Logotyp på utskrifter

Jämställdhet i Gävleborgs län

Equal UP - I Gävleborgs län finns ett utvecklingspartnerskap som arbetar för att sätta jämställdhetsfrågor på dagordningen i hela länet.


Postadress: Hamiltongatan 3, 802 66 GävleI Gävleborgs län finns ett utvecklingspartnerskap som arbetar för att sätta jämställdhetsfrågor på dagordningen i hela länet.
  
Partnerskapet vill bryta de fasta strukturer som gör dagens arbetsmarknad så könsuppdelad. – Arbetsmarknaden måste bli mer flexibel, för att länet ska överleva, menar Birgitta Keller, koordinator för Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län.

Inlärda könsroller styr ofta valet av utbildning och yrke. Ett grundläggande steg mot ett mer jämställt samhälle är därför att öka kunskapen och medvetenheten.
  
Målgruppen för Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län är lärare, förskolelärare, utbildare, studie- och yrkesvägledare, handläggare på arbetsförmedlingarna, chefer, rekryterare och politiker. Alltså människor som i sitt yrke påverkar andra vid till exempel rekryteringar, utbildnings- och yrkesval. En ökad kunskap om könsroller och jämställdhetsfrågor hos dem kan ge förutsättningar för en minskad könssegregering på arbetsmarknaden.

Könsuppdelningen och segregationen på arbetsmarknaden börjar redan i skolan genom att många utbildningar fortfarande traditionellt domineras av kvinnor respektive män. Partnerskapet menar därför att för att kunna åstadkomma varaktiga förändringar inom arbetslivet måste man börja redan i utbildningsväsendet.

Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län har urskiljt några fokusområden, som de menar är viktiga att jobba med för att få mer jämställda arbetsplatser.  

  • Arbetsorganisation, personal- och ledarskapsutveckling
  • Hur ska man få en bättre balans i arbetslivet och minska sjukskrivningarna
  • Hur kan man skapa könsneutrala valideringsmetoder
    Pedagogik.
  • Hur tas kvinnor emot i tekniska utbildningar?
  • Hur påverkar vägledaren kunden vid vägledningssamtalet?
  • Sysselsättningsgrader med ”heltid – en rätttighet och deltid – en möjlighet” som devis

En arbetsgrupp har bildats för respektive område. Arbetsgrupperna arbetar nu med att inom sitt respektive område försöka hitta bra sätt och metoder för att åstadkomma förändringar. Eftersom alla områdena hänger ihop på olika sätt krävs det både samverkan och specialisering.
 
– Vi vill påverka dem som påverkar andra inom dessa områden. Det handlar till exempel om rekryterare, pedagoger, politiker, chefer och yrkesvägledare. Dessa yrkesgrupper har stor makt att påverka individers val av både utbildning och yrke. Kanske större makt än vad de själva inser. Därmed har de också makt att arbeta för att bryta könssegregeringen, säger Birgitta Keller.

Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län håller också på att processa fram en utbildning, som kallas JGL Göra Lära). JGL ska bli en jämställdhetsutbildning för den definierade målgruppen, det vill säga de som har makt att påverka andra.
 
Det är viktigt att utbildningen är väl anpassad för målgruppen och passar deras behov. Därför är representanter från målgruppen, till exempel politiker, delaktiga i utformningen av utbildningen.
 
– Vi försöker säkra både tillgång och efterfrågan. Vi vill ju att frågorna och metoderna ska överleva även när projekttiden är slut och vårt partnerskap inte finns längre, säger Birgitta Keller.

Utvecklingspartnerskapet försöker arbeta inifrån och ut. Det betyder att de avvaktar med att gå ut, det vill säga marknadsföra sig, tills de har något att komma med. Nu tycker man sig börja närma det steget.
 
Att synliggöra vad man arbetar med och hur, tycker man är en minst lika viktig del för att bryta segregerande och diskriminerande strukturer som det konkreta projektarbetet.
  
Målet är att skapa långsiktiga förändringar av strukturer och se till att de fortsätter. – Om hela länet arbetar åt samma håll kan vi sätta igång varaktiga förändringsprocesser, menar Birgitta Keller.

23 aktörer ingår i partnerskapet. Däribland finns Arbetsförmedlingen, länets tio kommuner, Kommunförbundet och Försäkringskassan.

Partnerskapet samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Österrike, Italien, Tyskland och Holland. Samarbetet handlar både om erfarenhetsutbyte och mer praktiskt samarbete kring exempelvis workshops.
 
Målet är att utveckla modeller som inte är nationsbundna, utan kan användas i hela Europa. Därför har man ett tätt samarbete kring olika teman, till exempel kring pedagogik och hälsa. Det transnationella partnerskapet arbetar också med att skapa en hemsida som gemensamt forum.