Logotyp på utskrifter

Iftin

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Iftin vill utveckla metoder för att bättre integrera människor med utländsk härkomst i det svenska samhället och arbetslivet.


Stödmottagare: Kista StadsdelsförvaltningUtvecklingspartnerskapet Iftin vill utveckla metoder för att bättre integrera människor med utländsk härkomst i det svenska samhället och
arbetslivet.
 
Genom att undersöka hur man gör i andra länder vill Iftin hitta metoder som fungerar även i Sverige. Utvecklingspartnerskapets verksamheter inriktar sig på somalier.

– Iftin betyder ljuset på svenska. Många somalier i Sverige står utanför arbetslivet och samhället. Utvecklingspartnerskapet Iftin vill vara vägen som leder ut ur
tunneln mot ljuset, det vill säga mot delaktighet i samhället, arbetsmarknaden, integration, berättar Ibrahim Adan, koordinator för utvecklingspartnerskapet Iftin.

Genom transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i England, Italien, Irland och Nordirland, som lyckats integrera somalier bättre än Sverige, vill Iftin hitta metoder och sätt som fungerar. Även om utvecklingspartnerskapets verksamheter riktar sig till somalier, är meningen att metoderna som utvecklas ska kunna användas även mot andra grupper som är dåligt integrerade i samhället.

Iftin har sex olika arbetsgrupper som arbetar på olika fronter. Det finns en kvinnogrupp, mansgrupp, ungdomsgrupp, jämställdhetsgrupp, valideringsgrupp
och en företagandegrupp.

En av anledningarna till att Iftin har kvinno-, mans- och ungdomsgrupper
är för att ingen ska glömmas bort. Men kvinnor, män och ungdomar har också olika behov och förutsättningar, som måste beaktas i arbetet och partnerskapet
tycker att det görs bäst i separata grupper. Kvinnogruppen har till exempel en kvinnlig projektledare och gruppen ska se till att kvinnornas intressen tas tillvara samt skapa kvinnliga nätverk.

Jämställdhetsgruppen träffar alla grupper och deltagare och pratar om hur man jobbar med jämställdhet och vad det är. Utvecklingspartnerskapet lägger genomgående stor vikt på jämställdhetsperspektivet, till exempel vid rekryteringen av deltagare.

Inom företagandegruppen har utvecklingspartnerskapet startat utbildningar för somalier i miljövård och till fastighetsskötare. Utbildningen har som grund att de kommunala och privata bostadsbolag som ingår i partnerskapet har uttalat ett behov av att ha miljövårdare i sina fastigheter och att de behöver fler fastighetsskötare. Kungliga Tekniska Högskolan har hand om utbildningen i miljöfrågor.

– Sverige ligger långt fram när det gäller miljöfrågor och dessa erfarenheter utnyttjas av våra transnationella partners, säger Ibrahim Adan.

Utvecklingspartnerskapet gör även en individuell kartläggning av alla deltagare som ska leda fram till en individuell handlingsplan. Man kartlägger vilka intressen
och utbildning deltagaren har och vad hon eller han vill göra.
 
Kartläggningen utgör också grunden för utvecklingspartnerskapets arbete med att utveckla en metod för hur samhället kan integrera somalier och andra grupper.

Fram till december 2004 ska Iftin kartlägga 40 deltagare. Den individuella handlingsplan som utarbetas ska även hjälpa deltagaren starta eget företag eller
börja en utbildning. Iftin kan även hjälpa till med att matcha personen med ett företag.

– Detta är en metod som har lyckats bra i England, där många somalier har skaffat sig högre utbildning och har jobb, berättar Ibrahim Adan.

Iftin tittar också på förutsättningarna för att starta och driva eget företag.

– Det är väldigt krångligt i Sverige, med alla regler och lagar. Vi har upptäckt att det är lättare i England och man försöker lära sig hur de har utformat systemet för att kunna hjälpa till att förändra det i Sverige.

– Somalier har en tradition av företagar- och integrationsanda. Trots det är det få somalier som driver företag i Sverige. Vi vill ta reda på varför, säger Ibrahim Adan.

Utvecklingspartnerskapet försöker också hitta ett system för validering och värdering av tidigare arbeten och utbildning från hemlandet.
 
Visionen är att förkorta tiden från det att personen anländer till Sverige till att hon eller han kan börja studera eller arbeta. Iftin har därför skickat ut en enkät till alla sina transnationella samarbetspartners för att fråga hur de gör i sina länder och lära sig av det.

Utvecklingspartnerskapet ser ljust på framtiden och sina möjligheter att hitta fungerande metoder för integration.

– Vi ser goda förutsättningar för att lyckas genomföra förändringar och förbättringar. Vi har mycket att lära av andra länder och vi kan åstadkomma mycket om vi samverkar med dem, säger Ibrahim Adan.