Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mångfald i företagsamhet

Equal UP - Partnerskapet vill bidra till att utveckla en stark nyföretagar- och entreprenörsanda i regionen och förändra de strukturer som hindrar människor att starta nya företagUtvecklingspartnerskapet Mångfald i företagsamhet arbetar i de tre kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker.
  
Partnerskapet vill bidra till att utveckla en stark nyföretagar- och entreprenörsanda i regionen och förändra de strukturer som hindrar människor att starta nya företag.
  
Man har urskiljt att vissa grupper har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden och starta egna företag och arbetar för att påverka och förändra de diskriminerande strukturerna.

De senaste åren har området kring Flen, Katrineholm och Vingåker drabbats av många nedläggningar och varsel och arbetslösheten är hög. Det finns inte heller någon stark tradition av egenföretagande och entreprenörskap i regionen.

Utvecklingspartnerskapet Mångfald i företagsamhet är ett samarbete mellan kommuner, företagarorganisationer, banker och rikstäckande organisationer.
 
Alla parter i samarbetet har åtagit sig att fundera över om och hur de kan åtgärda de hinder just deras organisation har som försvårar för egenföretagare.
  
Ett övergripande mål för partnerskapet är att identifiera och åtgärda de hinder som finns för nyföretagande och entreprenörskap. Det är inget huvudsyfte att skapa ett visst antal nya företag.

Mångfald i företagsamhet har identifierat olika grupper som generellt sett har sämre förutsättningar att starta eget och som partnerskapet därför målmedvetet arbetar för att förbättra situationen för. Frågeställningen är varför det är så svårt för dessa grupper att starta och driva företag. Utifrån de identifierade grupperna har man skapat tre arbetsområden. Varje område har ett utvecklings- och mobiliseringsteam.

De tre områdena partnerskapet arbetar med har man valt att kalla Mångfald, Kultur och Ungdom. Inom mångfaldsområdet arbetar man dels med kvinnor från etniska minoriteter, dels med människor med funktionshinder. Det finns en relativt hög andel utrikes födda i regionen och utvecklingspartnerskapet har sett att kvinnorna generellt sett har det svårare när det gäller att komma in på arbetsmarknaden.

Området Kultur försöker ta reda på om det finns möjligheter för kulturarbetare att starta någon form av entreprenörskap för att bättre kunna försörja sig. Området Ungdom vill göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom entreprenörskap.

De tre utvecklings- och mobiliseringsteamen arbetar för att föra ihop sina olika partners med målgrupperna och få till en interaktion, för att kunna se vilka hinder som finns för nyföretagande.

Mångfald i företagsamhet har utbildningar som riktar sig både mot människor som tillhör de tre arbetsområdena och mot sina partners. De utbildas bland annat i EU-kunskap, jämställdhet och mångfald. Det finns inom ramen för partnerskapet även en studiecirkel för arbetslösa kvinnor från etniska minoriteter.

– Det finns en mängd hinder för att starta företag. Personen måste till exempel ha en massa tillstånd för att starta eget. Man måste också ha ekonomisk säkerhet för att kunna få lån. Saker och ting kanske skulle kunna vara mycket enklare om det fanns mer samverkan mellan olika organisationskulturer, säger Niklas Witt, ordförande för utvecklingspartnerskapet Mångfald i företagsamhet.

Niklas Witt berättar att alla som är med i utvecklingspartnerskapet, både partners och deltagare, påbörjat en resa som förhoppningsvis ska ge svaret på vad som är hindrande och utgör problem för nyföretagande, men också hur det ska kunna förändras och förbättras. Det handlar om att hitta problemen och sedan åtgärda dem.

Partnerskapet bedriver därför forskning för att se vad det är som hindrar människor från att satsa på egenföretagande och entreprenörskap, på vilket sätt det hindrar och vilka bakomliggande orsaker som finns till hindren. Så småningom vill partnerskapet sprida denna kunskap till Sverige och övriga Europa, för att arbetet ska kunna ge goda resultat och förbättra arbetsmarknaden för människor även utanför Flen, Katrineholm och Vingåker.

Mångfald i företagsamhet har två transnationella samarbeten. I det transnationella  utvecklingspartnerskapet Wide samarbetar man med Italien, Tyskland och Nederländerna för att underlätta för människor med funktionshinder att starta eget företag.
 
Det transnationella partnerskapet Opera handlar om empowerment och att göra det möjligt för människor att starta och driva nya företag och är ett samarbete mellan Mångfald i företagsamhet och utvecklingspartnerskap i Österrike, Storbritannien och Italien.