Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Framtidens nycklar

Equal UP - Framtidens nycklar vill synliggöra kvinnor som är verksamma inom jord- och skogsbruk.


Postadress: LRF konsultUtvecklingspartnerskapet Framtidens nycklar vill synliggöra kvinnor som är verksamma inom jord- och skogsbruk. Man vill också göra det möjligt för kvinnor att leva, bo och verka på landsbygden utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Landsbygden och glesbygden avfolkas i Sverige och hela Europa. Framför allt är det kvinnor och ungdomar som flyttar och flyttlassen går till städerna. Detta hämmar tillväxten och Framtidens nycklar har som mål att bryta trenden och bidra till ökad tillväxt i både Sverige och Europa.

– Kvinnor som lever och verkar på landsbygden är en osynlig grupp som det finns mycket lite forskning om. Vi vill ta reda på vilka försörjningsstrategier de har. Och då framför allt fokusera på de unga kvinnorna, deras visioner, drömmar och mål.
  
Vi vill också ta reda på mer om platsens betydelse för försörjningen. Vi undrar om det är möjligt för kvinnorna att stanna kvar på landsbygden och försörja sig, men också om de vill stanna kvar, berättar Charlotte Haglund.

Utvecklingspartnerskapet startade den 1 januari 2003. Under våren har man arbetat med att kartlägga fem pilotlän: Norrbotten, Jämtland, Östergötland, Jönköping och Skåne.

I kartläggningen har man tittat på vad som förenar och skiljer de olika länen åt. Man har undersökt vad som är karakteristiskt för respektive län och vilka projekt och aktiviteter pågår för kvinnorna. Partnerskapet har tittat på hur kvinnorna i respektive län försörjer sig och vilka hinder och möjligheter som finns för dem där de bor.
  
Tanken är att under hösten bilda lokala partnerskap i de olika länen, som kan koncentrera sig på att arbeta med de specifika problem och frågeställningar som finns i just det länet.

Inom ramen för utvecklingspartnerskapet har en forskare vid Linköpings universitet intervjuat 40 kvinnor inom målgruppen i de fem pilotlänen. Med hjälp av intervjuerna försöker man få reda på vad kvinnorna behöver, vilka behov och önskemål de har, vad de drömmer om och vilka mål de har.
  
Man vill ta reda på om de känner att det är möjligt att stanna kvar på landsbygden och försörja sig. Men också om de vill stanna kvar. Dessa intervjuer utgör grunden för hur utvecklingspartnerskapet kommer att lägga upp sitt arbete.

Utvecklingspartnerskapet håller på att utveckla ett utbildningspaket, som i första hand är tänkt för kvinnor. Målsättningen är att de ska bli stärkta och se vilka möjligheter de har att stanna kvar på landsbygden och försörja sig. Men utbildningspaketet kommer också att användas för att informera olika aktörer som jobbar med målgruppen om den problematik som finns och hur man kan åstadkomma förändringar. En särskild ungdomssatsning kommer att göras.

Framtidens nycklar planerar också att anordna olika seminarier och aktiviteter för kvinnorna. Man vill till exempel att kvinnorna ska få göra utbyte med och göra studieresor till andra länder, i första hand de som deltar i det transnationella partnerskapet.

Transnationellt samarbetar Framtidens nycklar med åtta olika länder. Projekten man samarbetar med i Europa har dock mer inriktning på allmänt företagande, både i staden och på landsbygden, för både kvinnor och män. Men man arbetar ändå gemensamt med att föra upp kvinnornas situation på landsbygden på Europeiska kommissionens agenda. Framtidens nycklar har till exempel blivit inbjuden av Europeiska kommissionen för att informera om projektet.

– Det finns ett stort intresse där och det verkar finnas ett stort behov i Europa. Kvinnor som lever och verkar på landsbygden är en osynliggjord grupp i hela Europa och det behövs kunskap om deras situation, säger Charlotte Haglund.

Målet och visionen för Framtidens nycklar är framför allt att synliggöra de behov kvinnor på landsbygden har. Men man vill också överbrygga de hinder som finns i nuvarande strukturer för att möjliggöra försörjning och möjliggöra för kvinnorna att bo kvar på landsbygden.

Utvecklingspartnerskapet vill också åstadkomma en attitydförändring gentemot kvinnor som väljer att bo och verka på landsbygden. Men det handlar också om en attitydförändring genom att göra det attraktivt och möjligt att bo där.

– Det verkar som om ungdomar som är uppväxta på landsbygden åker iväg en period, men sedan gärna vill återvända, om det finns möjligheter till det. Även kvinnor som har flyttat verkar gärna vilja återvända, men då måste det vara möjligt för dem att försörja sig. Vårt arbete är en början till att möjliggöra det, säger Charlotte Haglund.