Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

2001-2005

Equal - Förteckning över den första omgångens Utvecklings Partnerskap

Utvecklings Partnerskap omgång 1 i Temaordning

Equal innehöll 9 teman på europeisk nivå. Inom ramen för sysselsättningsstrategin och utifrån den nationella politiken och problembilden har Sverige valt fem av dessa.

 

Tema 1:  

Att underlätta inträdet och återinträdet på arbetsmarknaden för dem som har svårt att integreras eller återintegreras på en arbetsmarknad som måste vara öppen för alla. 
 
Access - tillträde till arbete och utbildning

Advantage

Brännpunkt - sociala företag i Kävlinge

Bättre frigivning

EmBa - Egenmakt i Baronbackarna

Framtidsmötet

Iftin

Mobilitet - en rättighet för alla

Mångfald i Västernorrland

Partnerskapet för Equal i Kalmar län kuben.nu

Praxis - Nya arenor för arbete på distans

Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i glesbygd

Resursutbyte

School @ work

Städer i samverkan

Success

Vägen ut

 

Tema 2:  

Att ge alla möjlighet att starta en affärsverksamhet genom att tillhandahålla de verktyg som är nödvändiga för att starta en rörelse samt identifiera och utnyttja nya sysselsättningsmöjligheter i städer och på landsbygden.
 
 
EFF projektet

Framtidens nycklar

Mersmak

Mångfald i företagsamhet

NESE - Ny ekonomi och socialt partnerskap

Stockholms läns UP för social ekonomi 

 

Tema 3:  

Att främja livslångt lärande och utveckla rutiner som motverkar utanförskap på arbetsplatsen för att därmed uppmuntra rekrytering och kvarhållande av personer som utsätts för diskriminering och ojämlik behandling i samband med arbetsmarknaden.
 
Glesbygdens förnyelse

Homo- och bisexuella i omsorgen

Kista Open Academy

Libra

Livslångt lärande längs livsmedelskedjan i Skåne

Mångfald som personalidé

Mångfaldens ansikten

Normgivande mångfald

Nyckelkrafter

Partnerskap för utveckling av mångfald i svensk industri

People

Real Diversity

Tillgängligt arbetsliv för alla

 

Tema 4:     

Att minska könsskillnaderna och segregering på arbetsmarknaden.
 
Kommunal teknikskola

Ordkraft

Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg

Utmaningen att öka andelen kvinnor på ledande positioner

 

Tema 5:   

  • underlätta asylsökandes integration i samhälle och arbetsliv
  • utveckla insatser för ett eventuellt återvändande
  • utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter under väntetiden


Ankomst Göteborg

Modul 16-20 Yrkesutbildning och arbete för asylsökande ungdomar

Re-Komp

 

Special:   

Effektivare UP med benchlearning
 
Paraplyprojektet