Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Homo- och bisexuella i omsorgen

Equal UP - Homo- och bisexuella i omsorgen är ett utvecklingspartnerskap som arbetar för att alla ska kunna vara öppna med sin sexuella läggning och behandlas med respekt på sin arbetsplats.


Postadress: RFSL, Box 350, 101 26 StockholmHomo- och bisexuella i omsorgen är ett utvecklingspartnerskap som arbetar för att alla ska kunna vara öppna med sin sexuella läggning och behandlas med respekt på sin arbetsplats.
 
Man vill motverka negativa attityder genom information och diskussion. Partnerskapet fokuserar på kommunal barnomsorg/förskola och äldreomsorg.

– När jag berättar för folk att jag jobbar med det här säger många att ”det är väl inga problem att vara homo- eller bisexuell idag”. Och många gånger fungerar det väldigt bra, men det finns också problem med attityder hos en del heterosexuella, säger Anette Sjödin, koordinator för Homo- och bisexuella i omsorgen.
 
På många arbetsplatser idag råder inget öppet klimat. Många känner därför att de inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning. Detta är ett stort problem eftersom man enligt lagens mening inte kan diskrimineras om inte den sexuella läggningen är känd – även om anledningen till att man inte är öppen är att det finns fördomar och att man därför känner sig diskriminerad. – Osynliggörandet måste alla homo- och bisexuella ständigt hantera. Att synliggöra diskrimineringsgrunden sexuell läggning är därför en viktig uppgift, säger Anette Sjödin.

Utvecklingspartnerskapet valde att arbeta mot omsorgen eftersom det är en bransch som handlar om relationer mellan människor. I relationsnära yrken är det viktigt med ömsesidig respekt. Partnerskapet har utgångspunkten att respekt bör genomsyra hela arbetslivet, även respekt mot tredje part.

Homo- och bisexuella i omsorgen arbetar med två parallella spår. Den första delen består av forskning.

Det finns inte så mycket forskning om homo- och bisexuellas situation i arbetslivet. Homo- och bisexuella i omsorgen samarbetar därför med utvecklingspartnerskapet Normgivande Mångfald och Karlstads universitet, institutionen för genusvetenskap, för att ta reda på hur det ser ut i verkligheten och hur man kan motverka utestängning och diskriminering av homo- och bisexuella.
 
Man har gjort djupintervjuer med både öppet homosexuella och de som inte är öppna inom respektive yrkesgrupp(barnomsorgen/förskolan, äldreomsorgen, kyrkan, polisen och försvarsmakten). Därefter har  fokusgrupper med representanter för respektive yrkesgrupp ställts inför vissa givna situationer och diskuterat olika sätt att agera. På det sättet hoppas man få veta mer om hur en bra och inkluderande arbetsmiljö kan formas.

Tillsammans med Arbetslivsinstitutet och Normgivande Mångfald har utvecklingspartnerskapet också genomfört en stor enkätundersökning om arbetsvillkor och utsatthet. Nästan 14 000 personer har besvarat enkäten, vars syfte bland annat är att ta reda på om det finns skillnader mellan hur homo- och bisexuella mår i jämförelse med heterosexuella, det vill säga om en persons sexuella läggning har betydelse för hur man har det på jobbet. Enkätresultaten visar bl a att en stor andel av alla homo- och bisexuella, runt en fjärdedel, inte alls är öppna med sin sexuella läggning på sin arbetsplats.

Genom samarbetet med Normgivande Mångfald vill man även ta reda på om det finns skillnader i attityder beroende på om arbetsplatsen är mans- eller kvinnodominerad. Man vill också se om det finns skillnader mellan hur människor ser på homo- och bisexuella män respektive homo- och bisexuella kvinnor.

Det andra spåret Homo- och bisexuella i omsorgen arbetar med är utbildning.

– Fördomar bottnar i okunskap. Vi vill därför väcka frågan på arbetsplatserna och höja kunskapsnivån genom att diskutera och informera, förklarar Anette Sjödin.

Partnerskapet har skapat kontakt med kommuner och arbetsgivare runt om i Sverige, informerat om sin verksamhet och sett vilka som är intresserade av att jobba vidare med frågorna. Under hösten 2003 kommer man att fördjupa samarbetet med cirka 15 kommuner och utifrån kommunernas önskemål ordna konferenser, hjälpa dem skriva mångfaldspolicy, genomföra utbildningar och annat.

– Responsen har varit god. De 15 kommuner vi har träffat är överlag positiva och säger att det verkligen har gett dem något. De har berättat att det har väckt nya tankar kring en fråga det inte talats om tidigare. Men samtidigt är kommunerna hårt belastade och man måste hitta rimliga vägar för att gå vidare, säger Anette Sjödin.

Från de 15 kommunerna kommer man sedan att inleda ett fördjupat samarbete med tre pilotkommuner.

Homo- och bisexuella i omsorgen ser det som en viktig uppgift att sprida information och kunskap, till exempel på konferenser och seminarier, både egenanordnade och andras.

Partnerskapet ska tillsammans med Normgivande Mångfald och HomO utveckla ett utbildningsverktyg som består av en bok, en CD-rom och en video. Dessa är tänkta att beröra och ska användas under lång tid för att påverka attityder på längre sikt.

Homo- och bisexuella i omsorgen ingår tillsammans med Normgivande Mångfald i ett transnationellt samarbete med utvecklingspartnerskap i Holland och Finland. Av alla pågående verksamheter inom ramen för Equal är det endast dessa fyra partnerskap som arbetar specifikt med diskrimineringsgrunden sexuell läggning.
 
Tillsammans anordnar man bland annat konferenser för att nå arbetsgivare och arbetstagare i hela EU. Därigenom vill man föra upp ämnet diskriminering på grund av sexuell läggning till diskussion. Partnerskapen samarbetar även kring forskning.

– Så länge det finns homo- och bisexuella som inte kan vara öppna med sin läggning så behövs våra
projekt, säger Anette Sjödin.