Logotyp på utskrifter

Rehabilitering av traumatiska

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet ”Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd” vill hitta en modell för hur man kan arbeta med nykomna flyktingar som varit med om traumatiska upplevelser.

Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd
 
Flyktingmedicinskt CentrumUtvecklingspartnerskapet ”Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd” vill hitta en modell för hur man kan arbeta med nykomna flyktingar som varit med om traumatiska upplevelser.
 
Dorotea och Lycksele kommun samarbetar med Flyktingmedicinskt Centrum (FMC) i Linköping för att hitta en fungerande modell för hur Sverige kan ta emot nya flyktingar för att ta till vara deras resurser och öka deras självkänsla.

Utvecklingspartnerskapet arbetar med kvotflyktingar från Sierra Leone och Liberia.
 
Den största samlade gruppen av dessa finns i Dorotea och Lycksele. Flyktingarna har utsatts för extrem traumatisering i sina hemländer. Vårdcentralen i Dorotea kontaktade därför Flyktingmedicinskt Centrum i Linköping för att få hjälp.
 
Samarbetet mellan kommunerna och FMC utmynnade i ett utvecklingspartnerskap inom Equal-programmet. Studieförbund, arbetsförmedlingen, kommunala vuxenutbildningen, försäkringskassan och svenskt näringsliv har visat intresse och ingår i partnerskapet.

Utvecklingspartnerskapets förhoppning är att skapa ett vedertaget sätt att arbeta med nytillkomna flyktingar med svåra upplevelser. Det lyfter fram människors resurser och ökar deras självkänsla.

– Men vi tror att det även är samhällsekonomiskt riktigt, eftersom man på sikt kan spara pengar genom att ta vara på människors resurser och därigenom minska risken för att problem, som kräver speciella insatser, uppstår, berättar Lilian Ralphsson på Flyktingmedicinskt centrum i Linköping.

– Det är så många gånger bra åtgärder fallerat på grund av att de inte följs upp utan bara rinner ut i sanden. Vårt mål är att se till att det verkligen sker en uppföljning,

En socionom och en psykolog har kartlagt alla flyktingar över 16 år från Sierra Leone som är bosatta i Dorotea och Lycksele. Man har kartlagt hur deras livs- och familjesituation ser ut, vad de har för skolgång, eventuell högre utbildning och arbetslivserfarenhet. Man har också tagit reda på vilka målsättningar de har och diskuterat hur man kan nå dit.
 
Denna kartläggning har utmynnat i en handlingsplan, som ligger till grund för arbetsförmedlingens arbete i den process som, förhoppningsvis, ska leda till arbete eller fortsatta studier.

Två mentorer är anställda av utvecklingspartnerskapet, en i Dorotea och en i Lycksele. Mentorernas uppgift är att stödja och vägleda flyktingen under hela projekttiden. Mentorn spelar en viktig roll i att se till att saker och ting inte blir oavslutade och hängande i luften.
 
Under våren 2004 kommer socionomen och psykologen att göra en uppföljning av planen, tillsammans med arbetsförmedlare och flyktingen själv.

– Arbetsförmedlingarna gör kontinuerliga uppföljningar och har kontakt med varje flykting, men även med mentorerna.

– Två psykoterapeuter är också anställda av utvecklingspartnerskapet, en i Dorotea och en i Lycksele för att erbjuda stödjande och psykoterapeutiska insatser, för att därigenom undanröja psykologiska hinder som följd av traumatisering.

I båda kommunerna finns något som kallas ”Flyktinggruppens hus”. De fungerar som en mötesplats. Där finns mentorerna, datorer och tillgång till Internet.
 
Olika aktörer kan komma för information, kurser etc. Tanken är att det inte alltid är gruppen som ska uppsöka samhällets institutioner.

Utvecklingspartnerskapet anordnar också studiecirklar för flyktinggruppen, utifrån deras egna önskemål. Man har till exempel anordnat studiecirklar i dans, en simkurs, en sykurs och datakurser.
 
En kurs för studieovana har också anordnats, där deltagarna bland annat gör studiebesök och lär sig språket genom att göra praktiska saker, till exempel vara ute i naturen.

– Vi har också haft en mycket uppskattad studiecirkel, för svenskar om Sierra Leone. Den genomförs av en från flyktinggruppen, berättar Lilian Ralphsson.

Flyktingmedicinsk Centrum har tidigare arbetat på liknande sätt med bosnier i Norrköping. Även om man nu har modifierat modellen lite så vet man att den fungerar och hoppas att arbetssättet i fortsättningen ska kunna användas för flyktingar med traumatiska upplevelser, som kommer till Sverige.

På grund av det stora avståndet mellan Flyktingmedicinskt centrum i Linköping och Dorotea och Lycksele använder man sig inom partnerskapet av alternativa kommunikationssätt.

– Vi har till exempel telemedicin, vilket innebär att man är uppkopplad via TV-skärm. På det sättet genomförs handledning till psykoterapeuterna i Dorotea och Lycksele av psykolog som finns i Linköping. Därigenom kan de direktkommunicera och se varandra samtidigt, trots att de sitter i olika delar av landet, säger Lilian Ralphsson.

Utvecklingspartnerskapet samarbetar även transnationellt med utvecklingspartnerskap i Tyskland, Grekland och Frankrike. Man tittar tillsammans på hur flyktingmottagandet idag sker i de olika länderna och försöker utveckla gemensamma arbetsmetoder.