Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Normgivande mångfald

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Normgivande mångfald vill uppmärksamma och bryta diskrimineringen av homo- och bisexuella inom kyrkan, polisen och försvarsmakten.

 
TCOUtvecklingspartnerskapet Normgivande mångfald vill uppmärksamma och bryta diskrimineringen av homo- och bisexuella inom kyrkan, polisen och försvarsmakten. Man vill göra en icke-fråga till en fråga.

– Vi är medvetna om att vi inte kommer att förändra världen med ett projekt, men det kan kanske ge avtryck och vara grunden till långsiktiga förändringar, säger Elisabet Qvarford, projektledare på TCO, en av 13 parter i utvecklingspartnerskapet.

Normgivande mångfald arbetar med Svenska kyrkan, polisen och försvarsmakten. De är institutioner som tidigare har setts som homofoba och konservativa.
 
De är också tre samhällsinstitutioner som under lång tid varit normgivande (därifrån partnerskapets namn) och normbärande i samhället. Och de är yrkeskårer som syns.

– Om dessa tre kan bli öppna och inkluderande arbetsplatser har man kommit långt. Genom att de är normgivande kan det i förlängningen förhoppningsvis också påverka andra arbetsplatser mot större öppenhet, menar Elisabet Qvarford.

Delprojekt Kyrkan
EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella) är en av initiativtagarna till hela projektet och tillsammans med Svenska kyrkans församlingsförbund är de också drivande inom det delprojekt som handlar om Svenska kyrkan. Man har valt att arbeta med tre pilotstift: Stockholm, Göteborg och Härnösand.

I Göteborg har man haft en utbildningsdag för fackliga företrädare och representanter för arbetsgivarsidan. Till viss del handlar utbildningen om diskrimineringslagstiftningen. Men framför allt pratar man om vad homo- och bisexualitet är, hur vardagen ser ut för homo- och bisexuella, vilka attityder möts de av och liknande saker.

– Vi poängterar att det är en arbetsmiljöfråga och inte en teologisk fråga. Det är viktigt att inse det, eftersom man ofta från kyrkligt håll menar att det är just en teologisk fråga, säger Elisabet Qvarford.

Delprojekt Polis
– Tyvärr har arbetet inom detta delprojekt av olika anledningar gått trögt, berättar Elisabet Qvarford.

Varje länspolismyndighet är sin egen myndighet och bestämmer därmed också själv om man vill delta i projektet eller inte. Även om responsen till en början varit dålig har man nu kommit igång med utbildningsdagar.

– Vi jobbar mycket utåtriktat med att informera om att vi finns. Vid möten och större kongresser och annat som respektive organisation har så finns vi där och informerar och marknadsför Normgivande mångfald, säger Elisabet Qvarford.

Delprojekt Försvaret
Försvarsmakten är, till skillnad från polisen, en myndighet. Ledningen har tagit väldig tydlig ställning i frågan och vill delta. Projektledaren för Normgivande mångfald har åkt runt till alla regementen i hela Sverige och hållit en tre timmars lång utbildning i homokompetens. Utbildningen riktar sig mot fackliga företrädare och regementsledning.

– Vi skickade ut brev där varje regemente skulle välja en dag som passade, det fanns ingen möjlighet att tacka nej eller välja huruvida man ville vara med. Den centrala ledningen har ju redan bestämt att man ska delta, berättar Elisabet Qvarford.

Övrigt arbete
Det finns inte så mycket forskning om homo- och bisexuellas situation i arbetslivet. I samarbete med utvecklingspartnerskapet Homo- och bisexuella i omsorgen och Karlstads universitet, institutionen för genusvetenskap, har man därför gjort djupintervjuer med både öppet homo- och bisexuella och de som inte är öppna inom respektive yrkesgrupp. Man vill på det sättet få veta mer om hur homo- och bisexuella upplever sin situation.

Dessutom har man tillsammans med Arbetslivsinstitutet och utvecklingspartnerskapet Homo- och bisexuella i omsorgen skickat ut 28 000 enkäter med 84 frågor som handlar om arbetsvillkor och utsatthet. Ett syfte med enkäten är att ta reda på om det finns skillnader mellan hur homo- och bisexuella mår i jämförelse med heterosexuella.

Utvecklingspartnerskapet har även upphandlat en teaterföreställning som ska användas vid 20 utbildningstillfällen inom de olika institutionerna. Den ska handla om heteronormgivande utestängningsmekanismer och varför man inte vill komma ut på jobbet.

I samarbete med Homo- och bisexuella i omsorgen och HomO har man tagit fram ett utbildningsverktyg som består av en bok, en Cd-rom och en video. De kommer både att användas i projektets utbildningsverksamhet och av HomO.

Partnerskapet har nära samarbete med utvecklingspartnerskapet Homo- och bisexuella i omsorgen. Normgivande mångfald handlar om mansdominerade arbetsplatser medan homo- och bisexuella i omsorgen handlar om kvinnodominerade arbetsplatser. Genom samarbetet vill man ta reda på om det finns skillnader i attityder beroende på om det är en mans- eller kvinnodominerad arbetsplats. Man vill också se om det finns skillnader mellan hur människor ser på homosexuella män respektive homosexuella kvinnor.

Det finns bara fyra utvecklingspartnerskap inom Equal som enbart handlar om sexuell läggning. Två i Sverige, ett i Finland och ett i Nederländerna. Utvecklingspartnerskapen har ett nära transnationellt samarbete.