Logotyp på utskrifter

Access

Equal- Utvecklingspartnerskapet Access vill skapa flexibla system som underlättar övergången mellan arbete och studier

Access – Tillträde till arbete och utbildning
Urkraft Service ABUtvecklingspartnerskapet Access vill skapa flexibla system som underlättar övergången mellan arbete och studier. De arbetar också för att lärande utanför det formella utbildningssystemet ska få samma erkännande som formella utbildningar. Föreningen Urkraft i Skellefteå är en viktig aktör i partnerskapet.

Access arbetar med en organisation i Storbritannien som föregångmodell. Organisationen, som heter National Open College Network, har utvecklat en nationell modell för erkännande av kunskap med ett certifieringssystem som kallas NOCN.Urkraft är ett exempel på en organisation i Sverige utanför det formella utbildningssystemet. De erbjuder ”alternativa” utbildningar och erfarenheter där deltagarna i första hand lär sig genom att göra saker.

Access försöker skapa ”examinationstillfällen” för att mäta även den typen av kunskap. Deltagarna visar att de behärskar något genom vad de gör. Kompetensen, att till exempel producera lokala TV-sändningar, kan på så sätt valideras och individen får ett bevis på vad hon eller han kan och att hon har tillgodogjort sig utbildningen.

Access strävar även efter att få till en kvalitetssäkring av sådana alternativa utbildningar. Problemet med att det inte finns flexibla system för validering visar sig även i vissa nya branscher. Många inom IT-branschen har till exempel lärt sig yrket på egen hand och de har därför svårt att få den kunskapen validerad. Men man tycker att lika viktigt att lyfta fram traditionella former av lärande som kan ges ett erkännande.

Deltagarna i Urkrafts Framtidsutbildningar kommer våren 2004, förutom credits genom NOCN även att få 5-högskolepoäng inom kursen ”Yrkesliv i förändring”. Det har tidigare pågått liknande försöksverksamheter på olika ställen i Sverige. Det Access gör nu är att knyta samman dessa försöksverksamheter, höja kvaliteten och göra arbetet mer långsiktigt.

Man arbetar med en modell i Skellefteåregionen. I praktiken handlar det om en kommunal beställarorganisation som beställer vad man vill ha på orten, utifrån de behov och önskemål som finns. Universiteten i Umeå och Luleå lägger sedan ut delar av sitt ordinarie kursutbud på orten.

Skellefteå är en region med konkreta problemställningar. Många, främst unga kvinnor, flyttar därifrån. Det leder till en ojämn könsfördelning inom regionen. De som flyttar gör det många gånger för att utbilda sig.
– De som blir kvar uppfattas ofta som ett problem, eftersom de många gånger inte skaffar sig en utbildning som efterfrågas i regionen.

Verksamheten i Skellefteå handlar mycket om att ta tillvara på de mänskliga resurser som finns på platsen och inte klassa dem som problem. Man måste erbjuda flexibla högre utbildningar även för dem som vill stanna på hemorten, det ska inte vara nödvändigt att flytta för att utbilda sig. Vi tror att den modell som prövas i Skellefteå kan vara ett bra och flexibelt sätt för detta och även visa sig bli en tillväxtpotential för regionen, berättar Ove Svensson, samordnare för forskning och utbildning i utvecklingspartnerskapet Access.

Utbildningsmodellen i Skellefteå ingår i Access arbete för att skapa ett fungerande valideringssystem som omfattar alla former av lärande. Människor måste kunna veta vad olika sorters utbildningar är värda, för att kunna jämföra dem. Efter genomgången utbildning ska de också få bevis på vad de har lärt sig. Detta är en viktig förutsättning för att det livslånga lärandet ska kunna bli en realitet och människor ska kunna bygga vidare på och öka sina kompetenser.

En person som till exempel har gått en fritidsledarutbildning på en folkhögskola och sedan vill vidareutbilda sig på ett universitet ska inte behöva börja om från början igen och läsa sådant hon eller han redan kan. Finns det ett valideringssystem kan hon fortsätta bygga på sin kompetens från den nivå där hon faktiskt befinner sig.

Utvecklingspartnerskapet har arbetat fram en kursplan för dem som ska gå Urkrafts framtidsutbildningar till hösten, ett steg på vägen i arbetet med att skapa modeller för validering. Deltagarna kommer till exempel att läsa en kurs motsvarande fem universitetspoäng som ger förståelse av dagens föränderliga arbetsmarknad och sin egen roll på den.

Ett annat av Access delprojekt arbetar med att utveckla en utbildning för dem som ska jobba med validering. Utbildningen ska kunna läsas på deltid, i överensstämmelse med att utbildningssystemet ska vara flexibelt.

En forsknings- och utvecklingsenhet inom utvecklingspartnerskapet undersöker hur man rent konkret kan jobba för att skapa ett erkänt valideringssystem. Enheten beskriver också det som sker inom utvecklingspartnerskapets olika delprojekt. En arbetsgrupp undersöker utifrån ett jämställdhetsperspektiv hur man ska kunna bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden och få kvinnor att börja jobba inom mansdominerade yrken och tvärtom.

– Människor måste pröva nya vägar. Vi arbetar för att få fler kvinnor att arbeta inom exempelvis teknikyrken och fler män att jobba inom omsorgen, säger Ove Svensson. Ett annat delprojekt inom Access arbetar för att skapa ett system för erkännande av kunskapsutvecklingen vid Interpraktik, en verksamhet som drivs av Internationella Programkontoret.