Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kista Open Academy

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Kista Open Academy vill realisera den öppna högskolan i Sverige.Utvecklingspartnerskapet Kista Open Academy vill realisera den öppna högskolan i Sverige.
  
Därför försöker de påverka utbildningssystemen till att bli mer öppna och flexibla genom att förändra regelsystemen och förutsättningarna för människor att studera.
  
Målet är att motverka social, ekonomisk och etnisk segregation.

– Det finns en massa hinder för människor som vill studera idag. Ser man på dem var för sig kanske de inte verkar så farliga. Men ställer man samman dem, som vi har gjort, så verkar de oöverstigliga, säger Ebba Träskelin, Utvecklingsledare Kista Open Academy.

Finland är utvecklingspartnerskapets modell för hur den öppna högskolan ska kunna realiseras, utan de utestängningsstrukturer som finns i den etablerade svenska högskolan.
 
Den öppna högskolan har funnits i Finland i tio år, har över 40 000 studerande och är väl etablerad. En öppen högskola betyder att det inte finns några formella förkunskapskrav, utan individen bedömer själv om man har möjlighet att läsa och klara kursen.

De verksamheter som Kista Open Academy (KOA) bedriver riktar sig mot arbetslösa, invandrade och asylsökande, barn och ungdomar. Projektet syftar till att främja livslångt lärande genom att förverkliga idén om den öppna högskolan i Sverige. Det huvudsakliga målet är att motverka social, ekonomisk och etnisk segregation.

KOA jobbar därför på olika fronter. En viktig del av utvecklingspartnerskapets arbete är att forska kring och analysera de regelsystem som omgärdar den högre utbildningen i Sverige.
 
I undersökningar tittar partnerskapet på vilka strukturer som verkar hindrande för olika människor. De jämför också med hur det ser ut i Norge och Finland, som ingår i det nationella partnerskapet, samt gör jämförande undersökningar med sina transnationella partners i Storbritannien och Italien.

KOA har hittat en del hindrande strukturer i studiestödsystemet, som de vill försöka påverka och förändra. En av de saker KOA vill förändra är att en person inte kan få studiestöd för att läsa en utbildning på distans i ett annat land, om man bor kvar i Sverige. För att få studiestöd måste personen resa till det aktuella landet för att studera. Det gör att det är svårt för dem som skaffat familj och barn att läsa dessa kurser. Samma problematik kan även drabba invandrade som vill slutföra en utbildning de påbörjat i sitt hemland.

Utvecklingspartnerskapet försöker även hitta ett fungerande system för validering av människors tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, även för kompetens som man inte skaffat sig inom det formella utbildningssystemet.

– Idag krävs det speciell behörighet till många kurser på universitet och högskolor. Detta stänger ute människor som inte har den formella behörigheten men som kanske mycket väl skulle klara läsa kursen ändå, säger Ebba Träskelin.

KOA bedriver även ett infrastrukturprojekt som håller på att bygga upp ett lärcentrum i Kista utanför Stockholm. Detta lärcentrum har redan börjat annonsera ut kurser som, i enlighet med den öppna högskolans idé, är öppna för alla, utan formella förkunskapskrav.

En annan av utvecklingspartnerskapets verksamheter handlar om kursutveckling och de jobbar med IT-pedagogik för att skapa flexibla utbildningar på distans.

– Människor har olika lärstilar. En del vill läsa, en del vill lyssna, en del vill både och. Det måste också finnas förutsättningar att repetera. Det är också viktigt att det finns lokala lärcentrum, dit man kan gå för att få stöd och vägledning. Det är oerhört ont om lokala lärcentrum i storstadsområdena och därför bygger vi nu ett i Kista. De är nödvändiga för att det ska finnas flexibilitet och möjlighet att utveckla en individuell studieplan, som passar människors liv och förutsättningar, berättar Ebba Träskelin.

KOA vill så tidigt som möjligt motivera barn och ungdomar för högre studier. De försöker också hitta bra metoder för att höja språkkunskapen hos flerspråkiga barn, med målsättningen att ge alla barn i Sverige lika villkor och möjligheter.

Utvecklingspartnerskapet har i jämställdhetens namn även strävat efter att det ska vara lika många kvinnor och män på alla nivåer i partnerskapet, från ledningsgruppen och nedåt.

– Men jämställdhet handlar inte för oss bara om kvinnor och män. Det handlar också om samverkan mellan olika grupper på lika villkor. I partnerskapet ingår därför kommuner, företag, högskolor och invandrarföreningar på lika villkor. Vi strävar också efter jämställdhet mellan invandrarbarn och svenska barn genom att ge dem lika möjligheter och försöka minska segregationen, säger Ebba Träskelin.

KOA har transnationellt samarbete med två utvecklingspartnerskap i Storbritannien.
  
Det ena partnerskapet arbetar med asylsökande och tidiga invandrare. Målet är att de ska ha samma möjligheter att utbilda sig som engelska medborgare. Det andra utvecklingspartnerskapet jobbar med att förbättra förutsättningarna för människor att studera genom att utveckla regelsystemet, kurserna och skapa bra lärmiljöer.
  
KOA har också transnationellt samarbete med ett utvecklingspartnerskap i Italien som försöker förbättra förutsättningarna för anställda i småföretag att utbilda och vidareutbilda sig.