Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mångfaldens ansikten

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Mångfaldens ansikten i Östergötland vill visa att det är både lönsamt och nödvändigt med mångfald.


Östergötland strävar efter att bli Europas främsta mångfaldsregion.
  
Utvecklingspartnerskapet Mångfaldens ansikten i Östergötland vill visa att det är både lönsamt och nödvändigt med mångfald.
 
Syftet är att stärka arbetet med mångfald och integration i länet och att skapa ett regionalt nätverk för utbyte av erfarenheter.
 
Näringsliv, offentlig sektor, föreningsliv och enskilda individer ska medvetet och i samverkan arbeta för att undanröja hinder för en ökad och fördjupad mångfald.

Mångfaldens ansikten heter utvecklingspartnerskapet i Östergötland som består av 12 olika aktörer från både offentlig och privat sektor, föreningslivet, näringslivet och fackförbund.
  
Partnerskapet arbetar för ökad och fördjupad mångfald både i de egna organisationerna och i samverkan med övriga i utvecklingspartnerskapet. Tillsammans arbetar de medvetet för ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet. Målet är att Östergötland ska bli en region som välkomnar och ger möjlighet för varje individ att använda sin kompetens oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder.

– Partnerskapet är viktigt. Vi kommer därför att jobba mycket med att utveckla det. Vi vill inte att arbetet och idéerna ska dö ut, utan leva vidare hos de aktörer vi har knutit till oss och även spridas vidare, berättar Annika Bodelius, koordinator för Mångfaldens ansikten.

Utvecklingspartnerskapet ska vara en mötesplats för organisationer, företag och föreningar som vill arbeta med mångfaldsfrågor. Mångfaldens ansikten arbetar med mångfaldsfrågor utifrån två plattformar, som kallas för Experimentverkstaden och Erfarenhetsdialogen.

Experimentverkstaden ska utveckla och pröva metoder för att öka mångfald och minska diskriminering och utestängning. Man ger ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd åt utvecklingsprojekt som är kopplade till mångfaldsfrågor.
 
Från Experimentverkstaden har företag, kommuner och andra möjlighet att söka pengar till pilotprojekt för att utveckla och testa modeller för mångfald. En ansökan till Experimentverkstaden handlade till exempel om rekrytering, att hitta metoder för att rekrytera medarbetare med mångfaldsbakgrund. En beviljadansökan som Norrköpings kommun lämnat in handlar om att utveckla en modell eller ett verktyg för att jobba med attitydpåverkan och värdegrunder hos arbetslag eller arbetsgrupper.

Kommunen har utbildat tolv mångfaldsambassadörer och har som mål att utbilda ambassadörer i varje kommun i länet. Ambassadörerna kommer att anordna workshops för företag, kommuner och andra. Utifrån en film som heter Blåögd ska man diskutera hur rasism och förtryck uppkommer och vad det innebär att tillhöra en majoritet. Individen får möjlighet att bearbeta sina attityder mot sig själv, mot medarbetare och mot arbetsgruppen.

När någon skickar in en ansökan om stöd till Experimentverkstaden ska det i upplägget till idén finnas inbyggt att man ska dela med sig av sina kunskaper och medverka till att sprida dem, till exempel på seminarier. Målet är ju att hitta fungerande metoder för ökad mångfald och integration i hela länet.

Annika Bodelius betonar att de olika projektens resultat och metoder inte glöms bort. Mångfaldens ansiktens andra plattform kallas Erfarenhetsdialogen och arbetar med kunskapsspridning och nätverksskapande.

Erfarenhetsdialogen anordnar till exempel kunskapsseminarier, där vissa är direkt riktade mot en specifik målgrupp som kan ha nytta av det, medan andra är mer allmänna. Det kan till exempel vara öppna seminarier om jämställdhet. Ett seminarium utvecklingspartnerskapet anordnat hette ”Vad är en riktig karl?” och handlade om könsroller.

Erfarenhetsdialogen arbetar också för att integrera fungerande metoder för mångfaldsarbete i företags och organisationers ordinarie verksamheter. Man vill bilda en grund för långsiktigt arbete med mångfaldsfrågor i länet och ett brett erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Mångfalden ansikten ingår i ett transnationellt samarbete (The X Train) med utvecklingspartnerskap i Skottland, Nederländerna, Portugal och Italien.
  
Tillsammans arbetar man på både samhälls-,  organisations- och individnivå för att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet.  Utvecklingspartnerskapen jobbar bland annat med attitydpåverkan och spridning av resultat. Man samarbetar också för att utveckla verktyg för distanslärande för utsatta och diskriminerade grupper.