Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Libra

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Libra vill öppna byggbranschen, som traditionellt ansetts vara en typisk manlig sektor, för kvinnor och personer med utländsk härkomst.

 Utvecklingspartnerskapet Libra vill öppna byggbranschen, som traditionellt ansetts vara en typisk manlig sektor, för kvinnor och personer med utländsk härkomst.
  
Med utgångspunkten att ökad mångfald främjar sektorn arbetar Libra därför för att påverka värderingar och attityder mot idag utestängda grupper i positiv riktning.
  
Det långsiktiga målet är att sammansättningen av medarbetare i byggbranschen ska spegla hur samhället ser ut i stort.

Över hela Europa är det allt färre som söker sig till byggbranschen. Samtidigt lämnar många branschen. Libra arbetar för att göra byggsektorn attraktiv för medarbetare av båda könen, både med svensk och utländsk bakgrund.

Utvecklingspartnerskapet Libra har åtta olika modeller som fokuserar på olika problemområden inom byggsektorn. Varje modell innehåller ett antal aktiviteter eller delprojekt. Utifrån dessa försöksmodeller kommer Libra att arbeta fram ett antal fungerande modeller som kan användas inom byggsektorn i hela Europa för att motverka diskriminering och utestängning samt locka nya grupper.
  
Projektet går ut på att testa nya vägar för att hitta framtida rekryteringsmodeller för byggsektorn.

Utvecklingspartnerskapets två experimentområden är Skåne och Hallands län samt Västra Götaland.

Modell 1 är den största och viktigaste.
Den handlar om att påverka värderingar och attityder mot kvinnor och personer av utländsk härkomst i positiv riktning inom företagen. Utvecklingspartnerskapet har intervjuat 518 personer verksamma inom byggsektorn i Skåne och Hallands län.
Man har till exempel frågat de anställda hur de tror att arbetsplatsen skulle påverkas om det fanns fler av motsatt kön eller fler med utländsk bakgrund. Enkätsvaren bildar underlag till en utbildning i mångfalds- och jämställdhetsfrågor för att påverka värderingar och beteendemönster på företagen. Utbildningen kommer bland annat innehålla en interaktiv teater med tema attityder om mångfald på arbetsplatsen. 500 nya intervjuer kommer i höst att göras i Västra Götaland.

- Människor som nu arbetar i byggsektorn måste bli sedda och hörda. Om man ska kunna genomföra bra och långsiktiga förändringar är det viktigt att lyssna och sätta igång diskussioner på arbetsplatserna utifrån deras egen verklighet, säger Åsa Douhan, koordinator för utvecklingspartnerskapet Libra.

Modell 2 handlar om att få fler kvinnor att stanna kvar i byggyrkena. Genom forskningsstudier har Libra tittat på varför kvinnor slutar inom byggsektorn. En jurist har även tittat på om det finns lagliga möjligheter att införa flextider och delning av tjänster samt individuella handlingsplaner efter mammaledighet för att få mer familjevänliga företag.
Partnerskapet vill också påverka utvecklingen av utrustning, kläder och skor i damstorlekar.

Modell 3 ska öka det livslånga lärandet genom att erbjuda kvinnor och personer av utländsk härkomst som arbetat inom byggsektorn utbildning till annat yrke inom sektorn, till exempel byggyrkeslärare eller arbetsledare. Mångfald inom lärarkåren är ett viktigt steg för att åstadkomma långsiktiga förändringar i attityder och värderingar.

Modell 4 handlar om att öka intresset hos ungdomar med utländsk bakgrund att söka till byggutbildningar och modell 5 ska öka intresset hos kvinnor att söka byggutbildningar.

– Modell 4 och 5 ligger längre fram i tiden, eftersom de kräver grundlig research innan de kan påbörjas, berättar Åsa Douhan.

Modell 6 ska påverka värderingar och beteendemönster beträffande kvinnor och personer med utländsk bakgrund hos skolledning, lärare och elever på både gymnasial och eftergymnasial nivå. För att göra detta kommer man till exempel att försöka införa ämnet mångfald på bygglärarutbildningen.
  
Utvecklingspartnerskapet har också initierat en interaktiv teater med tema attityder och mångfald som visas på skolor i Stockholm, Skåne och Halland. Teaterföreställningen följs upp av diskussioner.

Modell 7 ska utveckla nya utbildningsformer för nyanlända invandrare. Ett första steg är ett bättre system för validering och översättning av den kompetens människor har med sig från hemlandet.

Modell 8 arbetar för att stärka byggyrkets status i samhället genom att fånga mediernas intresse, profi-lera företag, information till hushåll, skolor och etniska organisationer på de vanligaste språken.

– Det är lätt att prata om att motverka diskriminering och segregation, men det är svårt att iscensätta. Det måste få ta tid. Det vi kan hinna göra på tre år är att vrida om startnyckeln, säger Åsa Douhan.

Arbetsgivarorganisationen BI är tillsammans med fackförbunden Sif och Byggnads viktiga aktörer i utvecklingspartnerskapet och Libras målsättningar står med i kongressbeslut och handlingsplaner.

– Arbetet för ökad mångfald och mot segregering och diskriminering har nu börjat inom byggsektorn. Därför är det viktigt att hitta en kunskapsbaserad grund att utgå från i det framtida arbetet och i förändringsprocesser, menar Åsa Douhan.

Libra samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Frankrike, Portugal och Belgien. Genom samarbetet har man sett att problemställningarna är liknande i de olika länderna. Tillsammans har man som mål att arbeta fram olika strategier för att underlätta inträde inom byggsektorn för idag utestängda grupper.