Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

People

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet People vill hitta vägar för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden.

PEOPLE – Partnerskap för lika möjligheter och livslångt lärande
APeL
 
Masugnen, HerrgårdenUtvecklingspartnerskapet People vill hitta vägar för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden.
  
Verksamheten handlar också om arbetsplatslärande, att flytta in lärandet och utbildningen på arbetsplatsen.
 
Utvecklingspartnerskapet bedriver verksamheter i Lindesberg, Gnosjö och Söderhamn.

People driver tre delprojekt i tre olika regioner. Alla delprojekten har olika inriktningar och arbetssätt.

– De tre delarna överlappar varandra och medarbetarna lär sig mycket av erfarenhetsutbytet med de andra delprojekten, vilket gör att de kan utvecklas på ett annat sätt än de hade gjort om det varit tre separata projekt.
 
Alla tre delprojekten handlar om att hitta olika vägar för att hjälpa utsatta grupper att komma in i och utvecklas i arbetslivet, säger Ann-Christine Larsson, forskningsassistent för utvecklingspartnerskapet People.

I Lindesberg arbetar kommunala Masugnen för att hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Många av deltagarna är sjukskrivna från vård- och omsorgsarbeten inom kommun och landsting.

Partnerskapet i Lindesberg har individuella samtal med varje deltagare för att komma fram till vad hon eller han vill göra och hur man ska gå vidare. Man tittar på vilka olika formella och informella kompetenser individen har och jobbar med stresshantering. Partnerskapet ordnar också gruppträffar där man bland annat gör omvärldsanalyser och till exempel tittar på vad tidningarna skriver om långtidssjukskrivna.

– Många av deltagarna har en stressrelaterad sjukdomsbakgrund och de har sagt att just gruppträffarna har hjälp dem oerhört mycket, att det är värdefullt att träffa andra med både liknande och annorlunda erfarenheter, berättar Ann-Christine Larsson.

People för även flerpartssamtal tillsammans med individen med bland andra arbetsplatsen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. För varje deltagare gör man sedan upp en individuell plan och utifrån önskemål börjar personen arbetsträna eller studera.

I Gnosjö är aktiebolaget Industriellt utvecklingscentrum i Gnosjöregionen huvudman. Det lokala partnerskapet arbetar med förutsättningarna för att ta emot nya på arbetsplatser. I ett kartläggningsarbete tillsammans med företag i Gnosjö upptäckte man att företagen inte var nöjda med tidigare satsningar som gjorts när det gäller kompetensutveckling. Därför blev det viktigt att utveckla en pedagogisk modell för företagens arbete med lärande. Som ett led i detta har man plockat ut nio  personer från fem olika företag som går en handledarutbildning.

Utbildningen fokuserar på lärande och hur man bäst gör en arbetsplatsintroduktion. Man pratar till exempel om att olika människor lär sig saker på olika sätt och har olika förutsättningar samt hur man bemöter människor från olika kulturer och med olika språk. För att åstadkomma ett bra internt lärande anser man att det måste komma in mer pedagogisk kunskap i företagen. Detta gör det också lättare för företagen att ta emot trainees eller praktikanter.

Det är planerat att bemanningsföretag i Gnosjöregionen ska anställa personer med utländsk härkomst som inte pratar så bra svenska. Med stöd av Svenska För Invandrare (SFI) kommer handledarna att ta emot dem på arbetsplatserna. Verksamheten är tänkt som en slags traineeutbildning där svenskundervisning ingår i praktisk form. Varje individ kommer även att få en mentor med utländsk härkomst som kommit en bit i karriären i det svenska arbetslivet.

I Söderhamn är det kommunala Centrum för flexibelt lärande huvudman för Peoples verksamhet och de arbetar med anställda inom industriarbete som har låg formell utbildning. Delprojektet koncentrerar sig på att hitta modeller för kompetensutveckling och arbetsplatslärande.

Det lokala partnerskapet har etablerat kontakt med ett logistikföretag och tillsammans med kommunens vägledningsenhet undersökt vad företagets personal har för önskemål om vad de vill göra. Två personer har nu fått möjlighet att läsa in sin gymnasiekompetens. Under tiden de utbildar sig har företaget anställt tre arbetslösa som praktikanter för att sköta killarnas jobb.

Tillsammans med en massafabrik i Söderhamn har partnerskapet även startat en traineeutbildning, där fyra arbetslösa utgör en pilotgrupp för at testa modellen. – Vi försöker koppla ihop utbildning med arbete. De fyra deltagarna går bredvid ett skiftlag för att lära sig arbetet. De får kompetensutveckling direkt på arbetsplatsen, direkt kopplad till verksamheten. Om de till exempel läser ekonomi så bjuder man in ekonomichefen som får informera, berättar Ann-Christine Larsson.

Utvecklingspartnerskapet People har ett transnationellt samarbete med ett utvecklingspartnerskap i Storbritannien som heter Workforce Future. Tillsammans arbetar man bland annat för att utveckla verktyg för kompetensutveckling, förändra arbetsgivares attityder till olika diskriminerade grupper samt utveckla fungerande lärstrukturer för arbetsplatser.

People bedriver även kontinuerlig forskning och uppföljning av hur det går i de olika verksamheterna.

– Inom det nationella partnerskapet diskuterar vi också mycket om jämställdhet och vad det är. Vi jobbar dock inte med det på något konkret sätt i verksamheterna. Men i vår forskning kommer vi att titta på om det finns skillnader i hur män och kvinnor bemöts på arbetsplatser, berättar Ann-Christine Larsson.