Logotyp på utskrifter

Real Diversity

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Real Diversity arbetar för att öka medvetenheten om och förändra attityder till mångfald på arbetsplatser.

LSUUtvecklingspartnerskapet Real Diversity arbetar för att öka medvetenheten om och förändra attityder till mångfald på arbetsplatser.
 
Utgångspunkten för Real Diversitys verksamheter är att man tror att näringslivet genom att diskutera och engagera sig i mångfaldsfrågor kan bidra till att stärka och utveckla ungdomar och bryta det utanförskap många av dem känner.
 
Men man tror också att näringslivet har mycket att lära av enskilda ungdomar och ungdomsorganisationer.

– Det handlar om ömsesidigt lärande och möte mellan människor som kanske aldrig skulle mötts annars, berättar Malin Hagald, projektledare i Försäkringsaktiebolaget Skandias Idéer för livet.

Utvecklingspartnerskapet är ett samarbete mellan Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Integrationsverket, Försäkringsaktiebolaget Skandia och Föreningssparbanken.
 
En av de verksamheter organisationerna driver tillsammans är ett mentorprojekt. Medarbetare på Skandia och Föreningssparbanken fungerar som mentorer för ungdomar från LSU:s medlemsföreningar och som står utanför arbetsmarknaden. Under våren 2003 har 21 mentorer i Stockholm och Göteborg regelbundet träffat var sin ungdom.
 
Under hösten 2003 kommer liknande projekt startas i Malmö och Sundsvall.

– Det finns olika skäl till varför en person vill bli mentor, både personliga och professionella. Ett professionellt skäl är att detta är framtidens kunder och att det är viktigt att lära sig hur man ska bemöta dem. Ungdomarna tycker det är fantastiskt att det finns en vuxen människa som bryr sig om dem och vad de gör. Projektet har blivit väldigt uppskattat av båda parter, berättar Malin Hagald.

Mentorn ska finnas som hjälp och stöd åt ungdomen. Vad de regelbundna mötena ska handla om är upp till varje mentor och ungdom att själv bestämma.
 
Vissa ungdomar kanske vill ha mer insikt om hur näringslivet fungerar och få bättre kunskaper om hur man kommer in på arbetsmarknaden.
 
Men det är ingen arbetsinriktad aktivitet, målet är inte att ungdomarna ska få jobb, utan att skapa ett möte och utbyta erfarenheter, något som är till lika mycket för mentorn som för ungdomen. För många är mentorprojektet en möjlighet att få kunskap och insikt om en annan kultur, en möjlighet som de kanske inte skulle ha fått annars.

– De flesta av ungdomarna kommer från en annan kultur och ett möte dem emellan skulle troligtvis inte ha skett utan mentorprojektet. Det kan till exempel handla om en tjej som bär slöja som har en manlig mentor. Nu kan mötet berika dem båda på ett unikt sätt, säger Malin Hagald.

Utvecklingspartnerskapet Real Diversity har även andra verksamheter. De arbetar för att skapa nätverk mellan näringsliv, myndigheter och ungdomsorganisationer. Partnerskapet anordnar också workshops, seminarier och konferenser, riktade mot näringslivet och ungdomsorganisationer.

Real Diversity kommer att göra en inventering av ungdomar i arbetsliv och föreningsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Partnerskapet har även gjort en attitydundersökning i form av kvalitativa intervjuer med utvalda personer i Skandias, Föreningssparbankens och LSU:s medlemsorganisationer.
 
Syftet med undersökningen är att få en bättre och mer mångfacetterad bild av attityder till mångfald på företag och i ungdomsorganisationer.

Alla Real Diversitys verksamheter syftar till att utveckla metoder och verktyg för att göra en handbok till näringsliv och organisationer. Handboken ska vara en informationskälla och stöd, som ger konkreta metoder och verktyg för att öka mångfalden på den egna arbetsplatsen eller organisationen.

Real Diversity samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Storbritannien och Irland. Samarbetet handlar främst om ömsesidigt lärande och att skapa nätverk.
 
Utvecklingspartnerskapen har tillsammans två transnationella arbetsgrupper. Den ena arbetsgruppen undersöker vilka attityder som finns kring mångfald och den andra arbetsgruppen undersöker hur man ska kunna ändra på dessa attityder. Arbetsgrupperna tittar också på vilka likheter och olikheter det finns mellan länderna.