Logotyp på utskrifter

Nyckelkrafter

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Nyckelkrafter i Blekinge arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet när det gäller kön, sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet.


Utvecklingspartnerskapet Nyckelkrafter i Blekinge arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet när det gäller kön, sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet.
  
Målsättningen är att lyfta fram värdet av människors olikheter och därmed skapa positiva attityder till mångfald.
  
För att uppnå sitt mål utbildar Nyckelkrafter mångfaldskonsulenter och sprider kunskap om mångfaldsfrågor till politiker och allmänheten.

Utvecklingspartnerskapet består av ideella, kommunala och statliga organisationer och myndigheter. Genom den breda sammansättningen finns olika expertkunskaper samlade i partnerskapet.

Nyckelkrafter har utbildat 22 mångfaldskonsulenter. Under utbildningen har konsulenterna tränats i att se samhället som bestående av en mängd individer som är olika. De har också fått kunskap om kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning , faktorer som ofta leder till diskriminering och utestängning.

Mångfaldskonsulenterna ska fungera som ett slags informatörer och vid återkommande rådslag på olika offentliga och privata arbetsplatser ska man tillsammans diskutera hur det ser ut i arbetslivet och på arbetsplatsen. Meningen är att väcka diskussion och föra en dialog med företaget och dess anställda om attityder och fördomar mot kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Vid rådslagen kommer man till exempel att diskutera vad jämställdhet och mångfald är. Under hösten 2003 kommer partnerskapet börja sälja in mångfaldskonsulenternas tjänster hos företag.

– Idealet är att ha tre träffar på tre timmar per arbetsplats. För att hinna med att diskutera alla fyra pelarna krävs det att man kommer tillbaka ett par gånger, säger Marie Klang, koordinator för utvecklingspartnerskapet Nyckelkrafter.

De 22 konsulenterna har rekryterats bland arbetssökande i spridda åldrar. De har olika ursprung och bakgrund och det finns därmed mångfald bland dem.

– De har en styrka i sin bakgrund och personliga kunskap om mångfald, menar Marie Klang.

Nyckelkrafter försöker också sprida kunskap om mångfaldsfrågor till allmänheten och politiker. Därför har man anordnat seminarier där Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har informerat om sina respektive verksamheter. Vid seminarierna har Nyckelkrafter även anordnat olika kulturella aktiviteter, till exempel teater, musik, konst- och fotoutställningar på temat mångfald.

– Mycket handlar om att skapa kontakter med politiker för att kunna få till stånd nödvändiga förändringar, säger Marie Klang.

Utvecklingspartnerskapet har därför ambitionen att fortlöpande informera länets politiker om sitt arbete och mångfaldsfrågor.

Att fånga mediernas uppmärksamhet och få dem att skriva om partnerskapet arbete är ett annat sätt för Nyckelkrafter att sprida kunskap om mångfald inom arbetslivet och föra upp frågorna på dagordningen.

Nyckelkrafter bedriver även forskning i Blekinge län för att kartlägga attityder till kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Kartläggningen sker genom både enkäter och intervjuer.

Nyckelkrafter har transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i Tjeckien, Frankrike och Österrike. Partnerskapen arbetar mot flera gemensamma mål. Det handlar om att förändra attityder till diskriminerade grupper och påverka och motverka diskriminering i samhället. Utbildningsinsatser är centralt för alla utvecklingspartnerskapen och man har också haft flera gemensamma workshops kring spridning, utbildning och forskning.

– Vårt arbete ligger rätt i tiden, framför allt med tanke på kommande arbetskraftsbrist. Vi trycker på vinsterna med mångfaldsarbete vid vår information mot företag och myndigheter och diskuterar varför man ska jobba med mångfald, berättar Marie Klang.  

 

Partnerskapets medlemmar  

Handikapprörelsen i Blekinge
Gunvor Petersson, e-post: gunvor.petersson@ebox.tninet.se

RFSL Blekinge
Björn-Åke Petersson, e-post: bjorn-ake@nyckelkrafter.net

Blekinge Tekniska Högskola
Kerstin Arnesson, e-post: kerstin.arnesson@bth.se

Karlskrona kommun
Lars Adriansson, e-post: lars.adriansson@karlskrona.se

Länsarbetsnämnden
Leif Ottosson, e-post: leif.ottosson@lank.amv.se

LO-distriktet i Blekinge
Erik Karlsson, e-post: erik.karlsson@karlskrona.se

TCO Blekinge
Bo Engdahl, e-post: tco.jamstalldhet.blekinge@spray.se