Logotyp på utskrifter

DISI

Equal UP - DISI arbetar för att föra in mångfaldsfrågor i företags affärsidéer.

DISI Diversity in the Swedish Industry
 
Stödmottagare: IVF


 
Utvecklingspartnerskapet DISI arbetar för att föra in mångfaldsfrågor i företags affärsidéer.
Mångfaldsbegreppet kopplas till kompetens, eftersom företag med många olika perspektiv och erfarenheter i sin personalstyrka är starka och konkurrenskraftiga. Styrkan i att ha mångfald bland personalen kopplas också ihop med företagets sociala ansvar (CSR).

Idén till utvecklingspartnerskapet DISI växte fram mellan IVF Industriforskning och Utveckling AB och Volvo Personvagnar AB. Inom ramen för DISI arbetar Volvo Personvagnar AB och sex av deras underleverantörer för att åstadkomma interna förändringar i hur de ser på och arbetar med mångfald.
   
Centrum för studier om mångfald och praktisk integration (CEMPI) stöder företagen i deras förändringsarbete och är en hjälp och stöd på vägen.

Utvecklingspartnerskapet fokuserar på etnisk mångfald och jämställdhetsfrågor, men försöker samtidigt låta bli att begränsa företagens egen definition om mångfald. Företagen definierar själva mångfaldsbegreppet och hur de ska arbeta med det.

CEMPI har haft dialoger med de sju olika företagen. Under en heldag har man träffat tre olika grupper på företagen. Den ena gruppen består av fyra medlemmar från ledningsgruppen, en grupp består av fackliga representanter och den sista gruppen är en pilotgrupp utsedd av företaget. CEMPI har träffat de olika grupperna var för sig.

– Vi samverkar med sju olika företag som får definiera sina egna regler. Det är sju olika processer, eller individer, berättar Jorge Plada från CEMPI.

Grupperna har diskuterat sig fram till en definition av mångfald. Deltagarna har pratat om vilka erfarenheter de har av mångfald och diskuterat begreppet kompetens, som social kompetens, kulturkompetens och yrkeskompetens, i förhållande till mångfald.

Nästa steg i DISI:s verksamhet är att sammanställa och tolka det som kommit fram under dialogerna. Sedan gör de en återkoppling, det vill säga går tillbaka till företaget och presenterar det man fått fram. Tillsammans med företaget diskuteras de mest intressanta punkterna. Återkopplingen ligger till grund för företagets vidare arbete med att göra upp en handlingsplan och leda sitt förändringsarbete.

DISI driver även gruppaktiviteter och har bildat tre olika grupper av företagen. Partnerskapet menar att genom att diskutera med andra kan man vidga sina egna perspektiv på vad mångfald är.
   
Vid gruppaktiviteterna hålls även föreläsningar, till exempel av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan spelar också en viktig roll i utvecklingspartnerskapet genom att stötta företagen och hjälpa till med att dra slutsatser.

Företagen har uttryckt önskemål om att få kunskap om diskrimineringslagstiftningen och hur man undviker att diskriminera på arbetsplatsen. DISI arbetar därför för att få representanter från de fyra olika diskrimineringsombudsmännen att komma och informera om lagstiftningen.

Mycket av arbetet går ut på att förändra attityder och bekämpa fördomar. Detta sker till stor del genom att deltagarna i dialogerna arbetar med sig själva och blir medvetna om sina egna fördomar, gällande exempelvis personer med annan etnisk bakgrund eller av motsatt kön.

– Först tyckte många att mångfald handlade om rekrytering. Men nu handlar diskussionerna mer om vilka olika kompetenser människor har och att de verkligen är en tillgång, säger Jorge Plada.

Utvecklingspartnerskapet har hjälpt företagen att inventera vilken kompetens de har på sin arbetsplats, eftersom alla människor har många olika kompetenser, utöver formell utbildning och yrkeskompetens.

– På ett av våra företag minskade sjukfrånvaron från 20 procent till 2 procent på ett halvår efter att de hade inventerat vilka kompetenser medarbetarna hade, berättar Jan Bäck, projektledare för DISI.

DISI arbetar också för att koppla ihop mångfaldsarbete med CSR, företagens sociala ansvar. Därigenom kan man bidra till att skapa ekonomiska drivkrafter för företag att arbeta med mångfald och bidra till att minska diskrimineringen i arbetslivet och samhället.

DISI samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Tyskland och Frankrike, som också fokuserar på bilindustrin. Tillsammans tittar utvecklingspartnerskapen på hur industriföretags mångfaldsarbete påverkar på ett samhällsplan.