Logotyp på utskrifter

Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet

Equal UP - utmaningen att öka andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet.


SNSStudieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har tillsammans med några av Sveriges största företag bildat ett utvecklingspartnerskap som har fått namnet Utmaningen att öka andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet.
  
Tillsammans vill man medverka till att särskilda insatser görs för att underlätta kvinnors karriärväg mot ledande befattningar i samhället. Man arbetar bland annat för att chefsutvecklingsprogram och rekryteringsprocesser utvecklas så att kvinnors behov särskilt lyfts fram.

Andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet är låg i Sverige. Även om Sverige internationellt sett kan visa upp bra siffror på andelen kvinnor på framträdande poster inom politiken och den offentliga förvaltningen, ligger näringslivet långt efter andra länder. Detta är både ett jämställdhets- och ett demokratiproblem.
 
Om svenskt näringsliv inte tar tillvara på kvinnors kompetens riskerar man dessutom att tappa i konkurrenskraft gentemot företag som gör det.

– Därför behövs vårt projekt, säger Johanna Laurin, koordinator för utvecklingspartnerskapet Utmaningen att öka andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Partnerskapet gör studier och undersökningar om hur situationen ser ut på företag runt om i landet. Man försöker också hitta konkreta och påverkbara orsaker till varför det finns så få kvinnor på ledande poster i det svenska näringslivet. Dessutom görs internationella jämförelser med hur situationen är i andra länder.

Forskningen sker i nära samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och ett antal utredare och journalister. Hittills har partnerskapet publicerat fyra rapporter och sex är på gång.

En viktig del av utvecklingspartnerskapets arbete består av att sprida kunskap och väcka uppmärksamhet kring frågan. Detta gör man genom att ha rundabordssamtal med regeringen, ha möten med företag, anordna seminarier och konferenser och skriva debattartiklar.

– Vi vill väcka uppmärksamhet. Och det har vi lyckats med. Hittills har 222 artiklar skrivits om vår verksamhet, berättar Johanna Laurin.

Men det räcker inte med att väcka uppmärksamhet och sprida kunskap. Konkreta åtgärder måste också vidtas. Att säga att det inte finns kompetenta kvinnor eller att kvinnor inte vill ta dessa uppdrag håller inte. Det är andra faktorer som gör att det idag finns så få kvinnor på ledande poster inom näringslivet.

SNS menar att för att åstadkomma förändringar är det viktigt att understödja rätt attityder inom företaget och att chefer föregår med goda exempel, till exempel genom att uppmuntra män att ta ut mer av föräldraledigheten.

I oktober 2002 undertecknade nio företagsledare en debattartikel i Dagens Nyheter om vilka åtgärder de tänker vidta för att bidra till att skapa ett flexibelt arbetsliv.
  
De betonade vikten av att utforma ett ledarskap som tillåter balans mellan privatliv och arbetsliv och att se långsiktigt på medarbetarnas utveckling och möjligheter att trivas och göra ett bra jobb.
   
I debattartikeln stod det bland annat att företagsledarna kommer att arbeta för att underlätta kombinationen familj och karriär, skapa flexiblare arbetssätt, alltid ha kvinnliga alternativ vid rekrytering till höga befattningar och ha arbetsgrupper med olika kompetenser.

34 företag har ställt sig bakom utvecklingspartnerskapet Utmaningen att öka andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet. Partnerskapets arbete har fått stor uppmärksamhet.

– Det gör att många känner sig pressade att göra något. Margareta Winbergs hot om att lagstifta om kvotering hjälpte ju också till att väcka uppmärksamhet både kring frågan och vårt utvecklingspartnerskap. Det är nu dubbelt så många kvinnor i börsbolagen som för ett år sedan, säger Johanna Laurin.

Utvecklingspartnerskapet samarbetar transnationellt med två utvecklingspartnerskap i Italien och ett i Spanien.

– Jag tror inte att frågan kommer dö ut nu, utan vi har fått upp den på dagordningen och satt igång en förändringsprocess, avslutar Johanna Laurin.

 

Partnerskapets medlemmar   

SNS Service AB
Christina Rosengren, e-post: christina.rosengren@sns.se

Handelshögskolan i Stockholm
Magnus Henrekson, e-post: magnus.henrekson@hhs.se

Göteborgs universitet
Anita Göransson, e-post: anita.goransson@history.gu.se