Logotyp på utskrifter

Livslångt lärande längs livsmedelskedjan i Skåne

Equal UP - Detta utvecklingspartnerskap ska försöka bryta ned barriärerna mellan de olika delsektorerna inom livsmedelsbranschen och i stället skapa en gemensam sammanhållen arbetsmarknad.

SLU, Sveriges LantbruksuniversitetLivslångt lärande längs livsmedelskedjan i Skåne Detta utvecklingspartnerskap ska försöka bryta ned barriärerna mellan de olika delsektorerna inom livsmedelsbranschen och i stället skapa en gemensam sammanhållen arbetsmarknad.
  
Man vill också ta bättre tillvara på medarbetarnas kompetens och utveckla möjligheterna för att göra karriär. Livsmedelssektorn ska bli en attraktiv bransch.

Det handlar om hela livsmedelskedjan, från produktion (lantbruk, odling, animalieproduktion), förädling(slakteri, mejeri), distribution, handelsledet, beredning (catering, skolkök) fram till konsumenten.

– Jag blir mer och mer övertygad om att det här projektet verkligen behövs. Mycket i samhället är kopplat till mat, på gott och ont. Men det är ändå ingen status att jobba inom den här kedjan. Om man inte har en egen TV-show, förstås.
 
Det är inte heller intressant för ungdomar att jobba inom sektorn, många jobb är tråkiga, det är dålig koll på vad som händer i kedjan, före och efter ens egen plats. Många känner sig instängda och det är ont om karriärmöjligheter, berättar Peter Lundqvist, koordinator för Livslångt lärande längs livsmedelskedjan i Skåne.

Utvecklingspartnerskapet har valt att arbeta med Skåne-regionen eftersom det är en greppbar region som har en stark livsmedelssektor inom alla nivåer. Där finns även ett stort intresse från politikerna för livsmedelssektorn.

Livslångt lärande längs livsmedelskedjan i Skåne har olika delprojekt för att nå målen att hjälpa människor att utvecklas och kunna göra karriär, höja statusen på arbetena och skapa bättre arbetsförhållanden inom sektorn.

En arbetsgrupp arbetar med att utveckla metoder för att beskriva kompetenser hos medarbetarna. Det kan handla om att beskriva att en individ till exempel är bra på att jobba i grupp, har god organisationsförmåga, är duktig på teknik eller något annat. Alltså beskriva vad en person kan på ett bra sätt, så det kan användas både för att göra karriär och då matchas med branschens behov, och utveckla kompetens. Detta ska leda till större rörlighet inom sektorn.

Ett delprojekt handlar om karriärvägar. LO, som är en av utvecklingspartnerskapets partners anordnar seminarier för olika fackförbund och deras medlemmar. Man vill få dem som arbetar inom livsmedelssektorn att tänka på möjliga karriärvägar, hjälpa dem att se att man faktiskt kan utvecklas inom sektorn, att det finns möjligheter att gå vidare och använda sig av det man lärt sig.

I Kristianstad håller ett validerings- och rådgivningscenter på att utvecklas. Det ska hjälpa individer att utvecklas och göra karriär genom att ge råd och bedöma kompetens.

Partnerskapet har också som mål att skapa nätverk. Ett nätverk ska vara för kvinnliga entreprenörer längs hela kedjan. Man vill också skapa nätverk mellan olika utbildningsaktörer, företag, kvalificerade yrkesutbildningar, universitet och andra, för att möjliggöra vidareutbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Ett annat delprojekt arbetar med att öka förståelsen och samverkan mellan storkök och underleverantörer.

Alla delprojekt utvecklingspartnerskapet bedriver bygger på varandra och arbetar mot samma mål, det vill säga att uppnå större flexibilitet inom sektorn.

– Det har redan hänt en massa saker. Vi får enormt stöd av utbildningar som vill vara med, individer inom sektorn är positiva vilket visar att det fungerar på individnivå och inblandade företag och organisationerna är med på noterna och är entusiastiska, berättar Peter Lundqvist.

När utvecklingspartnerskapet började sitt arbete var det dock svårare att få gehör från de olika aktörerna inom livsmedelsbranschen.

– De undrade om det verkligen skulle fungera och tyckte allt var ganska bra som det var. Men nu när vi kommit igång är responsen positiv och vi har blivit väl förankrade inom branschen i Skåne, säger Peter Lundqvist.

Ett övergripande mål för utvecklingspartnerskapet är att utveckla metoder för att bedöma kompetens och utfärda kriterier som är nationellt gångbara inom livsmedelsektorn och i förlängningen också användbara inom hela EU. Därför samarbetar man transnationellt med utvecklingspartnerskap i Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, England och Belgien.

Det transnationella partnerskapet har till exempel bildat ett nätverk för utbildning. Man håller nu på att framställa ett gemensamt utbildningsmaterial för utbildning i livsmedelshygien.