och delaktighet.

– Vi diskuterar mycket inom partnerskapet vad de här värderingarna innebär och står för, för att hålla dem levande, berättar Lena Rogeland.

Resursutbyte arbetar med Social Redovisning. Det är en metod och ett styrinstrument för att planera, dokumentera, mäta, analysera och rapportera projektets sociala och etiska mål och prestationer.

Modellen är tänkt att kunna användas på andra arenor än skolan. Den ska fungera som en introduktion till det svenska samhället och en väg till den svenska arbetsmarknaden.

Resursutbyte ingår i ett transnationellt samarbete (ATLAS) med utvecklingspartnerskap i Tyskland, Italien och Nederländerna. Det gemensamma målet är att hitta nya vägar för integration av invandrare i de respektive länderna, både i samhällslivet i stort och på arbetmarknaden.