Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mångfald som personalidé

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Mångfald som personalidé vill utveckla hur personer som arbetar med personalfrågor på arbetsplatser tänker och arbetar när det gäller mångfaldsbegreppet.


Utvecklingspartnerskapet Mångfald som personalidé vill utveckla hur personer som arbetar med personalfrågor på arbetsplatser tänker och arbetar när det gäller mångfaldsbegreppet.
  
Mångfald som personalidé vill hjälpa arbetsplatser att se olikheter bland anställda som resurser som kan användas, inte som hinder och problem.
 
Malmö kommun, som ingår i utvecklingspartnerskapet, testar olika modeller för att hitta bra vägar att förändra arbetssätt så de främjar mångfald i stället för att verka utestängande.

Mångfald som personalidé vill utveckla och stödja värderingar, normer, strukturer och arbetssätt som bidrar till ökad mångfald på arbetsplatsen. Utvecklingspartnerskapet fokuserar främst på etnisk mångfald i sina verksamheter.

– Det handlar om hur de anställda relaterar till varandra och utnyttjar och använder varandras starka sidor. Att se bort från hinder och barriärer och i stället se möjligheter, berättar Per Broomé, forskningsansvarig för utvecklingspartnerskapet Mångfald som personalidé.

I Malmö kommun testar utvecklingspartnerskapet olika metoder för hur arbetsplatser och arbetsgivare kan förändra sina arbetssätt så de främjar mångfald. De fungerande arbetssätt man får fram i dessa projekt ska sedan spridas till kommuner, myndigheter och företag runt om i landet. Målgruppen är personer som arbetar med personalfrågor på arbetsplatserna.

Mångfald som personalidé har tre huvuddelar. Den första delen är de förändringsprojekt som inom ramen för utvecklingspartnerskapet pågår inom Malmö kommuns organisation. Malmö kommun är en stor arbetsgivare med runt 20 000 anställda. En stor andel av Malmös befolkning har utländsk härkomst och mångfaldsfrågor har hög prioritet i kommunen.

Ett av Malmö kommuns delprojekt handlar om utrikesfödda chefer. Trots att en stor andel av Malmös befolkning har utländsk bakgrund finns det få chefer inom kommunen med utländsk härkomst. Delprojektet undersöker vilka hindrande strukturer för mångfald som finns och hur de kan förändras.

Ett annat av kommunens projekt arbetar för att konkret omforma rekryteringsprocedurer. Arbetsgruppen tittar bland annat på hur jobb utformas för att se om man kanske redan där sätter upp barriärer och stänger ute människor. Projektet vill ta reda på hur man kan undvika sådana utestängande barriärer.

I kommunens utbildningsinsatser för ledarskap betonas aspekter som hur man som chef ska förhålla sig till mångfaldsbegreppet och konkret arbeta med det.

Kommunen driver även andra delprojekt, som alla har målsättningen att eliminera strukturer som diskriminerar och utestänger människor från arbetslivet.

Utvecklingspartnerskapets andra huvudverksamhet är forskning, som bedrivs av en forskningsgrupp på IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer), Malmö högskola. Forskningsgruppen studerar hur Malmö kommun praktiskt förhåller sig till mångfald och tittar då på specifika områden, som till exempel vård och omsorg och skolan. Forskarna utvärderar också kommunens mångfaldsprojekt och följer de olika delprojekten kontinuerligt.

Den tredje och sista huvudverksamheten för Mångfald som personalidé handlar om spridning av resultaten från de två första verksamheterna. Resultaten sprids till personer som jobbar med personalfrågor, främst via Centrum för Personal och Utveckling och tidningen Personal & Ledarskap.
  
Genom föreläsningar på IMER når man även andra människor, som är allmänt intresserade av mångfaldsfrågor. Utvecklingspartnerskapets forskare håller även föreläsningar för studenter som utbildar sig för att arbeta med personalfrågor.

Forskningsgruppen kommer att följa upp i vilken utsträckning det sker förändringar i sättet att arbeta med mångfaldsfrågor, både i Malmö kommun och i resten av landet efter spridningsfasen.

Utvecklingspartnerskapet har ett transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i Danmark, Storbritannien och Tyskland. Tillsammans väljer partnerskapen ett ämne eller ett tema och gör olika aktiviteter kring det, till exempel anordnar konferenser.
  
Under våren 2003 arbetade man gemensamt med temat rekrytering. Utvecklingspartnerskapen tittade på vad det är som sätter stopp för mångfald i rekryteringsprocessen och hur man kan komma förbi dessa hinder. Utvecklingspartnerskapen jämför också hur man ser på mångfald i de respektive länderna och vad man gör lika respektive olika.

Mångfald som personalidé har huvudfokus på etnisk mångfald, men genom det transnationella samarbetet förs även andra aspekter av mångfaldsbegreppet in. Utvecklingspartnerskapet i Danmark fokuserar till exempel på jämställdhet och forskar om organisationer ur jämställdhetssynpunkt.

Per Broomé ser positivt på möjligheten att åstadkomma förändringar.

– Åtminstone i Malmö kommun finns det en stark politisk vilja att arbeta med de här frågorna och de jobbar hårt för att implementera resultaten i sin organisation och sprida dem till medarbetarna, säger
Per Broomé.