Logotyp på utskrifter

Ankomst Göteborg

Equal UP - arbetar för att påverka och förbättra metoder för asylmottagande

GöteborgsInitiativet


Utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg arbetar för att påverka och förbättra metoder för asylmottagande. Ankomst Göteborgs verksamhet har som utgångspunkt att förbättra människors psykosociala hälsa.
  
Partnerskapet har en dubbel inriktning på all verksamhet. Eftersom man arbetar med asylsökande måste man förbereda för integration samtidigt som man förbereder för återmigration i händelse av avslag på asylansökan.

Det svenska flyktingmottagningssystemet fungerar inte riktigt som det är tänkt. Handläggningstiderna är långa, vilket innebär lång väntan i ovisshet för den asylsökande. Många överklagar dessutom sitt beslut, vilket innebär ännu längre väntan. Många asylsökande mår dåligt under väntetiden.
 
Ankomst Göteborgs verksamhet ska vara ett komplement till Migrationsverkets organiserade verksamhet och verka för att förbättra mottagningssystemen.

– Det handlar om att börja samarbeta och konkretisera vad och hur man ska göra, säger Lotta Lidén, koordinator för utvecklingspartnerskapet Ankomst Göteborg.

Hälsoperspektivet står i fokus för alla verksamheter Ankomst Göteborg bedriver och syftet är att skapa motivation. Det som en motvikt till den passivitet som kan uppstå i dagens system. Verksamheterna riktar sig mot asylsökande med eget boende, som ofta saknar kontakt med det svenska samhället.

– Verksamheten har en dubbel inriktning, vilket är besvärligt. Eftersom det handlar om asylsökande måste man förbereda dem både på att stanna och att återvända. Det är svårt både för oss och för de asylsökande. Men vi inom utvecklingspartnerskapet får inte göra det till ett stort problem, säger Lotta Lidén.

All kunskap deltagarna tillägnar sig inom verksamheterna ska därför vara användbar både om de stannar i Sverige och om de måste åka tillbaka till sitt hemland. De ska ha en plan de kan följa vad som än händer. Om någon får avslag har utvecklingspartnerskapet individuella samtal med personen och följer med honom eller henne till Migrationsverket.

Ankomst Göteborg bedriver daglig verksamhet i form av svenskundervisning, europakunskap, en småföretagarutbildning och samhällsinformation. I det sistnämnda ingår gruppsamtal om aktuella händelser både i Sverige och i hemtrakten.

Småföretagarutbildningen är uppbyggd så att det ska finnas möjligheter att praktiskt tilllämpa det man får lära sig, så att det kan utgöra en möjlighet om man återvänder till sitt hemland.
 
Deltagarna utbildas i grunderna och förhållandena för att starta och driva företag både i Sverige och i hemlandet. Många av deltagarna är arabisktalande från Mellanöstern och utbildningen har en lärare med kulturkompetens, som även har god kännedom om svenska förhållanden och att driva företag här. All undervisning sker på svenska.

Som ett komplement genomförs många studiebesök, både för att ge lokalkännedom och kännedom om olika företag i Göteborg. Det finns även möjlighet att yrkesträna inom ett antal specifika yrken.

Ett av utvecklingspartnerskapets mål är att öka anställningsbarheten för gruppen. Ankomst Göteborg erbjuder därför praktik för dem som vill. Nuvarande deltagare praktiserar till exempel på en frisörsalong, ett kulturhus, en handbollsklubb och ett snickeri. De praktiserar antingen inom ett yrke de kan sedan tidigare och vill jobba med eller inom ett nytt yrke de är nyfikna på.

Mycket av det arbete som görs syftar till att öka delaktigheten i samhället och att motverka diskriminering. Bland asylsökande är diskriminering, utanförskap och en medveten utestängning ett faktum och dessutom ett hinder för deras möjligheter.
  
Ankomst Göteborg lägger därför stor vikt vid att motverka detta. Utvecklingspartnerskapet planerar att rekrytera kulturambassadörer som ska möta de asylsökande och fungera som hjälp och stöd i det nya samhället. Kulturambassadörerna är personer med erfarenhet av flyktingskap som har god förankring i det svenska samhället.

Ankomst Göteborg har också som ambition att tidigarelägga validering, eftersom man anser att även asylsökande ska ha rätt till validering och kunna få kompetensutveckling. Detta underlättar för individen, som kan göra upp en fungerande handlingsplan att följa oavsett om hon får stanna i Sverige eller återvänder till hemlandet.

– Vi jobbar också med strukturpåverkan. Genom vår dagliga verksamhet kan vi hitta goda exempel på vad som fungerar. Men att påverka strukturer tar tid och det är ett arbete som måste pågå ständigt, säger Lotta Lidén.

Utvecklingspartnerskapet vill till exempel få till stånd en gemensam kartläggning av den asylsökande. I dagsläget görs i stället en separat kartläggning av varje aktör den asylsökande möter – Migrationsverket gör en kartläggning, kommunen en, Svenska För Invandrare (SFI) en och så vidare.

Ankomst Göteborg ingår i det transnationella utvecklingspartnerskapet ASPIRE (Asylum Seeking Participation is a Reality). Det övergripande målet för ASPIRE är att förbättra asylsökandes situation under perioden av väntan.
 
Man ingår även i ett nationellt samarbete tillsammans med utvecklingspartnerskapen Modul 16-20, RE-KOMP och Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd. De samarbetar främst kring spridnings- och påverkansarbete.