Logotyp på utskrifter

Mersmak

Equal UP - Europas arbetsmarknad har stora problem, inom några år räknar man med en stor arbetskraftsbrist.

Projekt MersmakEuropas arbetsmarknad har stora problem. Inom några år räknar man med en stor arbetskraftsbrist. Samtidigt är många människor utestängda från och diskriminerade på den ordinarie arbetsmarknaden.
 
För att kunna lösa detta problem arbetar utvecklingspartnerskapet Mersmak aktivt med att hitta fungerande modeller för samverkan mellan olika aktörer på arbetsmarknaden.
   
Mersmaks verksamheter är inriktade på att lotsa människor med olika arbetskapacitet ut på arbetsmarknaden.

– Vi vill vara med och påverka och vi söker lösningar på de problem vi stöter på i det arbetet. På så sätt kan vi indirekt bidra till en politik som servar människor bättre än den arbetsmarknadspolitik som förs idag, berättar Mats Fahlén som är koordinator för utvecklingspartnerskapet Mersmak.

Mersmak är ett samlingsnamn för fyra olika delprojekt som pågår i Skåne.

Delprojekt Fribo bedrivs i Östra Göinge. Projektet arbetar med människor med psykiska funktionshinder. Fribo skall skapa förutsättningar för dessa personer att kunna bo själva i servicebostäder.
  
I anslutning till bostäderna finns en gemensamhetslokal där även personal finns tillgänglig. En meningsfull fritid och ett givande arbete är också viktiga ingredienser i Fribo. Glimåkra är delprojektets ”pilotort”. Man planerar att inplantera modellen på övriga orter runt om i Östra Göinge kommun.

Delprojektet Handelskammaren ska skapa nätverk mellan individer, företag och myndigheter för att förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. Handelskammaren ska bli en samarbetsorganisation för företag som jobbar med social ekonomi.

Delprojekt Slussen hjälper de arbetssökande att hitta arbetsprövningsplatser, antingen på den öppna arbetsmarknaden eller hos ”sociala företag”. Ett socialt företag har andra mer flexibla möjligheter att arbetsprova personer med funktionshinder än vad ett vanligt företag har.
 
Efter kartlägging och arbetsprövning är det tänkt att personen ska gå vidare till en arbetsprövningsplats på den öppna arbetsmarknaden. Det slutgiltiga målet i Slussen är ett vanlig anställning för den enskilde.

Delprojekt Employ Ability arbetar med personer med utvecklingsstörning. Man tar reda på vad den enskilde verkligen vill arbeta med och försöker sedan hitta praktikplatser. När någon har fått en praktikplats har Employ Ability nära kontakt med henne eller honom och ger stöd och hjälp.
  
Målet är att deltagarna efter praktiken ska gå ut på arbetsmarknaden. Men för att detta ska bli en möjlighet arbetar projektet med att förändra arbetsgivares attityder till människor med funktionshinder. Employ Ability utarbetar instrument för hur man ska göra utifrån de tillgångar och begränsningar individen har.

Begreppen social ekonomi och funktionshinder nämns genomgående i samtliga Mersmaks delprojekt.

– Begreppen är svåra att exakt definiera och inte alltid så lyckade att använda, säger Mats Fahlén. Skall vi tala om hinder när vi i stället kanske borde tala om möjligheter? Är ett funktionshinder enbart ett fysiskt hinder eller innefattar det även ett psykiskt hinder eller möjligen ännu fler olika kriterier?

I Sverige har Mersmak ett antal medfinansiärer såsom Samhall, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Broby. Andra intressenter i projektet är Länsarbetsnämnden, Region Skåne och HSO.

Mersmak har även ett transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i både Tyskland och Italien. Samarbetet kretsar bland annat kring nyföretagande och syftar till utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap. Ett gemensamt utvecklingsarbete ingår i samarbetet.

– Vi arbetar i huvudsak utifrån ett individintresse med individen i centrum. Men det handlar också om samverkan mellan olika aktörer – en samverkan som måste komma till stånd om vi skall lyckas att åstadkomma förändringar, betonar Mats Fahlén.