Logotyp på utskrifter

Bättre Frigivning

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet Bättre Frigivning vill synliggöra de problem och det kulturbyte det innebär att frigivas från fängelse

Bättre Frigivning – frigivning som kulturbyte
 
Stödmottagare: Hela MänniskanUtvecklingspartnerskapet Bättre Frigivning vill synliggöra de problem och det kulturbyte det innebär att frigivas från fängelse.
 
Man vill förbättra frigivningssituationen för personer som avtjänat ett fängelsestraff.
 
Det övergripande syftet är att underlätta för de frigivna att återinträda i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Verksamheten är uppbyggd kring tre nationella teman och tre lokala delprojekt.

– Idag förväntas man från frigivningsdagen sköta det mesta själv och helst vara en del av samhället redan från början, säger Jenny Hulth, informationsansvarig för utvecklingspartnerskapet Bättre Frigivning. Men om frigivningsprocessen ska bli lyckad krävs en fungerande samverkan mellan individer, myndigheter, organisationer och föreningar.
 
Insatserna måste präglas av en gemensam helhetssyn och kontinuitet. I dagsläget finns det både strukturella och personliga problem som försvårar processen. Bättre Frigivning vill tydliggöra och förbättra samverkan mellan myndigheter, organisationer, ideella föreningar och företag för att åstadkomma största möjliga kontinuitet och kompetens under hela frigivningsprocessen.

Utvecklingspartnerskapet bedriver tre delprojekt som omfattar tre olika anstalter; Sagsjön i Göteborg, Storboda utanför Stockholm och Tygelsjö utanför Malmö. De tre anstalterna har olika teman och problematik. Tillsammans med Sagsjön arbetar utvecklingspartnerskapet med kvinnors frigivningssituation. Storboda har temat storstad/struktur och arbetar med problematiken kring att friges i en storstad. Tygelsjö arbetar med tema mångkultur, det vill säga hur det är för en person med utländsk härkomst att vara dömd och sedan friges i det svenska samhället.

Utvecklingspartnerskapets nationella verksamhet är uppbyggd kring tre teman. Tema Hinder/Möjligheter undersöker och dokumenterar både hinder och möjligheter vid frigivningen och föreslår förbättringar. Bättre frigivning har till exempel gjort en enkät med frågor kring frigivningssituationen som gått ut till medlemmar i KRIS, personal på anstalter, intagna och lekmannaövervakare från frivilligorganisationer som Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS).

Tema Existentiella frågor vill hjälpa intagna att genom en inre personlig bearbetning bättre förstå sig själv och omvärlden. Genom att göra detta kan personen göra ett kulturbyte och har förutsättningar för att bryta med sin kriminella bakgrund och bli en del av det svenska samhället. Sveriges kristna råd och Sveriges muslimska råd är aktiva aktörer inom detta tema. På Tygelsjö erbjuds till exempel de intagna att vara med i en samtalsgrupp med en präst för att prata om personliga frågor, som hur man ska förhålla sig till saker och ting i omvärlden.

Tema Kommunikation/Opinion försöker skapa en dialog med politiker och myndigheter för att tydliggöra frigivningssituationen. Inom detta tema ska utvecklingspartnerskapet föra ut sina resultat och skapa debatt kring frågorna om frigivning.

En av Bättre Frigivnings verksamheter kallar man visionsrummet. Idén är att lyfta in samhället i fängelset. På Storboda och Tygelsjö har man skapat ett fysiskt rum där det bland annat planeras möten mellan de intagna och representanter från föreningar, fackförbund, arbetsliv och andra. I visionsrummet kan studiecirklar och viss utbildning ske. Målet är att de intagna även ska ha tillgång till Internetbaserade informationskanaler. Visionsrummet bygger på tanken att den intagne ska kunna använda tiden i fängelset till att bygga upp intressen, kontakter och kunskaper som hon/han kan fortsätta med efter frigivningen. Bättre frigivning hoppas att man snart kan öppna ett visionsrum även på Sagsjön.

Sagsjön, en anstalt för kvinnor, har öppnat ett halvvägshus där till exempel de som går på frigång ska bo. Anstalten har också etablerat kontakt med externa aktörer, bland annat med Räddningsmissionen, som är en organisation i Göteborg som jobbar med socialt arbete på kristen grund. De har ett samarbete där man pratar med personal och intagna om sin verksamhet, så de intagna vet vart de kan vända sig. Räddningsmissionen har ett kvinnocentrum och utbildar personal i föräldrafrågor, hur de ska förhålla sig till intagna med barn. Sagsjön har också etablerat kontakt med enheten för prostitution i Göteborgs kommun. Enheten har en tydligt definierad målgrupp och uppgift i partnerskapet.

– Vi har inte lyckats få med viktiga aktörer som Socialstyrelsen och kommuner i partnerskapet. Intresset varit ljumt, vilket är synd, berättar Jenny Hulth.

Bättre Frigivning samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Tyskland, Frankrike och England. Tätast samarbete har man med det engelska utvecklingspartnerskapet Women into work, som bland annat har gjort en undersökning om vilka hinder som finns för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.

Jenny Hulth berättar att både Bättre Frigivning och Women into Work har upptäckt att problem som uppstår efter frigivningen ofta handlar om att individen saknar självförtroende, inte orkar kämpa och får dåligt stöd från samhället.

– Det dåliga självförtroendet tycks vara ett större problem än strukturella hinder. Men det är omöjligt att säga vad som kommer först. Kommer det dåliga självförtroendet av att ständigt tvingas slåss mot systemet, eller är det dåligt redan från början? Självkänslan är i alla fall körd i botten och det är ett stort problem, säger Jenny Hulth.

Men Jenny Hulth berättar också att de intagna lovordar utvecklingspartnerskapets verksamhet och att de själva får vara med och påverka sin situation och frigivningsprocess.