Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mångfald i Västernorrland

Equal UP - Mångfald i Västernorrland är ett utvecklingspartnerskap som består av 14 olika organisationer. Bland dessa finns tre organisationer som representerar diskriminerade grupper och de övriga är större samhällsorganisationer.

Länsstyrelsen Västernorrlands länMångfald i Västernorrland är ett utvecklingspartnerskap som består av 14 olika organisationer. Bland dessa finns tre organisationer som representerar diskriminerade grupper och de övriga är större samhällsorganisationer.
  
Tillsammans vill man öka medvetenheten om betydelsen av bred mångfald och skapa ett öppnare arbetsliv.

Inom ramen för utvecklingspartnerskapet pågår olika försöksverksamheter/delprojekt som alla har ett  gemensamt syfte dvs. att skapa mångfald på arbetsplatserna men där såväl målgrupper som metoder varierar.
 
Partnerskapet arbetar med en bred definition av begreppet mångfald.

– Men framför allt måste vi se och lyfta fram de möjligheter som en bred mångfald ger både för individer, arbetsplatser och för länet säger Solgun Lundgren, koordinator för Mångfald i Västernorrland. Länsvisionen ”Västernorrland ger möjligheter och mångfald” skapar goda förutsättningar för det utvecklingsarbete som vårt UP bedriver.

Heja jobbet heter ett av delprojekten. Heja jobbet är en interaktiv utbildning via Internet för  arbetsplatser om det mångkulturella Sverige. Utbildningen är gratis och finns på nätet. Den kan beskrivas som ett dataspel för arbetsplatser där medvetenheten skall öka om fördomar och öppna arbetsplatserna för nya människor med ny och värdefull kompetens.

Ett annat delprojekt heter Safir (Svenska i arbetslivet för invandrare). Safir arbetar på individnivå och syftet är både att skapa en mer flexibel SFI-kurs och underlätta integrationen i arbetslivet för människor med utländsk härkomst. Även denna kurs är webbaserad och varvar lärarledda träffar med självständigt arbete. Deltagarna ska också få fyra veckors arbetsplatsstudier och två veckors praktik. Den första kursen ska ges hösten 2003.

Utvecklingspartnerskapet har också ett delprojekt som bedrivs inom vården. Syftet är att hjälpa långtidssjukskrivna eller personer som tänker lämna sitt arbete inom landstinget att vara kvar. Detta delprojekt drivs av landstinget och innebär att arbetslösa och långtidssjukskrivna fungerar som ett stöd åt vårdstuderande.
 
Eftersom vården är en kvinnodominerad arbetsplats som är hårt drabbad av sjukskrivningar, är den främsta målgruppen kvinnor.
 
Mångfald i Västernorrland samarbetar också med verkstadsindustrin, som är i stort behov av ung arbetskraft. Det finns många små företag i länet med äldre och erfarnare medarbetare nära pensionsåldern. Industrin använder därför äldre och långtidssjukskrivna som mentorer. Tanken är att man i samarbete med utvecklingspartnerskapet ska skapa lärlingsplatser inom verkstadsindustrin.

Delprojektet Arbetslivsinriktad rehabilitering arbetar med att hjälpa människor med psykiska funktionshinder in på arbetsmarknaden. Delprojektet pågår i Sundsvall och drivs inom Samrehab som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun.
  
Människor som själva lidit av psykisk ohälsa arbetar som handledare och stöd för andra. I nuläget är fyra handledare anställda. De hjälper och stöttar människor med psykiska funktionshinder att nå sina mål, kanske att arbeta på ett bibliotek.

I delprojektet Aktivt liv samarbetar handikapp- och idrottsföreningar för att hjälpa människor med fysiska funktionshinder att få arbete. Utgångspunkten är individens önskemål, tidigare kunskaper och möjligheter. Delprojektet har anställt handledare som ska hjälpa personer med funktionshinder att få arbete. Nu använder man sig av föreningarnas arbetsmarknadskännedom och nätverk för att hitta arbetsplatser.

Ett annat delprojekt ska hjälpa romer att komma in på arbetsmarknaden. Solgun Lundgren berättar att de räknar med att projektet Romer ska komma igång till hösten.

Länsstyrelsen i Västernorrland är övergripande samordnare för utvecklingspartnerskapet Mångfald i Västernorrland men medlemmarna i partnerskapet gör jobbet gemensamt.

– Vi lär oss mycket av varandra, eftersom alla delprojekten har ett nära samarbete. Vi arbetar ju alla mot samma mål, ökad mångfald och mot diskriminering. Även om varje delprojekt har en specifik målgrupp, så arbetar vi tillsammans med det breda mångfaldsbegreppet.
  
Om man ser alla delprojekt som en helhet och en del av ett utvecklingspartnerskap så skapar det ett brett mångfaldsperspektiv, som även innefattar jämställdhetsaspekten, berättar Solgun Lundgren. Vi kommer under hösten bland annat att arbeta mera med hur vi tydligare integrerar jämställdhetsfrågorna i vårt arbete.

Ett viktigt resultat av arbetet så här långt är också de kontakter och informella nätverk som byggts upp.

Transnationellt samarbetar Mångfald i Västernorrland med utvecklingspartnerskap i Italien, Nederländerna och Irland. Dessa partnerskap fokuserar dock mest på att förhindra diskriminering av människor med funktionshinder.